pixelg
zmiany statutu proponowane na walnym - 2020-06-11 - QUART DEVELOPMENT (quart)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiany statutu proponowane na walnym - komunikat spółki QUART DEVELOPMENT (quart) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiQUART DEVELOPMENT
Nazwa skrócona jednostkiQRT
Numer w roku:11/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Quart Development S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na 7 lipca 2020 r., będzie głosowało nad zmianą §6 ust. 1 Statutu Spółki, wynikającą z zamiany w 2019 r. części akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje na okaziciela, oraz dokonaną w 2012 r. zamianą akcji serii D na akcje na okaziciela. Dotychczasowa teść §6 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 12.830.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na: - 10.230.000 (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy, - 770.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, - 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Proponowana treść §6 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 12.830.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 12.830.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: - 4.790.000 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 770.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 5.440.000 (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii AU, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał RatajPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Quart Development SA
QUART
2020-08-14 SA-Q2 i SA-QS2
2020-07-07 WZ - wyka akcjonariuszy
2020-07-07 powołanie RN
2020-07-07 zmiany statutu
2020-07-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN, zmiana statutu
2020-06-11 zmiany statutu proponowane na walnym
2020-06-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy