pixelg
SA - QSr2 - 2020-08-18 - R22 SPÓŁKA AKCYJNA (r22)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr2 - komunikat spółki R22 SPÓŁKA AKCYJNA (r22) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2020-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSFUE
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSFUE
w walucie
data przekazania: 2020-08-18
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
R22 S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Roosevelta22
(ulica)(numer)
616229018
(telefon)(fax)
biuro@r22.plwww.r22.pl
(e-mail)(www)
7792467259367731587
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-304 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-06-304 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-304 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży194 606145 61544 44733 933
Zysk/strata na działalności operacyjnej36 72825 4168 3895 923
Zysk/strata przed opodatkowaniem28 27920 7506 4594 835
Zysk/strata netto23 18716 6065 2963 870
Liczba akcji14 180 00014 180 00014 180 00014 180 000
Strata netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 1,180,820,270,19
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej54 82537 45112 5228 727
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-58 976-42 072-13 470-9 804
Przepływy pieniężne z działalności finansowej2 9324 4466701 036
Przepływy pieniężne netto ogółem-1 219-175-278-41
Stan na dzień30.06.202030.06.201930.06.202030.06.2019
Aktywa trwałe283 729233 67163 53154 956
Aktywa obrotowe 36 24236 6708 1158 624
Aktywa ogółem319 971270 34171 64663 580
Kapitał podstawowy 2842846467
Kapitał własny73 39693 36916 43421 959
Zobowiązania razem246 575176 97255 21241 621
Zobowiązania długoterminowe174 54392 30939 08321 710
Zobowiązania krótkoterminowe72 03284 66316 12919 911
Kapitał własny i zobowiązania razem319 971270 34171 64663 580
Liczba akcji14 180 00014 180 00014 180 00014 180 000
Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję)4,735,531,061,30
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,46604,2520
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,37844,2912
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
R22_2019_20_Q4_SSF.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy R22
R22_2019_20_Q4_JSF.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe R22
Raport kwartalny R22 - Q4.pdfRaport Kwartalny Grupy R22
R22_R9IB0C_Sprawozdanie_z_badania_skrócone śródroczne JSF_30062020_PL.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-18Jakub DwernickiPrezes ZarząduJakub Dwernicki
2020-08-18Robert StasikWiceprezes ZarząduRobert Stasik


Nazwa jednostki:R22 SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:R22 S.A.
Adres:Roosevelta 22, 60-829 Poznań
Telefon:616229018
Email:biuro@r22.pl
www:www.r22.pl
NIP:7792467259
REGON:367731587

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy