pixelg
korekta SA-Q3 - 2020-10-19 - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (quercus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-Q3 - komunikat spółki QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (quercus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
data przekazania: 2020-10-19
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.plwww.qtfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
BILANS

w tys.

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe37 22635 20730 95027 553

Wartości niematerialne i prawne, w tym:26263111

wartość firmy0000

Rzeczowe aktywa trwałe1 8111 328841929

Należności długoterminowe64646464

Od jednostek powiązanych0000

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

Od pozostałych jednostek64646464

Inwestycje długoterminowe34 35332 97028 73525 191

Nieruchomości0000

Wartości niematerialne i prawne0000

Długoterminowe aktywa finansowe34 35332 97028 73525 191

w jednostkach powiązanych, w tym:0000

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności0000

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:2 2372 227340

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0000

udziały lub akcje w innych jednostkach2 2372 2273434

w pozostałych jednostkach32 11630 74328 70125 191

Inne inwestycje długoterminowe0000

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe9728191 2791 358

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9728191 2791 358

Inne rozliczenia międzyokresowe0000

Aktywa obrotowe34 91854 21154 41847 423

Zapasy0000

Należności krótkoterminowe5 8846 68413 7366 636

Od jednostek powiązanych0000

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale0000

Od pozostałych jednostek5 8846 68413 7366 636

Inwestycje krótkoterminowe28 82647 25940 23740 620

Krótkoterminowe aktywa finansowe28 82647 25940 23740 620

w jednostkach powiązanych0000

w pozostałych jednostkach2 0962 0672 0862 022

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne26 73045 19238 15138 598

Inne inwestycje krótkoterminowe0000

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe208268445167

Należne wpłaty na kapitał zakładowy0000

Akcje (udziały) własne19 567000

A k t y w a r a z e m91 71189 41885 36774 976

PASYWA

Kapitał własny69 97167 14061 60149 205

Kapitał zakładowy5 7275 7275 7275 727

Kapitał zapasowy11 07911 07911 07911 079

Kapitał z aktualizacji wyceny0000

Pozostałe kapitały rezerwowe44 79644 79625 21625 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych0000

Zysk (strata) netto8 3685 53719 5797 182

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 74022 27823 76525 771

Rezerwy na zobowiązania10 4249 4988 5318 888

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego274286334273

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne147147147103

długoterminowa146146146102

krótkoterminowa1111

Pozostałe rezerwy10 0039 0658 0508 513

długoterminowe10 0039 0658 0508 513

krótkoterminowe0000

Zobowiązania długoterminowe4 2854 2854 3354 385

Wobec jednostek powiązanych0000

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

Wobec pozostałych jednostek4 2854 2854 3354 385

Zobowiązania krótkoterminowe2 061005 554

Wobec jednostek powiązanych04 3424 3820

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00


Wobec pozostałych jednostek2 0614 3424 3825 554

Fundusze specjalne0000

Rozliczenia międzyokresowe4 9704 1536 5176 944

Ujemna wartość firmy0000

Inne rozliczenia międzyokresowe4 9704 1536 5176 944

długoterminowe0000

krótkoterminowe4 9704 1536 5176 944

P a s y w a r a z e m91 71189 41885 36774 976
Wartość księgowa69 97167 14061 60149 205

Liczba akcji (w szt.)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,221,171,080,86

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)55 216 14657 273 78157 273 78157 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,271,171,080,86

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów37 78640 7028 5069 447

Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 3338 9131 4262 069

Zysk (strata) brutto10 0408 9172 2602 070

Zysk (strata) netto8 3687 1821 8841 667

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 50712 9502 5903 006

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 296892-742207

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 631-74-4 419-17

Przepływy pieniężne netto, razem-11 42013 768-2 5713 195

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)91 71174 97620 26017 143

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 74025 7714 8035 892

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 2854 3859471 003

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 0615 5544551 270

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)69 97149 20515 45711 250

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 7275 7271 2651 310

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,150,170,030,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,150,170,030,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,220,860,270,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,270,860,280,20

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00


Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:
-      poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 września 2020 r. w wysokości 1 EURO = 4,5268 zł, na dzień 30 września 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,3736 zł,
-      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 września 2020 r. oraz 30 września 2019 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,4420 zł i 1 EURO = 4,3086 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWE

w tys.

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe6 6175 39906 055

Od jednostek powiązanych (z tytułu)0000

otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)6 6175 39906 055

otrzymanych gwarancji i poręczeń0
aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie6 6175 39906 055

Od pozostałych jednostek (z tytułu)0000

otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Zobowiązania warunkowe0000

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000

udzielonych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)0000

otrzymanych gwarancji i poręczeń0000

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)0000

udzielonych gwarancji i poręczeń0000
Inne (z tytułu)0000
Pozycje pozabilansowe, razem6 6175 39906 055
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTUSkorygowany raportem bieżącym nr 31/2020
z dnia2020-10-19o treści:Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. obejmującego okres od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r. przekazał do publicznej wiadomości korektę omyłki pisarskiej w tabeli z Wybranymi danymi finansowymi w raporcie bieżącym nr 31/2020 z dnia 19.10.2020 r. W opublikowanym raporcie kwartalnym pojawił się błąd w „Wybranych danych finansowych” w pozycji „Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej”, gdzie zamiast kwoty 3 864 tys. zł powinna być wartość -3 296 tys. zł, oraz w pozycji „Przepływy pieniężne netto razem”, gdzie zamiast kwoty -4 260 tys. zł powinna być wartość -11 420 tys. zł. Korygowane pozycje zostały ujęte w załączniku do niniejszego raportu oraz w treści samego raportu kwartalnego.PlikOpis

Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:13 16537 78614 13340 702

od jednostek powiązanych0000

Przychody netto ze sprzedaży produktów13 16537 78614 13340 702

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:2 7468 2792 6988 064

jednostkom powiązanym0000

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2 7468 2792 6988 064

Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10 41929 50711 43432 638

Koszty sprzedaży6 14518 3127 05520 962

Koszty ogólnego zarządu1 3603 5971 0523 242

Zysk (strata) ze sprzedaży2 9147 5983 3288 434

Pozostałe przychody operacyjne15693-50484

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych001414

Dotacje0000

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000

Inne przychody operacyjne15693-63471

Pozostałe koszty operacyjne9381 95745

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000

Inne koszty operacyjne9381 95745

Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9926 3333 2738 913

Przychody finansowe1 4253 711128313

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000

od jednostek powiązanych, w tym:0000

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

od pozostałych jednostek, w tym:0000

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

Odsetki, w tym:21284128313

od jednostek powiązanych0000

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000

w jednostkach powiązanych0000

Aktualizacja wartości aktywów finansowych1 4043 42600

Inne0000

Koszty finansowe14-65309

Odsetki w tym:0001

dla jednostek powiązanych0000

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych00-66302

Inne1415

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000

Zysk (strata) brutto3 41610 0403 4678 917

Podatek dochodowy5851 6726741 736

część bieżąca7491 4259082 837

część odroczona-165247-234-1 101

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000

Zysk (strata) netto2 8318 3682 7937 182
Zysk (strata) netto (zannualizowany)11 20011 20019 57919 579

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,050,150,340,34

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,050,150,340,34

*Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za trzeci kwartał i trzech kwartałów 2020 roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2020 roku powiększony o podwojony wynik finansowy netto za sam trzeci kwartał 2020. Dla danych za trzeci kwartał i trzy kwartały 2019 roku podany został zysk netto za rok 2019.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)61 60161 60142 02342 023

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000

korekty błędów 0000

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych61 60161 60142 02342 023

Kapitał zakładowy na początek okresu5 7275 7275 7275 727

Zmiany kapitału zakładowego0000

zwiększenia (z tytułu)0000

emisji akcji (wydania udziałów)0000


0000

zmniejszenia (z tytułu)0000

umorzenia akcji (udziałów)0000


0000

Kapitał zakładowy na koniec okresu5 7275 7275 7275 727

Kapitał zapasowy na początek okresu11 07911 07911 07911 079

Zmiany kapitału zapasowego0000

zwiększenia (z tytułu)0000

emisji akcji powyżej wartości nominalnej0000

z podziału zysku (ustawowo)0000

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000


0000

zmniejszenia (z tytułu)0000

pokrycia straty0000


0000

Kapitał zapasowy na koniec okresu11 07911 07911 07911 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000

zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000

zbycia środków trwałych0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu44 79625 21625 21635 410

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych019 5790-10 194

zwiększenia (z tytułu)019 57900

kapitał rezerwowy z zysku roku 2019019 57900

zmniejszenia (z tytułu)000-10 194

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017000-10 194

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu44 79644 79625 21625 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu019 5790-10 194

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu019 57900

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000

korekty błędów 0000

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych019 57900

zwiększenia (z tytułu)0000

podziału zysku z lat ubiegłych0000
zmniejszenia (z tytułu)0-19 57900

kapitał rezerwowy z zysku roku 2019
-19 579Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000

Strata z lat ubiegłych na początek okresu000-10 194

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000

korekty błędów 0000

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000-10 194

zwiększenia (z tytułu)0000

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
zmniejszenia (z tytułu)000-10 194

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017000-10 194

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000

Wynik netto2 8318 3682 7937 182

zysk netto2 8318 3682 7937 182

strata netto0000

odpisy z zysku0000

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )69 97169 97149 20549 205

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)69 97169 97149 20549 205


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto2 8318 3682 7937 182

Korekty razem-1 0813 1381 4085 768

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000

Amortyzacja161409105313

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-21-283-127-309

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-1 404-3 426-80289

Zmiana stanu rezerw9261 8932-541

Zmiana stanu zapasów0000

Zmiana stanu należności8007 852-574 038

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 267-2 305615-2 834

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych725-1 0039504 811

Inne korekty0000

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 75111 5074 20112 950

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy21284166352

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych003838

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000

Z aktywów finansowych, w tym:21284128314

w jednostkach powiązanych0000

zbycie aktywów finansowych0000

dywidendy i udziały w zyskach0000

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000

odsetki0000

inne wpływy z aktywów finansowych0000

w pozostałych jednostkach21284128314

zbycie aktywów finansowych0001

dywidendy i udziały w zyskach0000

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000

odsetki21284128313

inne wpływy z aktywów finansowych0000

Inne wpływy inwestycyjne0000

Wydatki-658-3 580-941-540

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-648-1 377-941-540

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000

Na aktywa finansowe, w tym:-10-2 20300

w jednostkach powiązanych0000

nabycie aktywów finansowych0000

udzielone pożyczki długoterminowe0000

w pozostałych jednostkach-10-2 20300

nabycie aktywów finansowych-10-2 20300

udzielone pożyczki długoterminowe0000

Inne wydatki inwestycyjne0000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-637-3 2961 108892

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy0000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0000

Kredyty i pożyczki0000

Emisja dłużnych papierów wartościowych0000

Inne wpływy finansowe0000

Wydatki-19 576-19 631-18-74

Nabycie akcji (udziałów) własnych-19 567-19 56700

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000

Spłaty kredytów i pożyczek0000

Wykup dłużnych papierów wartościowych0000

Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-9-63-17-69

Odsetki0-1-1-5

Inne wydatki finansowe0000

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-19 576-19 631-18-74

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-18 462-11 4205 29113 768

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-18 462-11 4204 21112 688

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000

Środki pieniężne na początek okresu45 19238 15134 38725 910

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:26 73026 73038 59838 598

o ograniczonej możliwości dysponowania0000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis


Informacje dodatkowe zawarte są w podpisanym Raporcie kwartalnym za III kwartał 2020

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

19102020_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL_KOR.pdfPodpisany Raport Kwartalny za III kwartał 2020 rPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-10-19Sebastian BuczekPrezes Zarządu


2020-10-19Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


2020-10-19Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu


2020-10-19Paweł CichońWiceprezes Zarządu


2020-10-19Jarosław JamskaWiceprezes Zarządu


2020-10-19Paweł PasternokCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:QUERCUS TFI S.A.
Adres:Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon:(22) 205 30 00
Fax:(22) 205 30 01
Email:biuro@quercustfi.pl
www:www.qtfi.pl
NIP:1080003520
REGON:141085990

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Quercus TFI SA
QUERCUS
2021-03-02 wartość aktywów pod zarządzaniem
2021-02-17 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2021-02-17 sprzedaż akcji przez osoby powiązane
2021-02-16 zakończenie subskrypcji akcji serii D
2021-02-01 wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA
2021-02-01 objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii D
2021-02-01 wyniki za 2020
2021-01-29 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy