pixelg
SA - P - 2020-08-11 - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (quercus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (quercus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
data przekazania: 2020-08-11
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.plwww.qtfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
Ernst &Young Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowew wersji skróconej w wersji pełnej
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i stratInformacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANSNotyw tys.

półrocze / 20202019półrocze / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe
35 20730 95027 313

Wartości niematerialne i prawne, w tym:
263117

wartość firmy
000

Rzeczowe aktywa trwałe
1 328841914

Należności długoterminowe
646464

Od jednostek powiązanych
000

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
000

Od pozostałych jednostek
646464

Inwestycje długoterminowe
32 97028 73525 171

Nieruchomości
000

Wartości niematerialne i prawne
000

Długoterminowe aktywa finansowe
32 97028 73525 171

w jednostkach powiązanych, w tym:
000

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
000

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
2273434

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
000

udziały lub akcje w innych jednostkach
2 2273434

w pozostałych jednostkach
30 74328 70125 137

Inne inwestycje długoterminowe
000

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
8191 2791 147

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
8191 2791 147

Inne rozliczenia międzyokresowe
000

Aktywa obrotowe
54 21154 41743 141

Zapasy
000

Należności krótkoterminowe
6 68413 7366 580

Od jednostek powiązanych
000

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
000

Od pozostałych jednostek
6 68413 7366 580

Inwestycje krótkoterminowe
47 25940 23736 363

Krótkoterminowe aktywa finansowe
47 25940 23736 363

w jednostkach powiązanych
000

w pozostałych jednostkach
2 0672 0861 976

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
45 19238 15134 387

Inne inwestycje krótkoterminowe
000

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
268445198

Należne wpłaty na kapitał zakładowy
000

Akcje (udziały) własne
000

A k t y w a r a z e m
89 41885 36770 454

PASYWA

Kapitał własny
67 14061 60146 412

Kapitał zakładowy
5 7275 7275 727

Kapitał zapasowy
11 07911 07911 079

Kapitał z aktualizacji wyceny
000

Pozostałe kapitały rezerwowe
44 79625 21625 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych
000

Zysk (strata) netto
5 53719 5794 389

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
000

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
22 27823 76624 042

Rezerwy na zobowiązania
9 4988 5318 886

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
286334296

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
147147103

długoterminowa
146146101

krótkoterminowa
111

Pozostałe rezerwy
9 0658 0508 487

długoterminowe
9 0658 0508 487

krótkoterminowe
000

Zobowiązania długoterminowe
4 2854 3354 398

Wobec jednostek powiązanych
000

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
000

Wobec pozostałych jednostek
4 2854 3354 398

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
000

Zobowiązania krótkoterminowe
4 3424 3824 944

Wobec jednostek powiązanych
000

Wobec pozostałych jednostek
4 3424 3824 944

Fundusze specjalne
000

Rozliczenia międzyokresowe
4 1536 5175 814

Ujemna wartość firmy
000

Inne rozliczenia międzyokresowe
4 1536 5175 814

długoterminowe
000

krótkoterminowe
4 1536 5175 814

P a s y w a r a z e m
89 41885 36770 454
Wartość księgowa
67 14061 60246 412

Liczba akcji (w szt.)
57 273 78157 273 78157 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
1,171,080,81

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
57 273 78157 273 78157 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
1,171,080,81
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR

półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów24 62126 5705 5446 196

Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 3415 6409781 315

Zysk (strata) brutto6 6245 4511 4911 271

Zysk (strata) netto5 5374 3891 2471 023

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 7578 7492 1972 040

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 659-216-599-50

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-55-55-12-13

Przepływy pieniężne netto, razem7 0428 4771 5861 977

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)89 41870 45420 02216 569

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)22 27824 0424 9885 654

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 2854 3989591 034

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 3424 9449721 163

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)67 14046 41215 03410 915

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 7275 7271 2821 347

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,100,080,020,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,100,080,020,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,170,810,260,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,170,810,260,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:
-      poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 1 EURO = 4,466 zł, 30 czerwca 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,2520 zł, -      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r., 30 czerwca 2019 r (odpowiednio: 1 EURO = 4,4413 zł, 1 EURO = 4,2880).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWENotyw tys.

półrocze / 20202019półrocze / 2019

Należności warunkowe
5 39904 462

Od jednostek powiązanych z tytułu
000

otrzymanych gwarancji i poręczeń
000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
000

otrzymanych gwarancji i poręczeń
000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
5 39904 462

otrzymanych gwarancji i poręczeń
000

aktywo wartunkowe z tyt. zmiennej opłaty za zarządzanie
5 39904 462

Zobowiązania warunkowe
000

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
000

udzielonych gwarancji i poręczeń
000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
000

otrzymanych gwarancji i poręczeń
000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
000

udzielonych gwarancji i poręczeń
000
Inne (z tytułu)
000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
5 39904 462RACHUNEK ZYSKÓW I STRATNotyw tys.

półrocze / 2020półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
24 62126 570

od jednostek powiązanych
00

Przychody netto ze sprzedaży produktów
24 62126 570

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
00

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
5 5335 365

jednostkom powiązanym
00

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
5 5335 365

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
00

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
19 08821 205

Koszty sprzedaży
12 16813 907

Koszty ogólnego zarządu
2 2372 191

Zysk (strata) ze sprzedaży
4 6835 106

Pozostałe przychody operacyjne
677534

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
00

Dotacje
00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
00

Inne przychody operacyjne
677534

Pozostałe koszty operacyjne
1 0191

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
00

Inne koszty operacyjne
1 0191

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
4 3415 639

Przychody finansowe
2 286185

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
00

od jednostek powiązanych, w tym:
00

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00

od pozostałych jednostek, w tym:
00

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00

Odsetki, w tym:
263185

od jednostek powiązanych
00

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
00

w jednostkach powiązanych
00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2 0220

Inne
00

Koszty finansowe
3374

Odsetki w tym:
01

dla jednostek powiązanych
00

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
00

w jednostkach powiązanych
00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
00

Inne
3373

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
00

Zysk (strata) brutto
6 6245 451

Podatek dochodowy
1 0871 062

część bieżąca
6751 929

część odroczona
412-867

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
00

Zysk (strata) netto
5 5374 389Zysk (strata) netto (zannualizowany)
11 07419 579

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
57 273 78157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,100,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
57 273 78157 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,100,08
Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za pierwsze półrocze 2020 roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2020 r. pomnożony przez 2. Dla pierwszego półrocza 2019 roku podany został zysk netto za rok 2019.
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis

20HY TFI Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu (P).T.pdfRaport z przegląduZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

półrocze / 20202019półrocze / 2019

Kapitał własny na początek okresu (BO)61 60142 02342 023

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000

korekty błędów000

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych61 60142 02342 023

Kapitał zakładowy na początek okresu5 7275 7275 727

Zmiany kapitału zakładowego000

zwiększenia (z tytułu)000

emisji akcji (wydania udziałów)000


000

zmniejszenia (z tytułu)000

umorzenia akcji (udziałów)000


000

Kapitał zakładowy na koniec okresu5 7275 7275 727

Kapitał zapasowy na początek okresu11 07911 07911 079

Zmiany kapitału zapasowego000

zwiększenia (z tytułu)000

emisji akcji powyżej wartości nominalnej000

z podziału zysku (ustawowo)000

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000zmniejszenia (z tytułu)000

pokrycia straty000Kapitał zapasowy na koniec okresu11 07911 07911 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000

zwiększenia (z tytułu)000zmniejszenia (z tytułu)000

zbycia środków trwałych000Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu25 21635 41035 410

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych19 579-10 194-10 194

zwiększenia (z tytułu)19 57900

kapitał rezerwowy z zysk roku 201919 57900

zmniejszenia (z tytułu)0-10 194-10 194

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 20170-10 194-10 194

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu44 79525 21625 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu19 579-10 1940

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu19 57900

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000

korekty błędów 000

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych19 57900

zwiększenia (z tytułu)000

podziału zysku z lat ubiegłych000zmniejszenia (z tytułu)-19 57900

kapitał rezerwowy z zysk roku 2019-19 57900

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000

Strata z lat ubiegłych na początek okresu0-10 194-10 194

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000

korekty błędów 000

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000

zwiększenia (z tytułu)000

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000zmniejszenia (z tytułu)0-10 19410 194

zmniejszenie kapitału rezerwowego z zysku roku 20170-10 19410 194

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000

Wynik netto5 53719 5794 388

zysk netto5 53719 5794 388

strata netto000

odpisy z zysku000

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )67 14061 60146 412

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)67 14061 60146 412OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis


Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności za I półrocze 2020 oraz sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku znajduje się w treści Półrocznego Sprawozdania z Działalności Emitenta na stronie13.


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

półrocze / 2020półrocze / 2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto5 5374 388

Korekty razem4 2204 361

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00

Amortyzacja248208

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-262-181

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-2 022369

Zmiana stanu rezerw967-543

Zmiana stanu zapasów00

Zmiana stanu należności7 0534 094

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-36-3 448

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 7283 861

Inne korekty00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia9 7578 749

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy263186

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00

Z aktywów finansowych, w tym:263186

w jednostkach powiązanych00

zbycie aktywów finansowych00

dywidendy i udziały w zyskach00

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00

odsetki00

inne wpływy z aktywów finansowych00

w pozostałych jednostkach263185

zbycie aktywów finansowych01

dywidendy i udziały w zyskach00

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00

odsetki263185

inne wpływy z aktywów finansowych00

Inne wpływy inwestycyjne00

Wydatki2 922402

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych729402

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00

Na aktywa finansowe, w tym:2 1930

w jednostkach powiązanych00

nabycie aktywów finansowych00

udzielone pożyczki długoterminowe00

w pozostałych jednostkach2 1930

nabycie aktywów finansowych2 1930

udzielone pożyczki długoterminowe00

Inne wydatki inwestycyjne00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 659-216

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy00

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00

Kredyty i pożyczki00

Emisja dłużnych papierów wartościowych00

Inne wpływy finansowe00

Wydatki-55-55

Nabycie akcji (udziałów) własnych00

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00

Spłaty kredytów i pożyczek00

Wykup dłużnych papierów wartościowych00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-54-51

Odsetki-1-4

Inne wydatki finansowe00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-55-55

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)7 0428 477

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 0428 477

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00

Środki pieniężne na początek okresu38 15125 910

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:45 19234 387

o ograniczonej możliwości dysponowania00

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościDODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

PlikOpis

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis

2020P_QTFI_Półroczne_Sprawozdanie_Finansowe.pdfPodpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA za I półrocze 2020 roku wraz z Informacją dodatkową.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-08-10Sebastian BuczekPrezes Zarządu


2020-08-10Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


2020-08-10Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu


2020-08-10Paweł CichonWiceprezes Zarządu


2020-08-10Jarosław JamkaWiceprezes Zarządu


2020-08-10Paweł PasterokCzłonek Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis

2020P_QTFI_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalnosci_Emitenta.pdfSprawozdanie z działalności Emitenta


Nazwa jednostki:QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:QUERCUS TFI S.A.
Adres:Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon:(22) 205 30 00
Fax:(22) 205 30 01
Email:biuro@quercustfi.pl
www:www.qtfi.pl
NIP:1080003520
REGON:141085990

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Quercus TFI SA
QUERCUS
2020-10-19 korekta SA-Q3
2020-10-19 korekta SA-Q3
2020-10-19 SA-Q3
2020-10-07 aktualizacja informacji dot. rezygnacji przez członka zarządu
2020-10-02 wartość aktywów pod zarządzaniem
2020-10-01 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2020-09-18 uzupełnienie informacji dot. nabycia udziałów TV 4 sp. z o. o.
2020-09-11 nabycie udziałów Quercus Agent Transferowy sp., z o. o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy