pixelg
SA - Q3 - 2019-11-29 - REGNON SPÓŁKA AKCYJNA (regnon)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki REGNON SPÓŁKA AKCYJNA (regnon) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REGNON S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-203KATOWICE
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Roździeńskiego188C
(ulica)(numer)
+48327970900
(telefon)(fax)
regnon@regnon.comwww.regnon.com
(e-mail)(www)
9542180954273696613
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101323
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-37614 999-873 526
Zysk (strata) brutto z działalności-37239 176-869 210
Wynik na działalności zaniechanej01 1740276
Zysk (strata) netto-37340 351-879 487
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-345-4 603-80-1 082
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej920 55824 833
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2-17 4660-4 106
Przepływy pieniężne netto, razem-338-1 511-78-355
Liczba akcji 4 772 0404 772 0404 772 0404 772 040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,088,46-0,021,99
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem23856454131
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania108612514
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe108612514
Kapitał własny13050330117
Kapitał zakładowy47 72047 72010 91111 098
Liczba akcji (w szt.)4 772 0404 772 0404 772 0404 772 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)0,030,110,010,02
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Regnon - Q3.2019 za III kwartał 2019.pdfSprawozdanie Regnon S.A. za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Barbara Konrad-DziwiszPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:REGNON S.A.
Adres:Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 KATOWICE
Telefon:+48327970900
Email:regnon@regnon.com
www:www.regnon.com
NIP:9542180954
REGON:273696613

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Regnon SA w likwidacji
REGNON
2020-04-29 SA - R
2020-04-29 SA - R
2020-04-26 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-Q1
2020-03-30 WZ - odwołanie walnego
2020-03-11 kupno akcji przez Exclusive House sp. z o.o.
2020-03-10 kupno akcji przez UAB INCH Baltija
2020-03-05 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-02-28 nabycie akcji przez UAB INCH Baltija

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy