pixelg
SA - QSr1 - 2020-07-29 - RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (rainbow)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (rainbow) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-07-29
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAINBOW TOURS S.A.Rekreacja i wypoczynek
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-361Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piotrkowska270
(ulica)(numer)
042 680 38 20042 680 38 89
(telefon)(fax)
sekretariat@r.plwww.r.pl
(e-mail)(www)
7251868136473190014
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży273 817246 01962 28457 243
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 9894 8856801 137
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 7303 831394891
Zysk (strata) netto8002 796182651
Całkowite dochody (ogółem)6 9933 6531 591850
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-84 737-27 605-19 275-6 423
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 822-7 938-4 281-1 847
Środki pieniężne netto z działalności finansowej68 03526 11715 4766 077
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-35 524-9 426-8 080-2 193
Aktywa razem541 311470 546118 909109 396
Zobowiązania długoterminowe134 340108 62229 51025 253
Zobowiązania krótkoterminowe271 291252 48659 59458 700
Kapitał własny135 680109 43829 80525 443
Wyemitowany kapitał akcyjny1 4551 455320338
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy)14 55214 55214 55214 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)0,050,190,010,04
Wartość księgowa na jedną akcję 9,327,522,051,75
Dane jednostkowe
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży273 676245 34462 25257 086
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 6246 3081 2791 468
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 8875 3771 1121 251
Zysk (strata) netto3 9574 3429001 010
Całkowite dochody (ogółem)7 4614 8931 6971 138
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-98 241-29 909-22 346-6 959
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 126-300-1 393-70
Środki pieniężne netto z działalności finansowej68 03518 58515 4764 324
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-36 332-11 624-8 264-2 705
Aktywa razem444 035410 58597 54195 456
Zobowiązania długoterminowe50 06950 75410 99911 800
Zobowiązania krótkoterminowe257 980247 72756 67057 594
Kapitał własny135 986112 10429 87226 063
Wyemitowany kapitał akcyjny1 4551 455320338
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy)14 55214 55214 55214 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)0,270,300,060,07
Wartość księgowa na jedną akcję 9,347,702,051,79
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
RBW_QSr 01.2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdfQSr 01.2020_RBW
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-29Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2020-07-29Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu
2020-07-29Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu
2020-07-29Piotr Burwicz Członek Zarządu
2020-07-29Maciej Szczechura Członek Zarządu


Nazwa jednostki:RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:RAINBOW TOURS S.A.
Adres:Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Telefon:042 680 38 20
Fax:042 680 38 89
Email:sekretariat@r.pl
www:www.r.pl
NIP:7251868136
REGON:473190014

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy