pixelg
SA - PSr - 2020-08-11 - ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (ropczyce)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (ropczyce) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA(pełna nazwa emitenta)ROPCZYCE
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)02-676
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)ul. Postępu
15c(ulica)
(numer)017 2229222
017 2218593(telefon)

(fax)sekretariat@ropczyce.com.pl
www.ropczyce.com.pl(e-mail)

(www)818-00-02-127
690026060(NIP)

(REGON)


Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów155 704182 43335 05842 545

Koszt własny sprzedaży121 273139 46027 30632 523

Zysk (strata) na działalności operacyjnej16 01922 6703 6075 287

Zysk (strata) brutto16 05020 7343 6144 835

Zysk (strata) netto12 48116 4432 8103 835

Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach4 352 6274 352 6274 352 6274 352 627

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)2,873,780,650,88

Aktywa trwałe a)244 934243 58454 84457 199

Aktywa obrotowe a)216 634197 47448 50746 372

Kapitał własny a)295 252281 00566 11165 987

Zobowiązania długoterminowe a)53 19465 79411 91115 450

Zobowiązania krótkoterminowe a)113 12294 25925 33022 134

Liczba akcji a)4 352 6274 352 6274 352 6274 352 627

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a)67,8364,5615,1915,16

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej29 67535 5786 6828 297

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 076-5 932-1 818-1 383

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 549-13 719799-3 199

a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczące okresu poprzedniego (w PLN i EUR), prezentowane są na koniec poprzedniego roku obrotowego, tj. 31.12.2019
Kurs EUR/PLN 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020- dla danych bilansowych 4,2520 4,2585 4,4660- dla danych rachunku zysków i strat 4,2880 4,3018 4,4413
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
ZMR PSr 2020_Skonsolidowany raport półroczny.pdfZMR PSr 2020_Skonsolidowany raport półroczny
ZMR PSr 2020_Sprawozdanie z działalności.pdfZMR PSr 2020_Sprawozdanie z działalności
ZMR PSr 2020_Raport biegłego rewidenta jednostkowy.pdfZMR PSr 2020_Raport biegłego rewidenta jednostkowy
ZMR PSr 2020_ Raport biegłego rewidenta skonsolidowany.pdfZMR PSr 2020_ Raport biegłego rewidenta skonsolidowanyPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-08-11Józef SiwiecPrezes Zarządu


2020-08-11Marian DarłakWiceprezes Zarządu


2020-08-11Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
Nazwa skrócona jednoskti:ROPCZYCE
Adres:ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa
Telefon:017 2229222
Fax:017 2218593
Email:sekretariat@ropczyce.com.pl
www:www.ropczyce.com.pl
NIP:818-00-02-127
REGON:690026060

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy