pixelg
SA-QSr3 - 2020-10-27 - ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (ropczyce)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (ropczyce) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-10-27
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCEMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Postępu15c
(ulica)(numer)
017 2229222017 2218593
(telefon)(fax)
sekretariat@ropczyce.com.plwww.ropczyce.com.pl
(e-mail)(www)
818-00-02-127690026060
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów223 557252 03950 32858 497
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów173 856195 66339 13945 412
Zysk (strata) na działalności operacyjnej25 47226 2095 7346 083
Zysk (strata) brutto25 75426 3045 7986 105
Zysk (strata) netto20 39520 8824 5914 847
Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach4 506 3034 352 6274 506 3034 352 627
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)4,534,801,021,11
Aktywa trwałe a)244 103243 58453 92457 199
Aktywa obrotowe a)195 284197 47443 14046 372
Kapitał własny a)298 715281 00565 98865 987
Zobowiązania długoterminowe a)53 75065 79411 87415 450
Zobowiązania krótkoterminowe a)86 92294 25919 20222 134
Liczba akcji4 506 3034 352 6274 506 3034 352 627
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 66,2964,5614,6415,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej37 07946 4648 34710 784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 655-7 849-2 624-1 822
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-15 720-33 008-3 539-7 661

a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczące okresu poprzedniego (w PLN i EUR), prezentowane są na koniec poprzedniego roku obrotowego, tj. 31.12.2019
Kurs EUR/PLN                                                                    30.09.2019      31.12.2019     30.09.2020- dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej                       4,3736              4,2585            4,5268- dla danych rachunku zysków i strat                                       4,3086              4,3018           4,4420
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kur su będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ZMR_QSr3_2020.pdfSkonsolidowany raport za III kw
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-27Józef SiwiecPrezes Zarządu
2020-10-27Marian DarłakWiceprezes Zarządu
2020-10-27Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
Nazwa skrócona jednoskti:ROPCZYCE
Adres:ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa
Telefon:017 2229222
Fax:017 2218593
Email:sekretariat@ropczyce.com.pl
www:www.ropczyce.com.pl
NIP:818-00-02-127
REGON:690026060

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy