pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-28 - ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (ropczyce)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (ropczyce) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-28
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCEMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Postępu15c
(ulica)(numer)
017 2229222017 2218593
(telefon)(fax)
sekretariat@ropczyce.com.plwww.ropczyce.com.pl
(e-mail)(www)
818-00-02-127690026060
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 218101 27018 01923 563

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów64 89574 89214 76117 426

Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 83816 7178733 890

Zysk (strata) brutto6 00317 4041 3654 050

Zysk (strata) netto4 50213 7461 0243 198

Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach4 352 6274 352 6274 352 6274 352 627

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1,033,160,240,73

Aktywa trwałe a)243 500243 58453 48957 199

Aktywa obrotowe a)197 918197 47443 47646 372

Kapitał własny a)286 617281 00562 96165 987

Zobowiązania długoterminowe a)63 91965 79414 04115 450

Zobowiązania krótkoterminowe a)90 88294 25919 96422 134

Liczba akcji4 352 6274 352 6274 352 6274 352 627

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 65,8564,5614,4715,16

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 97020 4524 5424 759

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 478-1 266-564-295

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-11 045-11 578-2 512-2 694

a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczące okresu poprzedniego (w PLN i EUR), prezentowane są na koniec poprzedniego roku obrotowego, tj. 31.12.2019.
Kurs EUR/PLN                                                                    31.03.2019      31.12.2019      31.03.2020
- dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej                       4,3013              4,2585             4,5523
- dla danych rachunku zysków i strat                                      4,2978              4,3018            4,3963
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

ZMR_QSr1_2020.pdfZMR_QSR1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_1_kwartał_2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-28Józef SiwiecPrezes Zarządu


2020-05-28Marian DarłakWiceprezes Zarządu


2020-05-28Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
Nazwa skrócona jednoskti:ROPCZYCE
Adres:ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa
Telefon:017 2229222
Fax:017 2218593
Email:sekretariat@ropczyce.com.pl
www:www.ropczyce.com.pl
NIP:818-00-02-127
REGON:690026060

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy