pixelg
SA - R - 2020-03-23 - SEKO SPÓŁKA AKCYJNA (seko)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki SEKO SPÓŁKA AKCYJNA (seko) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2019
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2018obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
data przekazania: 2020-03-23
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEKO S.A.Artykuły spożywcze (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
89-620Chojnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zakładowa3
(ulica)(numer)
+48525108140+48523967351
(telefon)(fax)
seko@sekosa.plwww.sekosa.pl
(e-mail)(www)
5860102990190601172
(NIP)(REGON)
HLB M2 Audit PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
WprowadzenieZestawienie zmian w kapitale własnym
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Inne informacje przekazywane przez ASI
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej PKD , a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
10_wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2019 r.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20192018
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:202217
oprogramowanie komputerowe174204
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem202217Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20192018
środki trwałe, w tym:65 47065 052
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 0342 034
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej35 23336 160
urządzenia techniczne i maszyny23 49222 546
środki transportu3 0922 752
inne środki trwałe1 6191 560
środki trwałe w budowie3 05190
zaliczki na środki trwałe w budowie851 276
Rzeczowe aktywa trwałe, razem68 60666 418NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20192018
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:76
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)76
zapłąconych kaucji gwarancyjnych76
Należności długoterminowe netto76
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto76ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20192018
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r. nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20192018
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:409426
odniesionych na wynik finansowy409426
z tytułu różnic w ujęciu kosztów ZUS94102
z tytułu różnic w ujęciu faktur korekt przychodów164
z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne4744
z tytułu utworzenie rezerw na koszty1311
z tytułu aktualizacji należności2216
z tytułu aktualizacji zapasów6262
z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy155187
z tytułu nadwyżki ujęcia bilansowego dotacji nad podatkowym
inne
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia10723
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)10723
z tytułu różnic w ujęciu kosztów ZUS8
z tytułu różnic w ujęciu faktur korekt przychodów12
z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne123
z tytułu utworzenie rezerw na koszty2
z tytułu aktualizacji należności26
z tytułu aktualizacji zapasów26
z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy2
z tytułu nadwyżki ujęcia bilansowego dotacji nad podatkowym57
inne
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia2040
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)2040
z tytułu różnic w ujęciu kosztów ZUS8
z tytułu różnic w ujęciu faktur korekt przychodów14
z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne
z tytułu utworzenie rezerw na koszty6
z tytułu aktualizacji należności
z tytułu aktualizacji zapasów
z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy32
z tytułu nadwyżki ujęcia bilansowego dotacji nad podatkowym
inne
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:496409
odniesionych na wynik finansowy496409
z tytułu różnic w ujęciu kosztów ZUS10294
z tytułu różnic w ujęciu faktur korekt przychodów216
z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne5947
z tytułu utworzenie rezerw na koszty713
z tytułu aktualizacji należności2422
z tytułu aktualizacji zapasów8862
z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy157155
z tytułu nadwyżki ujęcia bilansowego dotacji nad podatkowym57
inne
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmyZmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
ZAPASYw tys.
20192018
materiały7 2576 926
półprodukty i produkty w toku5521 174
produkty gotowe2 6403 487
towary963629
zaliczki na dostawy i usługi14239
Zapasy, razem11 55412 255

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 465 tys. zł. Na dzień 31.12.2018 r. wartość ta wynosiła 325 tys. zł

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20192018
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
należności od pozostałych jednostek31 65536 316
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:29 22533 282
do 12 miesięcy29 22533 282
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych2 3533 019
dochodzone na drodze sądowej
inne7715
Należności krótkoterminowe netto, razem31 65536 316
odpisy aktualizujące wartość należności128122
Należności krótkoterminowe brutto, razem31 78336 438W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako Należności dochodzone na drodze sądowej

PlikOpis
60_naleznosci_sporne.pdfNależności sporne i przeterminowane
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20192018
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach4 500
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)4 500
lokata bankowa trwająca powyżej 3 miesięcy od dnia bilansowego4 500
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne12 92123 784
środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 93940
w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT962
inne środki pieniężne4 98223 744
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem17 42123 784KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20192018
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:252289
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
ubezpieczenia201244
inne5145
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem252289


AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
0

Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r. nie wystąpiły akcje własne.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
71_zmiany_odpisow_akutalizujacych.pdfOdpisy aktualizujące
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Seria A na okazicielabrakbrak4 500 000450utworzone przy przekształceniu sp. z o.o. na spółką akcyjną13.04.200613.04.2006
Seria B na okazicielabrakbrak500 00050utworzone przy przekształceniu sp. z o.o. na spółką akcyjną13.04.200613.04.2006
Seria C na okazicielabrakbrak1 650 000165opłacone gotówką27.03.200713.04.2006
Liczba akcji, razem6 650 000
Kapitał zakładowy, razem665
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,10

W trakcie 2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowymStruktura kapitału w dniu sporządzenia niniejszego Sprawozdania (wg wiedzy Zarządu Spółki)Akcjonariusz - Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w StraszynieLiczba akcji - 4 155 688Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 416Udział w kapitale (%) - 62,49%Liczba głosów - 4 155 688Udział w głosach - 62,49%Akcjonariusz - Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Opera TFILiczba akcji - 1 043 188Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 104Udział w kapitale (%) - 15,69%Liczba głosów - 1 043 188Udział w głosach - 15,69%
Akcjonariusz - PKO BP Bankowy OFE*Liczba akcji - 578 596Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 58Udział w kapitale (%) - 8,70%Liczba głosów - 578 596Udział w głosach - 8,70%
* liczba akcji zarejestrowanych przez PKO BP Bankowy OFE na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2019 r.Pozostali AkcjonariuszeLiczba akcji - 872 528Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 87Udział w kapitale (%) - 13,12%Liczba głosów - 872 528Udział w głosach - 13,12%
W Spółce nie istnieją akcje uprzywilejowane.

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20192018
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej20 37220 372
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość46 93942 436
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem67 31162 808KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20192018
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r. kapitał z aktualizacji wyceny nie wystąpił.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20192018
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r. pozostałe kapitały rezerwowe nie wystąpiły.

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20192018
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r. nie wystąpiły odpisy z zysku netto.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20192018
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:622474
odniesionej na wynik finansowy622474
z tytułu wyceny kredytu inwestycyjnego
z tytułu naliczonych odsetek84
z tytułu amortyzacji-podatkowej wyższej niż księgowa605461
inne
z tytułu nadwyżki wartości środków trwałych leasingowanych nad wartością zobowiązań leasingowych99
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia24148
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)24148
z tytułu wyceny kredytu inwestycyjnego
z tytułu naliczonych odsetek4
z tytułu amortyzacji-podatkowej wyższej niż księgowa24144
inne
z tytułu nadwyżki wartości środków trwałych leasingowanych nad wartością zobowiązań leasingowych
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia18
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)18
z tytułu wyceny kredytu inwestycyjnego
z tytułu naliczonych odsetek5
z tytułu amortyzacji-podatkowej wyższej niż księgowa
inne5
z tytułu nadwyżki wartości środków trwałych leasingowanych nad wartością zobowiązań leasingowych8
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem637622
odniesionej na wynik finansowy637622
z tytułu wyceny kredytu inwestycyjnego
z tytułu naliczonych odsetek38
z tytułu amortyzacji-podatkowej wyższej niż księgowa629605
inne4
z tytułu nadwyżki wartości środków trwałych leasingowanych nad wartością zobowiązań leasingowych19
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20192018
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym14 80213 781
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek14 80213 781
kredyty i pożyczki14 68413 521
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego118260
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem14 80213 781ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20192018
) wobec jednostek powiązanych, w tym:
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym:30 95943 900
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek30 95943 900
kredyty i pożyczki, w tym:4 72014 788
długoterminowe w okresie spłaty4 7203 283
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:124197
leasing124197
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:23 51825 817
do 12 miesięcy23 51825 817
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 3502 107
z tytułu wynagrodzeń1 191930
inne (wg tytułów)5661
składki ubezpieczeniowe (PZU) potrącane z wynagrodzeń3029
inne2632
fundusze specjalne (wg tytułów)245
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych245
Zobowiązania krótkoterminowe, razem30 98343 905Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


PlikOpis
93_wartosc_ksiegowa_na_jedna_akcje.pdfWartość księgowa na 1 akcję
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów176 491170 814
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek176 491170 814
Przychody netto ze sprzedaży usług371270
od jednostek powiązanych, w tym11
od jednostki dominującej11
od pozostałych jednostek370269
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem176 862171 084
od jednostek powiązanych, w tym:11
od jednostki dominującej11
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek176 861171 083


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20192018
Przychody netto ze sprzedaży towarów, razem14 56911 937
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek14 56911 937
Przychody netto ze sprzedaży materiałów, razem857741
od jednostek powiązanych, w tym
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek857741
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem15 42612 678
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek15 42612 678


KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20192018
amortyzacja6 3535 668
zużycie materiałów i energii109 474107 913
usługi obce23 18822 632
podatki i opłaty597654
wynagrodzenia23 68022 455
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne5 0704 712
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)731705
Koszty według rodzaju, razem169 093164 739
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych1 513-2 040
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)-480-304
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-19 526-19 188
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-7 062-6 670
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów143 538136 537INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20192018
rozwiązane rezerwy (z tytułu)2328
rozwiązanie rezery na koszty handlowe2328
pozostałe, w tym:249314
odszkodowania, kary, grzywny199149
odszkodowania za ubezpieczone należności40105
inne1060
Inne przychody operacyjne, razem272342INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20192018
utworzone rezerwy (z tytułu)2123
zawiązanie rezerwy na koszty handlowe2123
pozostałe, w tym:682432
odszkodowania, kary, grzywny5438
spisanie należności nieściągalnych43106
likwidacje wyrobów, towarów, materiałów549194
likwidacja szkód majątkowych2468
inne pozostałe koszty operacyjne1226
Inne koszty operacyjne, razem703455


W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20192018
od kredytów i pożyczek733644
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym: 733644
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek733644
pozostałe odsetki11
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym: 11
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek11
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem734645UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCIw tys.
20192018
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00

W 2019 r. i w 2018 r. nie wystąpił udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności.

Pozycja Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

W 2019 r. i w 2018 r. Emitent nie posiadał udziałów (akcji) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych oraz nie dokonywał żadnych transakcji dotyczących kupna/sprzedaży udziałów (akcji) w takich jednostkach.

PlikOpis
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20192018
Zysk (strata) brutto8 69411 035
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)665-661
a) zwiększające podstawę opodatkowania1 9861 998
koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów1 9331 848
przychody włączone do opodatkowania53150
b) zmniejszające podstawę opodatkowania1 3212 659
koszty statystycznie zmniejszające podstawę opodatkowania7121 441
przychody wyłączone z opodatkowania6091 218
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym9 35910 374
odliczenia od dochodu, w tym z tytułu strat z lat ubiegłych1191
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym9 24010 373
Podatek dochodowy według stawki 19 %1 7561 978
- dotyczący lat poprzednich7
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:1 7561 978
wykazany w rachunku zysków i strat1 7561 978
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20192018
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

W 2019 r. i w 2018 r.nie wystąpiły pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia) straty.

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


PlikOpis
115_podzial_zysku.pdfPodział zysku
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


PlikOpis
116_zysk_na_jedna_akcje.pdfZysk na jedną akcję
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
117_struktura_srodkow_pienieznych.pdfStruktura środków pieniężnych
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20192018
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:
1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także o ile to możliwe określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych
1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter
12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy
22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego


PlikOpis
118_dodatkowe_noty.pdfDodatkowe noty objaśniające
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Kazimierz KustraPrezes Zarządu
2020-03-23Tomasz KustraWiceprezes Zarządu
2020-03-23Joanna SzymczakWiceprezes Zarządu


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów192 288183 76244 69943 067
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 68811 1622 0202 616
Zysk (strata) brutto8 69411 0352 0212 586
Zysk (strata) netto7 0108 8911 6302 084
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 01712 4503 9562 918
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 306-11 479-3 093-2 690
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 58710 166-3 3912 383
Przepływy pieniężne netto, razem-10 87611 137-2 5282 610
Aktywa, razem130 195139 70830 57332 490
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania55 20967 34412 96415 661
Zobowiązania długoterminowe14 80213 7813 4763 205
Zobowiązania krótkoterminowe30 98343 9057 27610 210
Kapitał własny74 98672 36417 60916 829
Kapitał zakładowy665665156155
Liczba akcji (w szt.)6 650 0006 650 0006 650 0006 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,051,340,250,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,051,340,250,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,2810,882,652,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,2810,882,652,53
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,660,450,150,10Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
BILANS


Notyw tys.
20192018
AKTYWA
Aktywa trwałe69 31367 064
Wartości niematerialne i prawne, w tym:476129912625508202217
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030168 60666 418
Należności długoterminowe149744931299751104183361395795576
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek76
Inwestycje długoterminowe101276821110393000
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe866040713123665498423
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego496409
Inne rozliczenia międzyokresowe214
Aktywa obrotowe60 88272 644
Zapasy166681361219604611 55412 255
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795531 65536 316
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek31 65536 316
Inwestycje krótkoterminowe17 42123 784
Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718917 42123 784
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach4 500
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne12 92123 784
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13986191339395252289
Należne wpłaty na kapitał zakładowy00
Akcje (udziały) własne00
A k t y w a r a z e m130 195139 708
PASYWA
Kapitał własny74 98672 364
Kapitał zakładowy92985731349837665665
Kapitał zapasowy2508138991654067 31162 808
Kapitał z aktualizacji wyceny58562051009000000
Pozostałe kapitały rezerwowe123060311473224800
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto7 0108 891
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)151530271556665700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania55 20967 344
Rezerwy na zobowiązania9430189156197541 7971 707
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego637622
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 1391 061
długoterminowa272201
krótkoterminowa867860
Pozostałe rezerwy2124
długoterminowe
krótkoterminowe2124
Zobowiązania długoterminowe29345941348395014 80213 781
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek14 80213 781
Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377630 98343 905
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek30 95943 900
Fundusze specjalne245
Rozliczenia międzyokresowe215961575430627 6277 951
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe7 6277 951
długoterminowe7 0287 215
krótkoterminowe599736
P a s y w a r a z e m130 195139 708
Wartość księgowa74 98672 364
Liczba akcji (w szt.)6 650 0006 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096911,2810,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)6 650 0006 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096911,2810,88Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.


abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu935877935
zwiększenia (z tytułu)472247
nabycia472247
zmniejszenia (z tytułu)
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu982899982
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu719671719
amortyzacja za okres (z tytułu)615461
zwiększenia615461
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu780725780
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu202174202


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.


- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu2 03447 60352 1805 9063 171110 894
zwiększenia (z tytułu)2884 8731 4433786 982
zakup2884 8731 4433786 982
zmniejszenia (z tytułu)4680119866
sprzedaż4680116863
likwidacja33
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu2 03447 89157 0076 5483 530117 010
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu11 44329 6343 1531 61245 842
amortyzacja za okres (z tytułu)1 2153 8813023005 698
zwiększenia1 2153 9018603166 292
zmniejszenia, w tym2055816594
sprzedaż2055813591
likwidacja33
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu12 65833 5153 4551 91251 540
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto środków trwałych na koniec okresu2 03435 23323 4923 0921 61965 470ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu6
z tytułu zapłaconych kaucji gwarancyjnych6
zwiększenia (z tytułu)1
kaucje1
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu7
z tytułu zapłaconych kaucji gwarancyjnych7INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20192018
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:214
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem214PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 4 500
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 4 500ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu201200
na odprawy emerytalne201200
zwiększenia (z tytułu)711
utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne711
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu272201
na odprawy emerytalne272201ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
20192018
powyżej 1 roku do 3 lat7 9436 352
powyżej 3 do 5 lat3 6523 284
powyżej 5 lat3 2074 145
Zobowiązania długoterminowe, razem14 80213 781ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 21 90333 657
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 9 05610 243
b1. w waluciew tys. EUR2 1092 406
po przeliczeniu na tys. zł
b2. w waluciew tys. USD44
po przeliczeniuw tys.9 05610 243
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 30 95943 900


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20192018
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
rozliczenia międzyokresowe przychodów7 6277 951
długoterminowe (wg tytułów)7 0287 215
- Umowa 0002961523OR1100017/05 z 21.09.2005r.-budowa wraz z wyposażeniem oczyszczalni ścieków .
Umowa 00076-61523OR/1100031/06-rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb o magazyny chłodnicze wyrobów gotowych i warzyw wraz z dokami przeładunkowymi i częścią socjalną.1 096986
Umowa Nr.00003-61712-OR1100001/09 Z 9.03.2010r. Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb 5 1655 388
- Umowa 00044-61712-OR1100042/10 z 6.12.2010r. rozbudowa parku maszynowego. W zakładzie przetwórstwa ryb.
Umowa 00103-61712-0R110018/13 z 7.11.2013r. Modernizacja Zakładu Przetwórstwa Ryb 92112
Umowa prewencyjna PZU dofinansowanie zakupu i montażu kurtyn wodnych przeciwpożarowych pomiędzy dwoma obiektami zakładu99
Umowa o Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia Stanowiska Pracy dla Skierowanego Bezrobotnego nr 139/20143039
Umowa z PZU nr 822/Up/M/2014/GD Na zakup i montaż instalacji wczesnego powiadamiania o pożarze na terenie Zakładu78
Umowa na dotację na Środki Trwałe nr 00140-61712-OR1100032.14 z ARiMR z 2015624673
Umowa z PZU nr 2623/2019/PZUSA/12/Łódź/8KS Na zakup i montaż instalacji wczesnego powiadamiania o pożarze na terenie Zakładu5
krótkoterminowe (wg tytułów)599736
rozliczenie otrzymanych dotacji599736
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem7 6277 951ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20192018
udzielonych gwarancji i poręczeń
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem

Opis zabezpieczeń kredytów i pożyczek został zamieszczony w notach 19 i 20 sprawozdania finansowego.Spółka nie udzieliła gwarancji, ani poręczeń innym podmiotom.

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20192018
kraj155 161151 698
od jednostek powiązanych, w tym: 11
od jednostki dominującej11
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek155 160151 697
eksport21 70119 386
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek21 70119 386
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem176 862171 084
od jednostek powiązanych, w tym:11
od jednostki dominującej11
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek176 861171 083PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20192018
kraj15 41112 642
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek15 41112 642
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
eksport1536
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek1536
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem15 42612 678
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek15 42612 678

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna i handlowa marynat i przetworów rybnych. Ponadto Spółka prowadzi działalność w postaci stacji paliw.Wartość przychodów i kosztów generowanych w ramach stacji paliw jest nieistotna z punktu widzenia sprawozdania finansowego. W związku z powyższym odstąpiono od wyodrębnienia segmentów działalności.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20192018
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
pozostałe odsetki325405
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek325405
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem325405PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20192018
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych-72165
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem-72165PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Arkadiusz WszeborowskiGłówny KsięgowyPOZYCJE POZABILANSOWE


Notaw tys.
20192018
Należności warunkowe7782302197712100
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe7782302197712100
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)40 96440 964
hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpi ec zenia otrzymanyc h kredytów, pożyc zek i umowy
franczyzowej
26 50026 500
zastawy rejestrowe14 46414 464
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m40 96440 964

W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach osobowych i 4 samochodach dostawczych.
Na dzień 31.12.2019 roku Spółka posiada 12 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20192018
własne202217
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem202217ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20192018
własne65 19564 508
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:275544
umowy leasingu275544
Środki trwałe bilansowe, razem65 47065 052


ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu8601 018
na odprawy emerytalne4433
na niewykorzystane urlopy816985
zwiększenia (z tytułu)1258
utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne58
utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy12
wykorzystanie (z tytułu)47
rezerwy na odprawy emerytalne47
rozwiązanie (z tytułu)5169
rezerwa na niewykorzystane urlopy169
rezerwy na odprawy emerytalne5
stan na koniec okresu867860
na odprawy emerytalne3944
na niewykorzystane urlopy828816ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 14 80213 781
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 14 80213 781


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
PKO BP S.A.Warszawa14 000939Wibor 3M + marża bankukwi.281) hipoteka umowna łączna do kwoty 21.000.000 zł (docelowo na I miejscu) na nieruchomościach położonych w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 stanowiących własność Emitenta,
2) przelew wierzytelności pieniężnej z umów ubezpieczenia zabudowań na nieruchomościach wskazanych w punkcie powyżej,
3) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
4) klauzula potrącenia wymagalnych wierzytelności PKO BP SA z wszystkich wpływów na rachunki Emitenta założone i prowadzone w PKO BP SA.


PKO Leasing S.A.Warszawa13530Wibor 1M + marża bankulut.211) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.

PKO Leasing S.A.Warszawa964208Wibor 1M + marża bankukwi.211) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa1 499313Wibor 1M + marża bankupaź.211) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A.Warszawa2 150445Wibor 3M + marża bankucze.221) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A.Warszawa4 600936Wibor 1M + marża bankumar.231) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
Santander Leasing S.A.Poznań546191Wibor 1M + marża bankumaj.211) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
Santander Leasing S.A.Poznań504175Wibor 1M + marża bankulip.211) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A.Warszawa5 7781 156Wibor 1M + marża bankukwi.241) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa352115Wibor 1M + marża bankumaj.221) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa311102Wibor 1M + marża bankucze.221) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa19663Wibor 1M + marża bankupaź.221) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa15047Wibor 1M + marża bankupaź.221) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A. (Spółka nie korzystała na dzień bilansowy)Warszawa9 0000Wibor 1M + marża banku1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP S.A. Z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Kredytobiorcy jako posiadacza rachunku bankowego PKO BP S.A.
3) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 18,0 mln zł
Bank PEKAO S.A. (Spółka nie korzystała na dzień bilansowy)Warszawa7 0000Wibor1M/Libor1M/Euribor1M + marża banku1) udzielone Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank,
2) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 10,5 mln zł
4) hipoteka umowna do wysokości 4.000.000 zł na nieruchomości położonej w Straszynie przy ulicy Starogardzka n 99 i 101 objętej księgą wieczystą nr.GD1G/00116611/5,
5) cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w Straszynie.


W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20192018
dodatnie różnice kursowe415113
zrealizowane716-170
niezrealizowane-301283
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem415113
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
4_sprawozdanie_firmy_audytorskiej.pdfSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2019 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Notyw tys.
20192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:192 288183 762
od jednostek powiązanych11
Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599176 862171 084
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572515 42612 678
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:156 706147 650
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45572916414064143 538136 537
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 16811 113
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży35 58236 112
Koszty sprzedaży4557291641406419 52619 188
Koszty ogólnego zarządu455729164140647 0626 670
Zysk (strata) ze sprzedaży8 99410 254
Pozostałe przychody operacyjne6551 539
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych153
Dotacje375904
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych8140
Inne przychody operacyjne69397821712728272342
Pozostałe koszty operacyjne961631
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych103
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych155176
Inne koszty operacyjne145663874146044703455
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 68811 162
Przychody finansowe117247249039429740518
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:325405
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne415113
Koszty finansowe137680768697064734645
Odsetki w tym:734645
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto8 69411 035
Podatek dochodowy31324817089791 6842 144
część bieżąca1 7561 978
część odroczona-72166
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)6980643604527
Zysk (strata) netto7 0108 891
Zysk (strata) netto (zannualizowany)7 0108 891
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 650 0006 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374881,051,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 650 0006 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374881,051,34Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20192018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:620620
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem620620NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiej76
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem76


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.
20192018
z tytułu dostaw i usług, w tym:29 22533 282
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek29 22533 282
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 3533 019
inne, w tym:7715
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek7715
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem31 65536 316
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek128122
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem31 78336 438UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
PKO BP S.A.Warszawa14 0006 961Wibor 3M + marża bankukwi.281) hipoteka umowna łączna do kwoty 21.000.000 zł (docelowo na I miejscu) na nieruchomościach położonych w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 stanowiących własność Emitenta,

2) przelew wierzytelności pieniężnej z umów ubezpieczenia zabudowań na nieruchomościach wskazanych w punkcie powyżej,

3) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

4) klauzula potrącenia wymagalnych wierzytelności PKO BP SA z wszystkich wpływów na rachunki Emitenta założone i prowadzone w PKO BP SA.
PKO Leasing S.A.Warszawa1355Wibor 1M + marża bankulut.211) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,

2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,

3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa96489Wibor 1M + marża bankukwi.211) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa1 499271Wibor 1M + marża bankupaź.211) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A.Warszawa2 150667Wibor 3M + marża bankucze.221) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A.Warszawa4 6002 105Wibor 1M + marża bankumar.231) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
Santander Leasing S.A.Poznań54681Wibor 1M + marża bankumaj.211) przewłaszczenie na zabezpieczenie
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
Santander Leasing S.A.Poznań504105Wibor 1M + marża bankulip.211) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO BP S.A.Warszawa5 7783 852Wibor 1M + marża bankukwi.241) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa352171Wibor 1M + marża bankumaj.221) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa311160Wibor 1M + marża bankucze.221) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa196122Wibor 1M + marża bankupaź.221) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.
PKO Leasing S.A.Warszawa15095Wibor 1M + marża bankupaź.221) przewłaszczenie na zabezpieczenie 2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania, 3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową.


W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


w tys.
20192018
Kapitał własny na początek okresu (BO)72 36466 466
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych72 36466 466
Kapitał zakładowy na początek okresu665665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu665665
Kapitał zapasowy na początek okresu62 80956 794
Zmiany kapitału zapasowego4 5026 014
zwiększenia (z tytułu)4 5026 014
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)4 5026 014
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu67 31162 808
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8 8919 007
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8 8919 007
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8 8919 007
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)8 8919 007
podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy4 5026 014
podział zysku - wypłata dywidendy4 3892 993
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto7 0108 891
zysk netto7 0108 891
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )74 98672 364
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)71 48267 918ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20192018
Stan na początek okresu12286
zwiększenia (z tytułu)9556
należności wątpliwych9556
zmniejszenia (z tytułu)8920
uzyskane zapłaty lub odszkodowania8818
odstąpienie od roszczenia
spisanie należności12
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu128122ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 6 07323 764
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 6 84820
b1. w waluciew tys. EUR1 5221
po przeliczeniu na tys. zł6 4692
b2. w waluciew tys. USD1015
po przeliczeniu na tys. zł37918
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 12 92123 784ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu2428
rezerwy na zobowiązania2428
zwiększenia (z tytułu)2124
rezerwy na zobowiązania2124
wykorzystanie (z tytułu)
rezerwy na zobowiązania
rozwiązanie (z tytułu)2428
rezerwy na zobowiązania2428
stan na koniec okresu2124
rezerwy na zobowiązania2124OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
6_oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.pdfOświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


w tys.
20192018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto7 0108 891
Korekty razem10 0073 559
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja6 3535 668
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych337-388
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)733644
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej103-153
Zmiana stanu rezerw91-13
Zmiana stanu zapasów701-2 678
Zmiana stanu należności4 66244
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 6061 399
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-367-964
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia17 01712 450
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy168240
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych168240
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki13 47411 719
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 88910 443
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:4 500
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach4 500
nabycie aktywów finansowych4 500
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne851 276
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-13 306-11 479
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy6 79117 110
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki6 78617 110
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki21 3786 944
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli4 3892 993
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek16 0402 994
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego216313
Odsetki733644
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-14 58710 166
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-10 87611 137
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-10 86311 176
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych1339
Środki pieniężne na początek okresu23 78312 646
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:12 90723 783
o ograniczonej możliwości dysponowania1173Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 29 39433 053
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 2 3893 385
b1. w waluciew tys. EUR486721
po przeliczeniu na tys. zł
w waluciew tys. USD8177
Po przeliczeniu złw tys.2 3893 385
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 31 78336 438


INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

PlikOpis
7_informacja_zarzadu_firma_audytorska.pdfInformacja Zarządu SEKO S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
20192018
do 1 miesiąca22 22822 799
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy3 1434 521
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
należności przeterminowane3 9786 076
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)29 34933 396
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług124114
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)29 22533 282

Z normalnym tokiem sprzedaży są związane następujące przedziały:a) do 1 miesiącab) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys.OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PlikOpis
8_oswiadczenie_rady_nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys.
20192018
do 1 miesiąca3 8355 772
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy11193
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy633
powyżej 6 miesięcy do 1 roku14
powyżej 1 roku11278
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)3 9786 076
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane124114
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)3 8545 962
PISMO PREZESA ZARZĄDU

PlikOpis
9_pismo_prezesa.pdfPismo Prezesa Zarządu SEKO S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
122_sprawozdanie_z_dzialalności_2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności spółki SEKO S.A. w 2019 r.
122a_sprawozdanie_finansowe.pdfSprawozdanie finansowe za 2019 r. podpisane elektronicznie
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. jest zamieszczone w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki SEKO S.A. w 2019 r.:
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.


OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
126_sprawozdanie_RN_ocena_sprawozdania_finansowego.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2019 r.
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem
Nazwa jednostki:SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SEKO S.A.
Adres:Zakładowa 3, 89-620 Chojnice
Telefon:+48525108140
Fax:+48523967351
Email:seko@sekosa.pl
www:www.sekosa.pl
NIP:5860102990
REGON:190601172

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.