pixelg
rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego - 2020-09-25 - SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego - komunikat spółki SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2020
Data sporządzenia:2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. ( SAN PL ) informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 25 września 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 25 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu SAN PL polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego SAN PL w związku z emisją akcji serii O. Zmiana Statutu SAN PL została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAN PL w dniu 22 czerwca 2020 r. ( ZWZ ) uchwałą nr 51 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu (sygn. akt. WA.XIII.Ns-Rej. KRS 39480/20/634).
Zarejestrowana zmiana Statutu obejmuje podwyższenie kapitału SAN PL. Kapitał zakładowy SAN PL został podniesiony z kwoty 1 020 883 050 (jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych do kwoty 1 021 893 140 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści) złotych, czyli o kwotę 1 010 090 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt) złotych. Akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowym zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu SAN PL:
§ 10 Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.020.883.050 (jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych i podzielony jest na 102.088.305 (sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym: 1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,
13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
14) 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N.
Nowe brzmienie § 10 Statutu SAN PL:
§ 10
Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.021.893.140 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści) złotych i podzielony jest na 102.189.314 (sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym: 1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,
13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
14) 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N,
15) 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji to 102 189 314 (słownie: sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście).
Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych akcji to 1 021 893 140 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści) złotych.

Tekst jednolity Statutu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
załącznik RB 21_pl.pdfzałącznik RB 21-2020_pl
załącznik RB 21_en.pdfzałącznik RB 21-2020_en
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-25Elżbieta Kaleta-JagiełłoDyrektor


Nazwa jednostki:SANTANDER BANK POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:SANTANDER BANK POLSKA SA
Adres:al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon:71 370 11 77
www:www.santander.pl
NIP:896-000-56-73
REGON:930041341

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Santander Bank Polska SA
SANPL
2020-10-27 SA-Q3
2020-10-27 SA-QSr3
2020-10-27 SA-QSr3
2020-10-16 warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2020-10-16 warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2020-09-25 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2020-09-25 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2020-09-22 zmiana terminu publikacji SA-QSr3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy