pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-10 - RONSON DEVELOPMENT SE (ronson)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki RONSON DEVELOPMENT SE (ronson) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-10
RONSON DEVELOPMENT SE
(pełna nazwa emitenta)
RONSON DEVELOPMENT SEDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02 - 797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej57
(ulica)(numer)
+ 48 22 823 97 98+48 22 823 97 99
(telefon)(fax)
mpilich@ronson.plwww.ronson.pl
(e-mail)(www)
NL8181.32.061024416758
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży321.934178.95172.76841.597
Zysk brutto ze sprzedaży75.32630.58817.0267.110
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem48.49916.86210.9623.920
Zysk netto/(strata netto) przypadający właścicielom podmiotu dominujacego 37.50413.1908.4773.066
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 19.87049.1094.49111.415
Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej(1.160)(3.202)(262)(744)
Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej(62.254)(63.191)(14.072)(14.689)
Zwiekszenie/(zmniejszenie ) netto środków pienięznych i ich ekwiwalentów (43.545)(17.284)(9.843)(4.018)
Średnia liczba akcji (podstawowa)162.937.256163.775.920162.937.256163.775.920
Zysk / (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony)0,2300,0810,0520,019
Zapasy i grunty przeznaczone pod zabudowę 695.443712.933153.628163.008
Aktywa razem838.981870.789185.336199.101
Zaliczki otrzymane188.174212.13241.56948.503
Zobowiązania długoterminowe 89.287169.96019.72438.860
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym zaliczki otrzymane)371.940354.40682.16081.033
Kapitał własny przypadający akcjionariuszom jednostki dominującej 377.754346.42383.44579.208
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Kwartalny Raport Finansowy Q3 2020.pdf
Ronson Q3 2020 Raport sp giełd półrocz skroc jedn POL_09112020.pdf
Ronson Q3 2020 Raport sp giełd półrocz skroc skonsol POL_09112020.pdf
Quarterly Financial Report Q3 2020.pdf
Ronson Q3 2020 Raport sp giełd półrocz skroc jedn ENG_09112020.pdf
Ronson Q3 2020 Raport sp giełd półrocz skroc skonsol ENG_09112020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-10Boaz HaimPrezes Zarządu
2020-11-10Yaron ShamaDyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu
2020-11-10Andrzej GutowskiDyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Wiceprezes Zarządu
2020-11-10Alon Haver Członek Zarządu


Nazwa jednostki:RONSON DEVELOPMENT SE
Nazwa skrócona jednoskti:RONSON DEVELOPMENT SE
Adres:Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02 - 797 Warszawa
Telefon:+ 48 22 823 97 98
Fax:+48 22 823 97 99
Email:mpilich@ronson.pl
www:www.ronson.pl
NIP:NL8181.32.061
REGON:024416758

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ronson Development SE
RONSON
2021-01-12 wyniki za 2020
2021-01-12 terminarz raportów
2021-01-11 kupno akcji własnych
2021-01-04 kupno akcji własnych
2020-12-28 kupno akcji własnych
2020-12-21 kupno akcji własnych
2020-12-18 zawarcie umów znaczących dotyczących nabycia nieruchomości
2020-12-14 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy