pixelg
SA - R - 2020-02-28 - REMAK-ENERGOMONAŻ SA (remak)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki REMAK-ENERGOMONAŻ SA (remak) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ


ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20192018

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:10 8659 510

odniesionych na wynik finansowy10 5069 397

aktualizacja należności247171

różnice kursowe wycena bilansowa6029

międzyokresowe rozliczenie kosztów44

wycena kontraktów niezakończonych9 0448 265

niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne478218

rezerwy na świadczenia pracownicze483546

dyskonto rozrachunków długoterminowych24

rezerwy na koszty159160

koszty podróży słuzbowych nie wypłacone290

odniesionych na kapitał własny113113


odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy2460

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy2460

Zwiększenia18 25411 733

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)18 25411 361

aktualizacja należności999

różnice kursowe wycena bilansowa116113

międzyokresowe rozliczenie kosztów09

wycena kontraktów niezakończonych12 9859 904

niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne196644

rezerwy na świadczenia pracownicze272295

koszty podróży słuzbowych nie wypłacone029

dyskonto rozrachunków długoterminowych30

rezerwy na koszty4 663268

odsetki nie zapłacone100

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)0372

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy0372

Zmniejszenia19 22310 378

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)18 99910 252

aktualizacja należności323

różnice kursowe wycena bilansowa10182

międzyokresowe rozliczenie kosztów49

wycena kontraktów niezakończonych16 3789 125

niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne343384

rezerwy na świadczenia pracownicze410358

dyskonto rozrachunków długoterminowych12

rezerwy na koszty1 730269

koszty podróży słuzbowych nie wypłacone290

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)840


odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)140126

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy*140126

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:9 89610 865

odniesionych na wynik finansowy9 76110 506

aktualizacja należności253247

różnice kursowe wycena bilansowa7560

międzyokresowe rozliczenie kosztów04

wycena kontraktów niezakończonych5 6519 044

niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne331478

rezerwy na świadczenia pracownicze345483

koszty podróży słuzbowych nie wypłacone029

dyskonto rozrachunków długoterminowych42

rezerwy na koszty3 092159

odsetki nie zapłacone100

odniesionych na kapitał własny29113


odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy106246

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy106246* W wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) powstała wartość firmy. W ramach wyceny ZCP utworzono aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 372 tys. zł, które odniesiono w wartość firmy. Realizacja różnic przejściowych odniesionych w momencie utworzenia w wartość firmy odniesiona została w wynik finansowy.** Pozycja ta obejmuje wartość podatku odroczonego ujętego w wartości firmy dotyczącego różnic przejściowych, które na dzień bilansowy nie zostały zrealizowane.
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
ZAPASYw tys.

20192018

materiały2151 453

półprodukty i produkty w toku1 2941 896

produkty gotowetowaryzaliczki na dostawy i usługi2481 737

Zapasy, razem1 7575 086


W 2019 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20192018

od jednostek powiązanych24 93813 306

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:24 93813 306

do 12 miesięcy24 93813 306

powyżej 12 miesięcydochodzone na drodze sądowejinneod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcydochodzone na drodze sądowejinnenależności od pozostałych jednostek85 14080 344

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:77 40771 102

do 12 miesięcy77 11270 919

powyżej 12 miesięcy295183

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych6 2458 283

dochodzone na drodze sądowej00

inne1 488959

Należności krótkoterminowe netto, razem110 07893 650

odpisy aktualizujące wartość należności2 0631 539

Należności krótkoterminowe brutto, razem112 14195 189
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako Należności dochodzone na drodze sądowej


Należności przeterminowane na dzień bilansowy wynoszą 24.262 tys.zł i dotyczą należności z tytułu dostaw i usług. Odpisami aktualizującymi objęto należności przeterminowane w kwocie 1.950 tys.zł. Do dnia podpisania sprawozdania spłacono należności w kwocie 6.298 tys. zł. Pozostałe należności w kwocie 16.014 tys. zł w ocenie Zarządu nie stanowią należności zagrożonych.

PlikOpis


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

20192018

w jednostkach zależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorzeudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkachudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne23 2082 196

środki pieniężne w kasie i na rachunkach23 2082 196

inne środki pieniężneinne aktywa pieniężneKrótkoterminowe aktywa finansowe, razem23 2082 196

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20192018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:1 3621 647

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nieubezpieczenia1 2471 384

pozostałe115263

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:24 11242 375

rozliczenie z tyt. wyceny kontraktów niezakończonych23 74142 041

gwarancje i prowizje371334

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem25 47444 022


KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys.

Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)

AZWYKŁE

1 400 0003 500 000GOTÓWKA01.12.9301.01.1995

BZWYKŁE

100 000250 000GOTÓWKA01.12.9301.01.1995

CZWYKŁE

500 0001 250 000GOTÓWKA01.12.9301.01.1995

DZWYKŁE

1 000 0002 500 000GOTÓWKA09.05.9601.01.1995

Liczba akcji, razem3 000 000


Kapitał zakładowy, razem7 500 000


Wartość nominalna jednej akcji (w zł)2,50


Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień 31.12.2019r. :Zarmen Sp. z o.o. 1.548.594 akcji Remak-Energomontaż S.A., co stanowi 51,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.PTE PZU S.A. w imieniu OFE PZU ""Złota Jesień"" 351.278 akcji Remak-Energomontaż S.A. co stanowi 11,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 236.784 akcji Remak-Energomontaż S.A. co stanowi 7,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.ESALIENS Parasol FIO 197.269 akcji Remak-Energomontaż S.A. co stanowi 6,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.AgioFunds TFI S.A. w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 169.056 akcji Remak-Energomontaż S.A. co stanowi 5,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Wszystkie akcje emitenta są akcjami zwykłymi. Zarmen Sp. z o.o. jest jednostką dominującą (podmiotem powiązanym, znaczącym inwestorem) w stosunku do Remak-Energomontaż S.A.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowegoKAPITAŁ ZAPASOWYw tys.

20192018

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnejutworzony ustawowo2 5002 500

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość16 9996 465

z dopłat akcjonariuszy / wspólnikówinny (wg rodzaju)22976


Kapitał zapasowy, razem19 7289 041

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.

20192018

z tytułu aktualizacji wartości godziwejz tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tymz wyceny instrumentów zabezpieczającychz tytułu podatku odroczonegoróżnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych-22322

inny (wg rodzaju)585738

z tytułu urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych 585738

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem362760

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20192018

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:9 3154 758

odniesionej na wynik finansowy6 8644 758

przychody bilansowe związane z wyceną kontraktów niezakończonych5 9994 040

różnice kursowe dodatnie wycena bilansowa5133

różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej587677

dyskonto rozrachunków długoterminowych78

leasing70

nieopłacone przychody z tytułu kar i odszkodowań2130

odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy2 4510

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy2 4510

Zwiększenia13 4097 150

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)13 4094 606

przychody bilansowe związane z wyceną kontraktów niezakończonych7 1324 306

różnice kursowe dodatnie wycena bilansowa5673

dyskonto rozrachunków długoterminowych177

leasing537

nieopłacoe zprzychody z tytułu kar i odszkodowań2 310213

rezerwa na zobowiazania podatkowe Zakładu Niemcy3 8410

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)02 544

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy02 544

Zmniejszenia13 8852 593

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)11 6562 500

realizacja przychodów związanych z wyceną kontraktów niezakończonych9 3962 347

różnice kursowe dodatnie wycena bilansowa4255

różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej8790

dyskonto rozrachunków długoterminowych08

leasing40

nieopłacone przychody z tytułu kar i odszkodowań2 1270

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)2 22993

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy2 22993

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem8 8399 315

odniesionej na wynik finansowy8 6176 864

przychodów z wiązanych zwyceną kontraktów niezakończonych3 7355 999

różnice kursowe dodatnie wycena bilansowa6551

różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej500587

dyskonto rozrachunków długoterminowych247

leasing567

nieopłacoe zprzychody z tytułu kar i odszkodowań396213

rezerwa na zobowiazania podatkowe Zakładu Niemcy3 8410

odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy2222 451

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy2222 451


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.

20192018

wobec jednostek powiązanych, w tym:13 16224 038

aa) wobec jednostek zależnychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującejkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:ba) wobec jednostek współzależnychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym1 2391 844

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnejkredyty i pożyczkz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)cb) wobec znaczącego inwestorakredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek1 2391 844

kredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego9481 580

zobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)291264

prowizje od gwarancji291264

Zobowiązania długoterminowe, razem14 40125 882


Zobowiązanie długoterminowe wobec jednostki powiązanej obejmuje zdyskontowaną wartość kwoty do zapłaty na rzecz Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. (podmiot powiązany znajdujący się z Remak-Energomontaż S.A. w jednej grupie kapitałowej) za zakup ZCP o terminie płatności powyżej 12 miesięcy.ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20192018

) wobec jednostek powiązanych, w tym:28 78416 805

kredyty i pożyczki, w tym:aa) wobec jednostek zależnychdługoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej1 3890

kredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 3890

do 12 miesięcy1 3890

powyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:aa) wobec pozostałych jednostek powiązanych27 39516 805

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 3954 805

do 12 miesięcy3 3954 805

inne (wg rodzaju)24 00012 000

ba) wobec jednostek współzależnychkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonychkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostekkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w tym:71 54275 924

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnejkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)cb) wobec znaczącego inwestorakredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek71 54275 924

kredyty i pożyczki, w tym:06 297

długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:1 4961 536


z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:53 60648 842

do 12 miesięcy51 40448 255

powyżej 12 miesięcy2 202587

zaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania wekslowez tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 01012 079

z tytułu wynagrodzeń4 5065 125

inne (wg tytułów)1 9242 045

inne1 9242 045

fundusze specjalne (wg tytułów)1 1581 132

ZFŚS1 1581 132

Zobowiązania krótkoterminowe, razem101 48493 861


Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych na kwotę 28.784 tys. zł. Złożyły się na nią dwie raty za zakup ZCP w kwocie 24.000 tys. zł oraz zobowiązania z tytułu świadczonych na rzecz Remak-Energomontaż S.A. usług przez Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o., Zarmen Sp. z o.o., RUE-RZN Sp. z o.o., KOFAMA Koźle S.A. i Zarmen FPA Sp. z o.o.


Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Wartość księgowa na 1 akcję stanowi iloraz kapitałów własnych i ilości akcji. Nie zachodzą okoliczności, które powodowałyby w najbliższym czasie rozwodnienie wartości księgowej na 1 akcję.

PlikOpis


NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.

20192018

otrzymanych gwarancji i poręczeń20 22314 995

od jednostek powiązanych, w tym: 0802

od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek0802

od pozostałych jednostek, w tym: 20 22314 193

od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek20 22314 193


pozostałe (z tytułu)od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek
Należności warunkowe, razem20 22314 995


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20192018

a) wyroby2501 442

od pozostałych jednostek2501 442

b) usługi budowlano-montażowe273 858222 204

od jednostek powiązanych, w tym: 76 82020 979

od pozostałych jednostek197 038201 225

c) usługi remontowo-serwisowe95 41826 874

od jednostek powiązanych, w tym: 4 0153 672

od pozostałych jednostek91 40323 202

d) usługi nieprzemysłowe3 1461 568

od jednostek powiązanych, w tym: 65954

od pozostałych jednostek2 4871 514

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razem372 672252 088

od jednostek powiązanych, w tym:81 49424 705

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek291 178227 383

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20192018

a) materiały1 366695

od pozostałych jednostek1 366695

b) towary00

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem1 366695

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek1 366695
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.

20192018

amortyzacja3 7014 560

zużycie materiałów i energii34 42326 002

usługi obce197 617121 199

podatki i opłaty1 6131 278

wynagrodzenia89 88369 710

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne25 56920 325

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)9 2384 041


Koszty według rodzaju, razem362 044247 115

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych251-10 626

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-16 086-13 069

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów346 209223 420

INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.

20192018

rozwiązane rezerwy (z tytułu)6 651671

rozwiązanie rezerw na koszty208364

rozwiązanie rezerw na kary1 0820

rozwiązanie rezerw na zobowiązania podatkowe (Niemcy)2 5280

na świadczenia pracownicze2 833307

pozostałe, w tym:5 2781 526

otrzymane odszkodowania z firm ubezpieczeniowych96516

pozostałe935241

amortyzacja otrzymanego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów101101

otrzymane i należne kary i odszkodowania3 2771 168

Inne przychody operacyjne, razem11 9292 197

INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.

20192018

utworzone rezerwy (z tytułu)3 5982 825

na świadczenia pracownicze1 4310

na kary1 7412 825

na zobowiązania4260

pozostałe, w tym:4 7341 479

darowizny30

koszty sądowe47108

amortyzacja wartości firmy3 0031 251

kary1547

koszty szkód1 1090

inne55773

Inne koszty operacyjne, razem8 3324 304W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzeniaKOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20192018

od kredytów i pożyczek24443

dla jednostek powiązanych, w tym:dla jednostek zależnychdla jednostki dominującejdla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:dla jednostek współzależnychdla jednostek stowarzyszonychdla innych jednostekdla pozostałych jednostek, w tym: 24443

dla wspólnika jednostki współzależnejdla znaczącego inwestoradla innych jednostek24443


pozostałe odsetki128218

dla jednostek powiązanych, w tym:590

dla jednostek zależnychdla jednostki dominującej590

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:dla jednostek współzależnychdla jednostek stowarzyszonychdla innych jednostekdla pozostałych jednostek, w tym: 69218

dla wspólnika jednostki współzależnejdla znaczącego inwestoradla innych jednostek69218

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem372261
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

W okresie sprawozdawczym emitent nie posiadał udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych.

PlikOpis


PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.

20192018

Zysk (strata) brutto12 03512 787

Korekty konsolidacyjneDochód opodatkowany za granicą (Niemcy) i korekty wewnętrzne26 1012 909

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)18 554-9 275

A. Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych, w tym:28 260-16 687

a.1) dywidenda00

a.2) różnice kursowe wycena bilansowa-75-171

a.3) rozwiązany odpis aktualizacyjny wartość należności-170

a.4) rozwiązane rezerwy na koszty-3 040-1 050

a.5) amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów-101-101

a.6) dyskonto rozrachunków długoterminowych-93-49

a.7) inne przychody niestanowiące przych. podatkowych-2 624-1 308

a.8) wycena kontraktów niezakończonych (przychody ze sprzed. rachunkowo)34 210-14 008

B. Przychody podatkowe niebędące przychodami bilansowymi ( z różnic przejściowych), w tym:26710

b.1) różnice kursowe z lat ubiegłych zrealizowane010

b.2) otrzymane kary , odszkodowania2670

C. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:-3 66710 884

c.1) wycena kontraktów niezakończonych - koszt. wytw. rach.-29 6632 966

c.2) koszty NKUP, w tym:25 9967 918

c.2.1) niewypłacone wynagrodzenia i zus1 7432 516

c.2.2) składki PFRON813633

c.2.3) amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntow101101

c.2.4) utworzone rezerwy na koszty19 2533 146

c.2.5) dyskonto rozrachunków dlugoterminowych1 137439

c.2.6) reprezentacja i reklama940

c.2.7) rezerwa na koszty odsetek ZUS02

c.2.8) pozostałe NKUP1 492569

c.2.9) odsetki7035

c.2.10) odpis aktualizacyjny wartość należności1 293477

D. Koszty stanowiące KUP z różnic przejściowych, w tym:-6 306-3 482

d.1) różnice kursowe z lat ubiegłych
-6

d.2) wypłacone wynagrodzenia, zapłacone składki ZUS z 12/2017, 12/2017-2 516-1 148

d.3) leasing-1 488-852

d.4) amortyzacja podatkowa454478

d.5) rezerwy na koszty -800-1 037

d.6) rezerwa na badanie bilansu -22-22

d.7) inne-1 798-894

d.8) wypłacone delegacje -136-1

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 4886 421

Podatek dochodowy według stawki 19 %8531 220

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatkuPodatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:8531 224

wykazany w rachunku zysków i strat8531 224

podatek dochodowy bieżący Polska8531 220

podatek dochodowy z lat poprzednich04

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własnydotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmyNależy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie zysku za 2019 rok na zasilenie kapitału zapasowego.

PlikOpis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Zysk na 1 akcję stanowi iloraz zysku netto za okres 12 miesięcy 2019 roku i ilości akcji. Wszystkie akcje emitenta są akcjami zwykłymi. Nie zachodzą okoliczności, które powodowałyby w najbliższym okresie rozwodnienie zysku na 1 akcję.

PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


PlikOpisPRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.

20192018

Zysk (strata) netto10 65010 534

Korekty razem19 928-15 682

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja6 7045 811

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych17012

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)680272

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-27-391

Zmiana stanu rezerw-5 2734 730

Zmiana stanu zapasów3 329-2 007

Zmiana stanu należności-16 429-25 586

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 10925 578

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych27 910-24 101

Inne korekty-2450

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)30 578-5 148

A. Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresuBilansowy stan środków pieniężnych: Stan na koniec okresu 23.208 tys. zł ; Stan na początek okresu 2.196 tys złw tym:- środki pieniężne w kasie: Stan na koniec okresu 0 tys. zł ; Stan na początek okresu 10 tys zł- na rachunkach bankowych: Stan na koniec okresu 23.208 tys. zł ; Stan na początek okresu 2.186 tys złStan środków pieniężnych przyjęty do rachunku przepływów pieniężnych: Stan na koniec okresu 23.378 tys. zł ; Stan na początek okresu 2.196 tys złw tym:- środki pieniężne w kasie: Stan na koniec okresu 0 tys. zł ; Stan na początek okresu 10 tys zł- na rachunkach bankowych: Stan na koniec okresu 23.378 tys. zł ; Stan na początek okresu 2.186 tys złStruktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych nie różni się od ich struktury przyjętej przy sporządzaniu bilansu.B. Wyjaśnienie niezgodności między bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych:- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów (obejmuje również zobowiązania długoterminowe handlowe) wg bilansu: Stan na koniec okresu 13.920 tys. zł- zmiana stanu zobowiązań z tytułu inwestycji: Stan na koniec okresu -25 tys. zł- zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego: Stan na koniec okresu -40 tys. zł- przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych łącznie z wpływem dyskonta z tyt zobowiązań z dot. zakupu ZCP: Stan na koniec okresu 10.876 tys. zł- zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych: Stan na koniec okresu 3.109 tys. zł- bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych: Stan na koniec okresu 21.012 tys. zł- zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych: Stan na koniec okresu 21.182 tys. złróżnica w kwocie 170 tys. zł to zmiana stanu różnic kursowych od środków pieniężnychC. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.D. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania to:- środki zgromadzone na rachunkach ZFŚS i VAT: 2.152 tys. zł
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-21Stanisław KalarusPrezes Zarządu


2020-02-21Aleksander UmińskiWiceprezes Zarządu


2020-02-21Jacek SadowskiWiceprezes Zarządu


2020-02-21Marcin GarlejWiceprezes Zarządu


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres

oraz za poprzedni rok obrotowy 2018obejmujący okres
data przekazania:REMAK-ENERGOMONAŻ SA(pełna nazwa emitenta)REMAK
Elektromaszynowy (ele)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)00-867
Warszawa(kod pocztowy)(miejscowość)Chłodna
51(ulica)
(numer)032 783 53 60
032 783 53 70(telefon)
(fax)remak@remak.com.pl
www.remak.com.pl(e-mail)
(www)754-00-13-369
530916125(NIP)
(REGON)


UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

(firma audytorska)


Raport roczny zawiera:


Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego


Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej


Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu


Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe


Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym


Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych


Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych


Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych


Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego


Inne informacje przekazywane przez ASI
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOWprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej PKD , a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.Sprawozdanie finansowe Remak-Energomontaż S.A. za 2019 rok.PlikOpis

SAR2019 Sprawozdanie finansowe.pdfSprawozdanie finansowe za 2019r


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.

20192018

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy10 76113 764

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:597481

oprogramowanie komputerowe350

inne wartości niematerialne i prawne1120

zaliczki na wartości niematerialne i prawneWartości niematerialne i prawne, razem11 47014 245Spółka nabyła w 2018 zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). W wyniku nabycia ZCP powstała bilansowa wartość firmy w wysokości 15.015 tys. zł. Spółka ustaliła dla nabytej wartości firmy 5 letni okres amortyzacji.Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmyRZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.

20192018

środki trwałe, w tym:21 04321 779

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 050677

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej9 1468 753

urządzenia techniczne i maszyny4 2515 305

środki transportu5 0425 394

inne środki trwałe1 5541 650

środki trwałe w budowie0166

zaliczki na środki trwałe w budowieRzeczowe aktywa trwałe, razem21 04321 945


Grunty i budynki Remak-Energomontaż S.A. o wartości bilansowej 6.088 tys. zł objęte są wpisem hipoteki umownej na łączną wartość 300.000 tys. zł ustanowionej w celu zabezpieczenia solidarnej umowy o wielocelowy limit kredytowy zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. i dziewięcioma firmami z Grupy Kapitałowej ZARMEN do łącznej kwoty 270.000 tys. zł. Ponadto również w celu zabezpieczenia tej linii ustanowiono na rzecz Banku Pekao S.A. zastaw rejestrowy na wszystkich maszynach i urządzeniach należących do grupy 3, 4, 5, 6 i 8 środków trwałych. Według stanu na 31.12.2019 roku wartość brutto tych środków stanowiła kwotę 27.137 tys. zł.
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.

20192018

z tytułu dostaw i usług, w tym:24 93813 306

od jednostek zależnychod jednostki dominującej7 723


inne, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejdochodzone na drodze sądowej, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejNależności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem24 93813 306

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanychNależności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem24 93813 306


Na 31.12.2019 roku wystąpiły należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych na kwotę 24.938 tys. PLN. Były to należności z tytułu dostaw i usług od firm: Zarmen Sp. z o.o., Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o., Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., RUE-RZN Sp. z o.o., Holduct Sp. z o.o. i Zarmen Solution Sp. z o.o., znajdujących się wraz z Remak-Energomontaż S.A. w Grupie Kapitałowej ZARMEN.ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.

20192018

stan na początek okresu1 7911 755

rezerwa na nagrody jubileuszowe1 3741 285

rezerwa na świadczenia emerytalne417470

zwiększenia (z tytułu)50361

utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe0157

utworzona rezerwa na świadczenia emerytalne20204

rezerwa na świadczenia emerytalne (zmiana kwalifikacji z krótko- na długoterminowe)300

rezerwa na nagrody jubileuszowe (zmiana kwalifikacji z krótko- na długoterminowe)00

wykorzystanie (z tytułu)00


rozwiązanie (z tytułu)1 374325

zmiana kwalifikacji rezerwy na nagrody jubileuszowe na krótkoterminowe06

rezerwa na świadczenia emerytalne (zmiana kwalifikacji z krótko- na długoterminowe)046

wycena aktuarialna rezerw na nagrody jubileuszowe062

wycena aktuarialna rezerw na świadczenia emerytalne0211

rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe z tytułu wypowiedzenia układu zbiorowego1 3740

stan na koniec okresu4671 791

rezerwa na nagrody jubileuszowe01 374

rezerwa na świadczenia emerytalne467417

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.

20192018

powyżej 1 roku do 3 lat14 36325 856

powyżej 3 do 5 lat3826

powyżej 5 latZobowiązania długoterminowe, razem14 40125 882ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20192018

w walucie polskiejw tys. 90 71484 050

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 10 7709 811

b1. w waluciew tys. EUR2 5292 282

po przeliczeniu na tys. zł

10 7709 811

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 101 48493 861
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20192018

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów16 10916 153

długoterminowe (wg tytułów)00


krótkoterminowe (wg tytułów)16 10916 153

rozliczenie z tytułu wyceny kontraktów niezakończonych27014 802

rezerwy na koszt audytu2722

rezerwy na pozostałe koszty15 8121 329

rozliczenia międzyokresowe przychodów16 0606 373

długoterminowe (wg tytułów)202203

otrzymane nieodpłatnie rzeczowe aktywa trwałe202203

krótkoterminowe (wg tytułów)15 8586 170

rozliczenie z tytułu wyceny kontraktów niezakończonych11 3886 050

otrzymane zaliczki na poczet realizowanych kontraktów3 22019

inne1 250101

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem32 16922 526

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.

20192018

udzielonych gwarancji i poręczeń93 205536 246

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0115 942

na rzecz jednostek zależnychna rzecz jednostki dominującej0115 942

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:na rzecz jednostek współzależnychna rzecz jednostek stowarzyszonychna rzecz innych jednostekna rzecz pozostałych jednostek, w tym: 93 205420 304

na rzecz wspólnika jednostki współzależnejna rzecz znaczącego inwestorana rzecz innych jednostek93 205420 304


pozostałe (z tytułu)na rzecz jednostek powiązanych, w tym:na rzecz jednostek zależnychna rzecz jednostki dominującejna rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:na rzecz jednostek współzależnychna rzecz jednostek stowarzyszonychna rzecz innych jednostekna rzecz pozostałych jednostek, w tym:na rzecz wspólnika jednostki współzależnejna rzecz znaczącego inwestorana rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem93 205536 246


Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20192018

kraj267 622194 075

od jednostek powiązanych, w tym: 81 49423 040

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek186 128171 035

eksport105 05058 013

od jednostek powiązanych, w tym:01 666

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek105 05056 347


od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razem372 672252 088

od jednostek powiązanych, w tym:81 49424 706

od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek291 178227 382

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20192018

kraj1 366695

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek1 366695

eksport00

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem1 366695

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek1 366695

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20192018

z tytułu udzielonych pożyczekod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekpozostałe odsetki1519

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:1519

od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek1519

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem1519

INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.

20192018

ujemne różnice kursowe, w tym:18353

zrealizowane1806

niezrealizowane347

utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:1 480619

prowizje336162

dyskonto rozrachunków 1 044390

inne10067

Inne koszty finansowe, razem1 663672

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.

20192018

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych5321 029

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowychzmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresuzmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowyinne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem5321 029Podatek dochodowy odroczony na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 531 tys. zł obejmuje• podatek odroczony w Polsce w kwocie -3.348 tys. zł• podatek odroczony w Niemczech w kwocie 3.880 tys. zł.Nie występuje podatek dochodowy od działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych.


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-21Arkadiusz ZawielakGłówny Księgowy


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów374 038252 78386 94959 243

Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 73713 7112 9613 213

Zysk (strata) brutto12 03512 7872 7982 997

Zysk (strata) netto10 65010 5342 4762 469

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej30 578-5 1487 108-1 206

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-717-999-167-234

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 6795 168-2 0171 211

Przepływy pieniężne netto, razem21 182-9794 924-229

Aktywa, razem202 926192 00947 65244 653

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania164 686164 17438 67238 180

Zobowiązania długoterminowe14 40125 8823 3826 019

Zobowiązania krótkoterminowe101 48493 86123 83121 828

Kapitał własny38 24027 8358 9806 473

Kapitał zakładowy7 5007 5001 7611 744

Liczba akcji (w szt.)3 000 0003 000 0003 000 0003 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)3,553,510,830,82

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,553,510,830,82

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,759,282,992,16

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,759,282,992,16

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


BILANSNotyw tys.

20192018

AKTYWA

Aktywa trwałe
42 40947 055

Wartości niematerialne i prawne, w tym:47612991262550811 47014 245

wartość firmy
10 76113 764

Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030121 04321 945

Należności długoterminowe149744931299751104183361395795500

Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe101276821110393000

Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8660407131236659 89610 865

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
9 89610 865

Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
160 517144 954

Zapasy16668136121960461 7575 086

Należności krótkoterminowe538579259288861041833613957955110 07893 650

Od jednostek powiązanych
24 93813 306

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
85 14080 344

Inwestycje krótkoterminowe
23 2082 196

Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718923 2082 196

w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
23 2082 196

Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1398619133939525 47444 022

Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m
202 926192 009

PASYWA

Kapitał własny
38 24027 835

Kapitał zakładowy929857313498377 5007 500

Kapitał zapasowy2508138991654019 7289 041

Kapitał z aktualizacji wyceny585620510090000362760

Pozostałe kapitały rezerwowe1230603114732248Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
10 65010 534

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)1515302715566657Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
164 686164 174

Rezerwy na zobowiązania94301891561975416 63221 905

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
8 8399 315

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
2 5313 933

długoterminowa
4671 791

krótkoterminowa
2 0642 142

Pozostałe rezerwy
5 2628 657

długoterminowe
krótkoterminowe
5 2628 657

Zobowiązania długoterminowe29345941348395014 40125 882

Wobec jednostek powiązanych
13 16224 038

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
1 2391 844

Zobowiązania krótkoterminowe591511610363776101 48493 861

Wobec jednostek powiązanych
28 78416 805

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
71 54275 924

Fundusze specjalne
1 1581 132

Rozliczenia międzyokresowe2159615754306232 16922 526

Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
32 16922 526

długoterminowe
101203

krótkoterminowe
32 06822 323

P a s y w a r a z e m
202 926192 009Wartość księgowa
38 24027 835

Liczba akcji (w szt.)
3 000 0003 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096912,759,28

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
3 000 0003 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096912,759,28


Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.abcdeWartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne


- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu015 0151 9721189016 996

zwiększenia (z tytułu)00465481140579

zakup

46548

465zmniejszenia (z tytułu)0000000wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu015 0152 437166123017 575

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu01 2511 491109902 751

amortyzacja za okres (z tytułu)03 00334922203 354

umorzenia bieżące
3 003349222
3 354skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu04 2541 8401311106 105

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu010 76159735112011 470


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu2 40014 08522 78212 8435 75657 866

zwiększenia (z tytułu)4899434708423663 110

zakup 4899434708423663 110

zmniejszenia (z tytułu)01 1301 7207404874 077

fizyczna likwidacja
1 0011 55014873 039

sprzedaż
129170739
1 038

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu2 88913 89821 53212 9455 63556 899

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu1 7235 33217 4777 4494 10636 087

amortyzacja za okres (z tytułu)116-580-196453-24-231

umorzenia bieżące1162351 4561 0914513 349

fizyczna likwidacja
-686-1 525-1-475-2 687

sprzedaż
-129-127-637
-893

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu1 8394 75217 2817 9024 08235 856

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresuzwiększeniazmniejszeniaodpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresuwartość netto środków trwałych na koniec okresu1 0509 1464 2515 0431 55321 043

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.

20192018

stan na początek okresu2 142619

rezerwa na nagrody jubileuszowe193181

rezerwa na świadczenia emerytalne12366

rezerwa na niewykorzystane urlopy1 826372

zwiększenia (z tytułu)1 4121 866

rezerwa na świadczenia emerytalne (zmiana kwalifikacji z długoterminowych)046

rezerwa na nagrody jubileuszowe (zmiana kwalifikacji z długoterminowych)06

rezerwa na koszty niewykorzystanych urlopów1 4121 797

utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe06

utworzona rezerwa na świadczenia emerytalne011

wykorzystanie (z tytułu)1 267343

wypłaty wynagrodzeń za zaległe urlopy1 267343

rozwiązanie (z tytułu)2230

zmiana kwalifikacji rezerwy na świadczenia emerytalne300

rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe z tytułu wypowiedzenia układu zbiorowego1930

stan na koniec okresu2 0642 142

rezerwa na nagrody jubileuszowe0193

rezerwa na świadczenia emerytalne93123

rezerwa na niewykorzystane urlopy1 9711 826ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20192018

w walucie polskiejw tys. 14 39325 882

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 80

b1. w waluciew tys. EUR20

po przeliczeniu na tys. zł

80
pozostałe waluty w tys. złw tys.Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 14 40125 882ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne

w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

Bank PEKAO SA kredyt w rachunku bieżącym
Warszawa
25 000


0


WIBOR 1M + 1%P
31.10.2020
Remak SA-hipoteka łączna umowna do kwoty 300 mln PLN, cesje wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku, zastaw rejestrowy min do kwoty 26 mln PLN, cesja praw z polisy, weksel własny


Bank PEKAO SA kredyt obrotowy*Warszawa
20 000


0


WIBOR 1M + 1%P
31.10.2020
Remak SA-hipoteka łączna umowna do kwoty 300 mln PLN, cesje wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku,
zastaw rejestrowy min do kwoty 26 mln PLN, cesja praw z polisy, weksel własny
* limit łącznyW listopadzie 2014 roku podpisana została umowa o wielocelowy limit kredytowy Umbrella zawarta wraz z trzema podmiotami Grupy Kapitałowej ZARMEN i Bankiem Pekao S.A. na okres do 31.12.2015 r. W latach 2015-2019 były podpisane aneksy do tej umowy zmieniające wysokość linii, terminy ważności umowy, a także ilość stron (Kredytobiorców) tej umowy. Według stanu na 31.12.2019 roku w umowie uczestniczy 9 spółek Grupy Kapitałowej ZARMEN dla których Bank Pekao S.A. ustalił łączny limit finansowania w wysokości 270 mln zł. W ramach umowy Bank ustalił dla Remak-Energomontaż S.A. maksymalny limit kredytu w rachunku bieżącym do 25 mln zł, a dla kredytu obrotowego łączny limit 20 mln zł. Dla linii gwarancyjnej Bank ustalił łączny limit do 180 mln zł. Umowa obowiązuje do dnia 31.10.2020 roku.Z powyższej umowy wynika solidarna odpowiedzialność podmiotów będących jej stronami. Zabezpieczenia umowy ustanowione przez Remak-Energomontaż S.A. obejmują: hipotekę na nieruchomości do wysokości 300.000 tys. zł, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości brutto 27.137 tys. zł, cesje wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bankowego oraz weksel własny.W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.

20192018

dodatnie różnice kursowezrealizowaneniezrealizowanerozwiązane rezerwy (z tytułu)1 1820

zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (Niemcy)1 1820

pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem1 1820


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.

20192018

ujętego w kapitale własnym29113

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy1162 205
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
POZYCJE POZABILANSOWENotaw tys.

20192018

Należności warunkowe7782302197712120 22314 995

Od jednostek powiązanych (z tytułu)
0802

otrzymanych gwarancji i poręczeń
0802Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Od pozostałych jednostek (z tytułu)
20 22314 193

otrzymanych gwarancji i poręczeń
20 22314 193Zobowiązania warunkowe7782302197712193 205536 246

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
0115 942

udzielonych gwarancji i poręczeń
0115 942Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
93 205420 304

udzielonych gwarancji i poręczeń
93 205420 304Inne (z tytułu)
00P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
113 428551 241


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20192018

własne11 47014 245

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem11 47014 245

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20192018

własne15 84316 880

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:5 2004 899

wieczyste użytkowanie gruntu1 050677

leasing finansowy środków trwałych4 1504 222

Środki trwałe bilansowe, razem21 04321 779
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.

20192018

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00


Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.

20192018

z tytułu dostaw i usług, w tym:77 40771 102

od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek77 40771 102

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych6 2458 283

inne, w tym:1 488959

od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek1 488959

dochodzone na drodze sądowej, w tym:00

od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekNależności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem85 14080 344

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek2 0631 539

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem87 20381 883UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20192018

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.


SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A.PlikOpis

Remak_31_12_2019_Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie firmy audyrorskiej z badaniaRACHUNEK ZYSKÓW I STRATNotyw tys.

20192018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
374 038252 783

od jednostek powiązanych
81 49424 706

Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599372 672252 088

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1223543025357251 366695

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
347 546223 862

jednostkom powiązanym
68 14030 589

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45572916414064346 209223 420

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
1 337442

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
26 49228 921

Koszty sprzedaży45572916414064Koszty ogólnego zarządu4557291641406416 08613 069

Zysk (strata) ze sprzedaży
10 40615 852

Pozostałe przychody operacyjne
11 9562 640

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
10392

Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1751

Inne przychody operacyjne6939782171272811 9292 197

Pozostałe koszty operacyjne
9 6254 781

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1 293477

Inne koszty operacyjne1456638741460448 3324 304

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
12 73713 711

Przychody finansowe1172472490394291 3339

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
1519

od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
1 1820

Koszty finansowe1376807686970642 035933

Odsetki w tym:
372261

dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
1 663672

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
12 03512 787

Podatek dochodowy31324817089791 3852 253

część bieżąca
8531 224

część odroczona
5321 029

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)6980643604527Zysk (strata) netto
10 65010 534Zysk (strata) netto (zannualizowany)
10 65010 534

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
3 000 0003 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374883,553,51

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
3 000 0003 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374883,553,51


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.

20192018

Stan na początek okresu1 5395 272

zwiększenia (z tytułu)1 293477

utworzenie odpisu na należności trudnościągalne1 293454

inne023

zmniejszenia (z tytułu)7694 210

spłaty należności1651

wykorzystanie odpisu aktualizującego7534 159

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu2 0631 539ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20192018

w walucie polskiejw tys. 2 5581 661

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 20 650535

b1. w waluciew tys. EUR4 512124

po przeliczeniu na tys. zł

20 650532

b2. w walucie

01

po przeliczeniu na tys. złw tys. USD03

pozostałe waluty w tys. złw tys.Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 23 2082 196

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20192018

stan na początek okresu8 6575 543

rezerwa na koszty4 1331 326

rezerwa na zobowiązania podatkowe Niemcy4 5244 217

zwiększenia (z tytułu)2 3153 223

rezerwa na koszty2 1692 916

rezerwa na zobowiązania podatkowe Niemcy146307

wykorzystanie (z tytułu)5540

rezerwa na koszty5540

rozwiązanie (z tytułu)5 156109

rezerwa na koszty1 293109

rezerwa na zobowiązania podatkowe Niemcy3 8630

stan na koniec okresu5 2628 657

rezerwa na koszty4 4554 133

rezerwa na zobowiązania podatkowe Niemcy8074 524Zmiana wartości rezerwy na zobowiązania podatkowe Zakładu Niemcy związana jest:• ze zwiększeniem kwoty rezerwy o wartość bieżących odsetek od zobowiązań podatkowych będących podstawą utworzenia rezerwy,• ze zmniejszeniem w wyniku wyceny rezerwy utworzonej w EUR w oparciu o kurs z dnia - 31.12.2019 roku,• z rozwiązaniem rezerwy w kwocie 3.820 tys. zł w związku z zawarciem porozumienia z US Cottbus. 
Pozycja rezerwy na koszty obejmuje głównie:• rezerwę na potencjalne kary w wysokości 4.011 tys. zł, utworzoną zgodnie z rachunkową zasadą ostrożności wyceny na potencjalne ryzyko operacyjne na realizowanych kontraktach.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

20192018

Kapitał własny na początek okresu (BO)27 83517 289

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościkorekty błędówKapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych27 83517 289

Kapitał zakładowy na początek okresu7 5007 500

Zmiany kapitału zakładowego00

zwiększenia (z tytułu)emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu7 5007 500

Kapitał zapasowy na początek okresu9 0412 565

Zmiany kapitału zapasowego10 6876 476

zwiększenia (z tytułu)10 6876 476

emisji akcji powyżej wartości nominalnejz podziału zysku (ustawowo)z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)10 5346 465

aktualizacja środków trwałych15311


zmniejszenia (z tytułu)00

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu19 7289 041

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu760759

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościZmiany kapitału z aktualizacji wyceny-3981

zwiększenia (z tytułu)023

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 023


zmniejszenia (z tytułu)39822

zbycia środków trwałych15311

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych22211

odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych230


Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu362760

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu00

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 5346 465

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu10 5347 694

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościkorekty błędówZysk z lat ubiegłych na początek okresu10 5347 694

zwiększenia (z tytułu)00

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)10 5347 694

rozliczenia straty z lat ubiegłych01 229

przeniesienie na kapitał zapasowy10 5346 465


Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu01 229

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościkorekty błędówStrata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych01 229

zwiększenia (z tytułu)00

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)01 229

pokrycie straty z zysku lat ubiegłych01 229


Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00

Wynik netto10 65010 534

zysk netto10 65010 534

strata nettoodpisy z zyskuKapitał własny na koniec okresu (BZ )38 24027 835

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)38 24027 835NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20192018

w walucie polskiejw tys. 109 46474 850

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 2 67720 339

b1. w waluciew tys. EUR6294 729

po przeliczeniu na tys. zł

2 67720 336

b2. w waluciew tys. CHF01

po przeliczeniu na tys. zł

03

pozostałe waluty w tys. złw tys.Należności krótkoterminowe, razemw tys. 112 14195 189OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOświadczenie Zarządu Remak-Energomontaż S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowegoPlikOpis

SAR2019 Oświadczenie.pdfOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

20192018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto10 65010 534

Korekty razem19 928-15 682

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja6 7045 811

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych17012

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)680272

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-27-391

Zmiana stanu rezerw-5 2734 730

Zmiana stanu zapasów3 329-2 007

Zmiana stanu należności-16 429-25 586

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 10925 578

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych27 910-24 101

Inne korekty-2450

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia30 578-5 148

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy1 751538

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 751538

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkachzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatki2 4681 537

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 4681 537

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkachnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-717-999

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy8 0006 297

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałuKredyty i pożyczki8 0006 297

Emisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansoweWydatki16 6791 129

Nabycie akcji (udziałów) własnychDywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieliInne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zyskuSpłaty kredytów i pożyczek14 2970

Wykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowychPłatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 702857

Odsetki680129

Inne wydatki finansowe0143

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-8 6795 168

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)21 182-979

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:21 012-979

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-1700

Środki pieniężne na początek okresu2 1963 175

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:23 3782 196

o ograniczonej możliwości dysponowania2 152639
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.

20192018

do 1 miesiąca51 49347 806

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy27 58814 557

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy3331 783

powyżej 6 miesięcy do 1 roku304107

powyżej 1 roku315193

należności przeterminowane24 26221 380

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)104 29585 826

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług-1 950-1 418

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)102 34584 408


Przedziały do 1 miesiąca i powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży Spółki.


W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta


INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJInformacja Zarządu Remak-Energomontaż S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiejPlikOpis

SAR2019 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru audytora.pdfInformacja Zarządu dotycząca wyoru firmy audytorskiej


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys.

20192018

do 1 miesiąca4 8599 099

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy12 5885 841

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy2 1722 456

powyżej 6 miesięcy do 1 roku1 1602 183

powyżej 1 roku3 4831 801

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)24 26221 380

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane-1 950-1 395

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)22 31219 985

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTUOświadczenie Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. w sprawie Komitetu AudytuPlikOpis

RN oświadczenie dotyczące Komitetu Adytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDUPismo Prezesa Zarządu Remak-Energomontaż S.A.PlikOpis

Pismo Prezesa.pdfPismo Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)


Sprawozdanie z działalności Remak-Energomontaż S.A. z dołączonym Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego i Oświadczeniem na temat informacji niefinansowych.PlikOpis

SAR2019 Sprawozdanie z działalności Remak-Energomontaż SA.pdfSprawozdanie z działalności

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego dołączone jest do Sprawozdania z działalności Remak-Energomontaż S.A.PlikOpis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH


Oświadczenie na temat informacji niefinansowych dołączone jest do Sprawozdania z dziaałalności Remak-Energomontaż S.A.PlikOpis


UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


w tys.


abcdefghi

Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy- kapitał zakładowy


Remak Krak Sp. z o.o.*Krakówusługi modernizacyjne0329111


Remak Energy Sp. z o.o.**Zgorzelecusługi modernizacyjne0-536100*Kapitał własny jednostki, w której Remak-Energomontaż S.A. posiada udziały przedstawiono według stanu na dzień 30.06.2017 roku. Zgodnie z danymi w KRS z dniem 17.10.2018 roku została ogłoszona upadłość Remak Krak Sp. z o.o.**Kapitał własny jednostki, w której Remak-Energomontaż S.A. posiada udziały przedstawiono według stanu na dzień 31.12.2017 roku. Spółka trwale zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOcena Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

PlikOpis
RN ocena SF i sprawozdania z działalności Spółki.pdfOcena Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.


Nazwa jednostki:REMAK-ENERGOMONAŻ SA
Nazwa skrócona jednoskti:REMAK
Adres:Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Telefon:032 783 53 60
Fax:032 783 53 70
Email:remak@remak.com.pl
www:www.remak.com.pl
NIP:754-00-13-369
REGON:530916125

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Remak-Energomontaż SA
REMAK
2020-04-03 zawarcie umowy z Inowrocławskimi Kopalniami Soli "Solino" SA
2020-03-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-03-26 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-03-10 uznanie oferty spółki za najkorzystniejszą na remont kotłów nr K-6 i K-11 w CEZ Skawina SA
2020-02-28 WZ - projekty uchwał
2020-02-28 WZ - zwołanie
2020-02-28 SA - R
2020-02-21 wstępne wyniki finansowe za 2019 r

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy