pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-27 - REDAN SA (redan)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki REDAN SA (redan) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-27
REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDANHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
94-250Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żniwna10/14
(ulica)(numer)
042 617-71-21 617 71 23042 612-17 70
(telefon)(fax)
redan@redan.com.plwww.redan.com.pl
(e-mail)(www)
725-10-17-332471127885
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 650 111 944 11 853 25 982
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (12 217) (8 549) (2 750) (1 984)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 599) (11 119) (360) (2 581)
Zysk (strata) netto (1 599) (11 202) (360) (2 600)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (1 599) (11 202) (360) (2 600)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 033 3 135 683 728
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (368) (244) (83) (57)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 204) (3 556) (496) (825)
Przepływy pieniężne netto, razem 461 (665) 104 (154)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,04) (0,31) (0,01) (0,07)
wg stanu na dzień30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa razem 70 456 55 434 15 564 13 017
Aktywa obrotowe 55 820 39 090 12 331 9 179
Aktywa trwałe 14 636 16 344 3 233 3 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 130 41 509 12 841 9 747
Zobowiązania długoterminowe 10 628 10 247 2 348 2 406
Zobowiązania krótkoterminowe 47 502 31 262 10 494 7 341
Kapitał własny 12 326 13 925 2 723 3 270
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 888 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,35 0,39 0,08 0,09
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA3 kwartał 2020 01.01.2020 - 30.09.20203 kwartał 2019 01.01.2019 - 30.09.2019 3 kwartał 2020 01.01.2020 - 30.09.2020 3 kwartał 201901.01.2019 - 30.09.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 746 295 915 23 581 68 680
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 119) (45 991) (1 152) (10 674)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 428 (18 757) 4 374 (4 353)
Zysk (strata) netto 21 421 (29 693) 4 822 (6 892)
Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 21 260 (10 443) 4 786 (2 424)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 661) 19 639 (599) 4 558
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 807) (7 785) (632) (1 807)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 392 (21 511) 538 (4 993)
Przepływy pieniężne netto, razem (3 076) (9 657) (692) (2 241)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,60 (0,83) 0,14 (0,19)
wg stanu na dzień30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa razem 88 104 97 076 19 463 22 796
Aktywa obrotowe 57 503 57 225 12 703 13 438
Aktywa trwałe 30 601 39 851 6 760 9 358
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 889 109 099 17 427 25 619
Zobowiązania długoterminowe 21 338 15 021 4 714 3 527
Zobowiązania krótkoterminowe 57 551 94 078 12 713 22 092
Kapitał własny 9 215 (12 023) 2 036 (2 823)
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 888 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 (0,34) 0,06 (0,08)

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2020 oraz 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku – 4,5268 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,
− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2020 roku) – 4,4420 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2019 roku) - 4,3086 PLN / EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSFRedan_3Q2020-sig.pdfSkrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Redan
Informacja dodatkowa za 3q2020_.pdfInformacja dodatkowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Bogusz KruszyńskiPrezes ZarząduBogusz Kruszyński


Nazwa jednostki:REDAN SA
Nazwa skrócona jednoskti:REDAN
Adres:Żniwna 10/14, 94-250 Łódź
Telefon:042 617-71-21 617 71 23
Fax:042 612-17 70
Email:redan@redan.com.pl
www:www.redan.com.pl
NIP:725-10-17-332
REGON:471127885

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy