pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-24 - SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (sanok)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (sanok) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
w walucie
data przekazania: 2020-11-24
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SANOK RC SAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemyska24
(ulica)(numer)
(013) 46-544-44(013) 46-544-55
(telefon)(fax)
sekretariat@sanokrubber.plwww.sanokrubber.pl
(e-mail)(www)
687-00-04-321004023400
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY
Przychody ze sprzedaży706 115804 884158 962186 809
Zysk operacyjny32 60330 0287 3406 969
Zysk przed opodatkowaniem26 67828 5086 0066 617
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej30 63335 0176 8968 127
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej106 43656 04923 96113 009
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-45 175-24 348-10 170-5 651
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-10 310-37 904-2 321-8 797
Zmiana stanu środków pieniężnych netto50 937-6 21011 467-1 441
Liczba akcji26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona liczba akcji26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji27 509 16427 509 16427 509 16427 509 164
Zysk na jedną akcję1,141,300,260,30
Rozwodniony zysk na jedna akcję1,111,270,250,30
Aktywa razem986 215954 664217 861224 178
Zobowiązania długoterminowe145 251234 92832 08755 167
Zobowiązania krótkoterminowe345 559248 72876 33658 407
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące495 405471 008109 438110 604
Kapitał akcyjny5 3765 3761 1881 262
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
Przychody ze sprzedaży484 659575 532109 108133 577
Zysk operacyjny39 89339 5008 9819 168
Zysk przed opodatkowaniem41 35041 6929 3099 676
Zysk netto 46 41851 56110 45011 967
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej90 86873 55920 45717 073
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-41 130-36 344-9 259-8 435
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-7 143-45 278-1 608-10 509
Zmiana stanu środków pieniężnych netto42 580-8 0719 586-1 873
Liczba akcji - stan na koniec okresu26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona liczba akcji26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji27 509 16427 509 16427 509 16427 509 164
Zysk na jedną akcję1,731,920,390,45
Rozwodniony zysk na jedna akcję1,691,870,380,44
Aktywa razem907 649863 788200 506202 839
Zobowiązania długoterminowe115 710208 28525 56148 910
Zobowiązania krótkoterminowe253 755164 01956 05638 516
Kapitał własny 538 184491 484118 888115 412
Kapitał akcyjny5 3765 3761 1881 262
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sanok RC- Raport śródroczny III kw 2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sanok RC z informacją dotyczącą Sanok RC S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-24
Piotr Szamburski
Prezes Zarządu
2020-11-24Piotr Dołęga
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SANOK RC SA
Adres:Przemyska 24, 38-500 Sanok
Telefon:(013) 46-544-44
Fax:(013) 46-544-55
Email:sekretariat@sanokrubber.pl
www:www.sanokrubber.pl
NIP:687-00-04-321
REGON:004023400

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Sanok Rubber Company SA
SANOK
2020-11-24 SA - QSr3
2020-10-28 zawarcie transakcji zabezpieczających
2020-09-29 podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBank SA
2020-09-29 SA - PSr
2020-09-23 zawarcie transakcji zabezpieczających
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały
2020-08-10 WZ - projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy