pixelg
korekta SA-QSr1 - 2020-10-23 - REDAN SA (redan)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-QSr1 - komunikat spółki REDAN SA (redan) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-07-24
REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDANHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
94-250Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żniwna10/14
(ulica)(numer)
042 617-71-21 617 71 23042 612-17 70
(telefon)(fax)
redan@redan.com.plwww.redan.com.pl
(e-mail)(www)
725-10-17-332471127885
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 361 38 041 3 494 8 851
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 003) (5 109) (456) (1 189)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 (5 064) 17 (1 178)
Zysk (strata) netto 75 (5 048) 17 (1 175)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 75 (5 048) 17 (1 175)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 601 (147) 364 (34)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (863) 135 (196) 31
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (812) (300) (185) (70)
Przepływy pieniężne netto, razem (74) (312) (17) (73)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00 (0,14)0,00 (0,03)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem 59 243 55 434 13 014 13 017
Aktywa obrotowe 41 894 39 090 9 203 9 179
Aktywa trwałe 17 349 16 344 3 811 3 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 243 41 509 9 938 9 747
Zobowiązania długoterminowe 11 086 10 247 2 435 2 406
Zobowiązania krótkoterminowe 34 157 31 262 7 503 7 341
Kapitał własny 14 000 13 925 3 075 3 270
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 844 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,39 0,39 0,09 0,09
za okres01.01-31.03.202001.01-31.03.201901.01-31.03.202001.01-31.03.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 031 110 980 7 513 25 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 741) (24 206) (1 306) (5 632)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (10 291) (27 316) (2 341) (6 356)
Zysk (strata) netto (9 837) (32 256) (2 238) (7 505)
Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (10 173) (23 774) (2 314) (5 532)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 982) (9 083) (1 588) (2 113)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (399) (1 893) (91) (440)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 988 6 486 1 135 1 509
Przepływy pieniężne netto, razem (2 393) (4 490) (544) (1 045)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,28) (0,90) (0,06) (0,21)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem 92 582 97 076 20 337 22 796
Aktywa obrotowe 52 819 57 225 11 603 13 438
Aktywa trwałe 39 763 39 851 8 735 9 358
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 778 109 099 25 213 25 619
Zobowiązania długoterminowe 14 627 15 021 3 213 3 527
Zobowiązania krótkoterminowe 100 151 94 078 22 000 22 092
Kapitał własny (22 196) (12 023) (4 876) (2 823)
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 844 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,62) (0,34) (0,14) (0,08)

Powyższe dane finansowe za I Q 2020 oraz 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2020 roku – 4,5523 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,
− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku) – 4,3963 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku) - 4,2978 PLN / EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 43/2020z dnia2020-10-23o treści:

Zarząd Redan SA S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2020 roku, opublikowanego przez Emitenta pierwotnie w dniu 24 lipca 2020 r.
Korekta polega w szczególności na dodaniu informacji o akcjach posiadanych przez akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji oraz osoby nadzorujące Emitenta także na dzień przekazania raportu kwartalnego (pierwotnie raport zawierał dane na ostatni dzień kwartału) zgodnie z § 66 ust. 8 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, poprzez dodanie:
a) wykazu akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby głosów posiadanych przez wyżej wymienionych akcjonariuszy, oraz zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego oraz
b) informacji o stanie posiadania akcji Redan S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Redan S.A. przez członków Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego.

PlikOpis
RB_43_2020 - korekta raportu za I kwartał 2020.pdf
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF 1Q 2020_24.07 v1-sig.pdf
Informacja dodatkowa za 1q 2020 korekta 23_10_2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-23Bogusz KruszyńskiPrezes ZarząduBogusz Kruszyński
2020-10-23Anna KrólikiewiczGłówna KsięgowaAnna Królikiewicz


Nazwa jednostki:REDAN SA
Nazwa skrócona jednoskti:REDAN
Adres:Żniwna 10/14, 94-250 Łódź
Telefon:042 617-71-21 617 71 23
Fax:042 612-17 70
Email:redan@redan.com.pl
www:www.redan.com.pl
NIP:725-10-17-332
REGON:471127885

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy