pixelg
uchwała zarządu w sprawie zasad emisji akcji serii D - 2021-01-21 - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (quercus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uchwała zarządu w sprawie zasad emisji akcji serii D - komunikat spółki QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (quercus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie zasad emisji akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie uchwały nr 30/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. (przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.), niniejszym informujemy, że Zarząd Quercus TFI S.A. ( Spółka ) podjął w dniu dzisiejszym, tj. 21 stycznia 2021 r. uchwałę w sprawie zasad emisji akcji serii D ( Akcje ). Akcje będą emitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy, opisanego w powyższych uchwałach.

Informacja o cenie emisyjnej Akcji zostanie ustalona przez Zarząd po przeprowadzonym procesie budowania księgi popytu, który zakończy się w dniu 26 stycznia 2021 r. o g.12:00. Do dnia 29 stycznia 2021 r. przewidywane jest zawieranie umów objęcia Akcji z inwestorami. Z uwagi na równy dostęp akcjonariuszy do informacji mogących mieć istotny wpływ na wycenę Spółki, informacja o cenie emisyjnej zostanie przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
Z uwagi na ograniczony charakter ww. subskrypcji informacje na temat warunków objęcia, zasad alokacji, szczegółowych terminów subskrypcji i poszczególnych czynności wymaganych w ramach oferty Akcji wystarczające do podjęcia decyzji o subskrypcji Akcji zostaną przekazane jedynie wybranym inwestorom, do których zostanie skierowana indywidualna oferta objęcia Akcji.
Oferta objęcia Akcji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej ( Oferta ) wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego stosownie do treści art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ( Rozporządzenie Prospektowe ), w związku z czym do Oferty nie znajdą zastosowania wymogi dotyczące obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu ofertowego.


Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu
2021-01-21Paweł PasternokCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:QUERCUS TFI S.A.
Adres:Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon:(22) 205 30 00
Fax:(22) 205 30 01
Email:biuro@quercustfi.pl
NIP:1080003520
REGON:141085990

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Quercus TFI SA
QUERCUS
2021-02-17 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2021-02-17 sprzedaż akcji przez osoby powiązane
2021-02-16 zakończenie subskrypcji akcji serii D
2021-02-01 wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA
2021-02-01 objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii D
2021-02-01 wyniki za 2020
2021-01-29 terminarz raportów
2021-01-26 ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy