pixelg
zawarcie umów objęcia akcji serii O - 2020-08-05 - SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umów objęcia akcji serii O - komunikat spółki SANTANDER BANK POLSKA SA (sanpl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2020

Data sporządzenia: 2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zawarcie umów objęcia akcji serii O Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. ( Bank ) podaje do publicznej wiadomości informacje o zakończonej subskrypcji 101 009 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 10 zł każda ( Akcje Serii O ).

Akcje Serii O zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( KSH ), w trybie oferty prywatnej, tj. oferty skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego VI wskazanych w Uchwale Rady Nadzorczej (zgodnie z postanowieniami uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 44 z dnia 17 maja 2017 r. zob. raport bieżący nr 12/2017 oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 51 z dnia 22 czerwca 2020 r. zob. raport bieżący nr 14/2020). Emisja Akcji Serii O doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia akcji przez 197 uczestników Programu Motywacyjnego VI. Emisja Akcji Serii O została przeprowadzona na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 51 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Zawieranie umów objęcia Akcji Serii O z uprawnionymi uczestnikami Programu Motywacyjnego VI trwało od 22 czerwca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii O doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia dotyczących Akcji Serii O. Zawieranie umów objęcia Akcji Serii O z uprawnionymi uczestnikami Programu Motywacyjnego VI trwało od 22 czerwca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.
3) Liczba papierów wartościowych objęta subskrypcją lub sprzedażą
Przedmiotem subskrypcji było 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) Akcji Serii O.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży Nie składano zapisów w rozumieniu przepisów KSH. W ramach oferty objęto 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) akcji Serii O na podstawie umów objęcia akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
Nie dotyczy. W ramach oferty objęto 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) akcji Serii O na podstawie umów objęcia akcji.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)
Cena emisyjna Akcji Serii O wynosi 10 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
Nie dotyczy. Subskrypcja nie była podzielona na transze. W ramach subskrypcji objęto 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) akcji Serii O na podstawie umów objęcia akcji.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
W ramach subskrypcji Akcje Serii O objęło 197 uczestników Programu Motywacyjnego VI.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii O nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży
Wartość oferty Akcji Serii O wyniosła 1 010 090 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt) złotych.
12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu: 18 056,10 zł Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:
Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu: koszt sporządzenia aktów notarialnych: 12 841,10 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych: 5 215 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:
Nie dotyczy.
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
Nie dotyczy. Bank przy przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji Akcji Serii O nie korzystał z usług zewnętrznego doradcy.
d) promocja oferty
Nie dotyczy nie poniesiono kosztów promocji - powyższe koszty emisji Akcji Serii O zostały ujęte w rachunku zysków i strat Banku

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wyniósł 0,18 zł na jedną akcję. 14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących.
Akcje Serii O zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa Prawna:
§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-05Elżbieta Kaleta-JagiełłoDyrektor


Nazwa jednostki:SANTANDER BANK POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:SANTANDER BANK POLSKA SA
Adres:al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon:71 370 11 77
www:www.santander.pl
NIP:896-000-56-73
REGON:930041341

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Santander Bank Polska SA
SANPL
2020-10-27 SA-Q3
2020-10-27 SA-QSr3
2020-10-27 SA-QSr3
2020-10-16 warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2020-10-16 warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2020-09-25 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2020-09-25 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2020-09-22 zmiana terminu publikacji SA-QSr3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy