pixelg
SA - PSr - 2020-09-11 - FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (rafamet)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (rafamet) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-11
FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMETELEKTROMASZYNOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-420Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Staszica1
(ulica)(numer)
(0-36) 419 11 11(0-36) 419 11 11
(telefon)(fax)
rafamet@rafamet.com.plrafamet.com.pl
(e-mail)(www)
639-000-15-64271577318
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów51 15347 26011 51811 021
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 607-194-362-45
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 808-1 310-632-306
Zysk (strata) netto-2 872-1 316-647-307
Zysk netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej-2 872-1 316-647-307
Całkowity dochód-2 937-1 303-661-304
Całkowity dochód przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej-2 937-1 303-661-304
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 2713 289511767
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 315-3 950-296-921
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-654-742-147-173
Przepływy pieniężne netto razem302-1 40368-327
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)-0,67-0,30-0,15-0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,67-0,30-0,15-0,07
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem225 597211 20250 51449 595
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania133 577116 24529 91027 297
Zobowiązania długoterminowe22 74023 5775 0925 536
Zobowiązania krótkoterminowe110 83792 66824 81821 761
Kapitał własny 92 02094 95720 60422 298
Kapitał zakładowy43 18743 1879 67010 141
Liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)21,3121,994,775,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)21,3121,994,775,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni0,000,000,000,00
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w tys. złw tys. EURO
okres od 2020.01.01 do 2020.06.30okres od 2019.01.01 do 2019.06.30 okres od 2020.01.01 do 2020.06.30okres od 2019.01.01 do 2019.06.30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów35 30329 9507 9496 985
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-950-537-214-125
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem-1 644-1 075-370-251
Zysk (strata) netto-1 814-1 100-408-257
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 8081 253407292
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 606-2 953-362-689
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej473781188
Przepływy pieniężne netto razem249-1 32256-308
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)-0,42-0,25-0,09-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,42-0,25-0,09-0,06
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem195 486179 42043 77242 132
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania105 74887 80323 67820 618
Zobowiązania długoterminowe16 56517 0923 7094 014
Zobowiązania krótkoterminowe89 18370 71119 96916 605
Kapitał własny 89 73891 61720 09421 513
Kapitał zakładowy43 18743 1879 67010 141
Liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 318 7014 318 7014 318 7014 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)20,7821,214,654,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)20,7821,214,654,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni0,000,000,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF_GK_RAFAMET_polroczne.pdf
SF_RAFAMET_polroczne.pdf
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_za_I_polrocze_2020.pdf
Oswiadczenia _Zarzadu_Grupy.pdf
Oswiadczenia_Zarzadu_Spolki.pdf
Raport_z_przegladu_SSF.pdf
Raport_z_przegladu_JSF.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-11E. Longin WonsPrezes ZarząduE. Longin Wons
2020-09-11Maciej MichalikWiceprezes ZarząduMaciej Michalik


Nazwa jednostki:FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
Nazwa skrócona jednoskti:RAFAMET
Adres:ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
Telefon:(0-36) 419 11 11
Fax:(0-36) 419 11 11
Email:rafamet@rafamet.com.pl
www:rafamet.com.pl
NIP:639-000-15-64
REGON:271577318

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy