pixelg
zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dot. nabycia nieruchomości - 2020-12-03 - RONSON DEVELOPMENT SE (ronson)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dot. nabycia nieruchomości - komunikat spółki RONSON DEVELOPMENT SE (ronson) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr51/2020

Data sporządzenia: 2020-12-03
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE ( Emitent ) informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 roku, spółka zależna Emitenta: Ronson Development spółka z o.o. Projekt 8 sp. k. ( Spółka ) zawarła przedwstępne umowy nabycia prawa własności działki położonej w Poznaniu, dzielnicy Grunwald, o powierzchni około 17 tys. m2 ( Nieruchomość ) ( Umowa ).
Cena Nieruchomości została ustalona na kwotę 26.000.000 złotych netto. Cena może ulec podwyższeniu, jeżeli kurs EUR/PLN w momencie podpisywania ostatecznych umów kupna będzie wyższy o co najmniej 4% w stosunku do kursu w momencie podpisywania umów przedwstępnych, przy czym Spółka będzie mogła wybrać pomiędzy zapłatą ceny powiększonej o różnicę pomiędzy faktycznym wzrostem kursu EUR/PLN i 4% lub odstąpieniem od umów bez konieczności zapłaty sprzedającym jakichkolwiek odszkodowań.
Zgodnie ze wstępną oceną Emitenta, na Nieruchomości będzie możliwa realizacja budowy kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z parkingami podziemnymi, powierzchniami komercyjnymi w parterach budynków i niezbędną infrastrukturą o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20 tys. m2.
Zawarcie umowy ostatecznej nastąpi pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających, w szczególności po przeprowadzeniu procesu due dilligence Nieruchomości z wynikiem satysfakcjonującym dla Spółki. Zawarcie umowy ostatecznej powinno nastąpić w terminie 70 dni od zawarcia umów przedwstępnych.
Pozostałe postanowienia Umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
O zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Informacja o zawarciu Umowy stanowi informację poufną ze względu na znaczenie umowy w kontekście potencjalnego nabycia nowej nieruchomości oraz realizacji na Nieruchomości projektu deweloperskiego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-03Boaz HaimPrezes Zarządu
2020-12-03Yaron ShamaWiceprezes Zarządu ds. finansowych


Nazwa jednostki:RONSON DEVELOPMENT SE
Nazwa skrócona jednoskti:RONSON DEVELOPMENT SE
Adres:Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02 - 797 Warszawa
Telefon:+ 48 22 823 97 98
Fax:+48 22 823 97 99
Email:mpilich@ronson.pl
www:www.ronson.pl
NIP:5263102120
REGON:381696868

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ronson Development SE
RONSON
2021-01-18 kupno akcji własnych
2021-01-12 wyniki za 2020
2021-01-12 terminarz raportów
2021-01-11 kupno akcji własnych
2021-01-04 kupno akcji własnych
2020-12-28 kupno akcji własnych
2020-12-21 kupno akcji własnych
2020-12-18 zawarcie umów znaczących dotyczących nabycia nieruchomości

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy