pixelg
SA-PSr - 2020-09-30 - RAFAKO SA w restrukturyzacji (rafako)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki RAFAKO SA w restrukturyzacji (rafako) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
RAFAKO SA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży 435 734 421 003 98 709 98 044
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(191 380) (111 218) (43 354) (25 901)
Zysk (strata) brutto(196 427) (112 273) (44 497) (26 146)
Zysk (strata) netto(209 720) (116 730) (47 509) (27 184)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40 138 16 768 9 093 3 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(425) (63) (96) (15)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(34 973) 7 161 (7 923) 1 668
Przepływy pieniężne netto, razem4 740 23 866 1 074 5 558
Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,65) (0,92) (,37) (0,21)
30 czerwca 202031 grudnia 201930 czerwca 202031 grudnia 2019
Aktywa razem 851 401 932 588 190 641 218 994
Zobowiązania długoterminowe72 144 68 024 16 154 15 974
Zobowiązania krótkoterminowe 885 192 760 035 198 207 178 475
Kapitał własny (105 935) 104 529 (23 720) 24 546
Kapitał zakładowy 254 864 254 864 57 068 59 848
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(0,83) 0,82 (0,19) 0,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży 493 962 519 169 111 899 120 906
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(258 947) (183 737) (58 660) (42 789)
Zysk (strata) brutto(262 917) (183 567) (59 560) (42 750)
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej(271 215) (174 585) (61 440) (40 658)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej52 109 (25 318) 11 804 (5 895)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej91 1 219 21 284
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(35 524) 4 476 (8 047) 1 042
Przepływy pieniężne netto, razem16 676 (19 623) 3 778 (4 570)
Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,18) (1,37) (0,49) (0,32)
30 czerwca 202031 grudnia 201930 czerwca 202031 grudnia 2019
Aktywa razem 1 018 998 1 302 431 228 168 305 843
Zobowiązania długoterminowe116 040 94 045 25 983 22 084
Zobowiązania krótkoterminowe 1 067 000 1 094 123 238 916 256 927
Kapitał własny jednostki dominującej(161 601) 110 244 (36 185) 25 888
Kapitał zakładowy 254 864 254 864 57 068 59 848
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(1,27) 0,87 (0,28) 0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SAPS GRUPA FINAL.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020
SAP JEDNOSTKOWE FINAL.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020
Sprawozdanie z działalności GK I P 2020 z załącznikami FINAL.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2020
oswiadczenie zarzadu rzetelnosc.pdfOświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzonego sprawozdania za I półrocze 2020
20200930 GRUPA_stanowisko zarzadu_odstąpienie 30_09_2020_FINAL.pdfStanowisko organu zarządzającego Grupy RAFAKO wraz z opinią organu nadzorującego, której jednostką dominującą jest RAFAKO S.A. w restrukturyzacji odnoszące się do odstąpienia od sformułowania wniosku przez podmiot uprawniony do badania półrocznego sprawozdania finansowego w raporcie z przeglądu
20200930 RAFAKO stanowisko Zarządu do odstąpienia 30_09_2020_FINAL.pdfStanowisko organu zarządzającego RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odstąpienia od sformułowania wniosku przez podmiot uprawniony do badania półrocznego sprawozdania finansowego w raporcie z przeglądu
2410 GK Rafako SA 2020 PSSF MSSF skrócone EMITENTv1-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta - skonsolidowany
2410 Rafako S.A. 2020 PSF MSSF skrócone-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta - jednostkowy
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Mariusz ZawiszaPrezes Zarządu
2020-09-30Radosław Domagalski-ŁabędzkiWiceprezes Zarządu
2020-09-30Jarosław PietrzykWiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
2020-09-30Ewa PorzucekWiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2020-09-30Jolanta MarkowiczGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:RAFAKO SA w restrukturyzacji
Nazwa skrócona jednoskti:RAFAKO
Adres:ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz
Telefon:032 415 48 62
Fax:032 415 34 27
Email:info@rafako.com.pl
www:www.rafako.com.pl
NIP:6390001788
REGON:270217865

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy