pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-24 - SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (selvita)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (selvita) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości (Dz.U.1994.121.591)
w walucie
data przekazania: 2020-11-24
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bobrzyńskiego14
(ulica)(numer)
+48 12 297 47 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6762564595383040072
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-03-22 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-03-22 do 2019-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przychody ze sprzedaży101 375-22 822-

Przychody z dotacji3 337-760-

Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D----

Pozostałe przychody operacyjne375-84-

Suma przychodów z działalnosci operacyjnej105 125-23 666-

Koszty operacyjne-89 353-265-20 115-62

Amortyzacja-9 481--2 134-

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT15 772-2653 551-62

Zysk (strata) brutto14 923-2553 359-59

Zysk (strata) netto14 501-2553 264-59

EBITDA25 253-2655 685-62

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej16 219-833 651-19

Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-14 2381-3 2050

Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej81 7582 98918 405694

Przepływy pieniężne netto, razem83 7392 90718 851675

Liczba akcji (w szt.)16 806 585125 00016 806 585125 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,79-0,18-

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,79-0,18-

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,49-1,87-

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR)8,49-1,87-

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)-
-


POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Aktywa razem214 1222 98247 301682

Należności krótkoterminowe35 430-7 827-

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne97 4072 98221 518682

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania66 7633 16514 748724

Zobowiązania długoterminowe31 433-6 944-

Zobowiązania krótkoterminowe35 3313 1657 805724

Kapitał własny147 359-25532 553-58

Kapitał zakładowy14 6841003 24423

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przychody ze sprzedaży58 375-13 141-

Przychody z dotacji580-131-

Pozostałe przychody operacyjne156-35-

Suma przychodów z działalnosci operacyjnej59 111-13 307-

Koszty operacyjne-60 551-265-13 631-62

Amortyzacja-2 573--579-

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT-1 440-265-324-62

Zysk (strata) brutto3 753-255845-59

Zysk (strata) netto3 908-255880-59

EBITDA1 133-265255-62

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej-11 578-89-2 606-21

Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-12 21810-2 7512

Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej87 7892 98919 763694

Przepływy pieniężne netto, razem63 9932 91014 406675

Liczba akcji (w szt.)16 806 585125 00016 806 585125 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,23-0,05-

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,23-0,05-

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,34-1,47-

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR)6,34-1,47-

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)-
-


POZYCJE BILANSU

Aktywa razem130 0072 70728 719619

Należności krótkoterminowe30 073-6 643-

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne67 4582 70514 902618

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 2622 9625 139677

Zobowiązania długoterminowe3 034-670-

Zobowiązania krótkoterminowe15 0302 9623 320677

Kapitał własny106 744-25523 580-58

Kapitał zakładowy14 6841003 24423

Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych. Średni kurs NBP:
za okres 01.01.2020 – 30.09.2020 r.: 4,4420 PLN;
za okres 22.03.2019 – 30.09.2019 r.: 4,3086 PLN;
na dzień 30 września 2020 r.: 4,5268 PLN;
na dzień 30 września 2019 r.: 4,3736 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport Q3 YTD 2020.pdfRaport Q3 2020_Sprawozdanie Zarządu_Selvita SA
Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 09 2020 GK Selvita.pdfSkonsolidowane SF_Q3 2020_GK Selvita
SF_PAS_POL_SLV__2020 Q3 2020.pdfJednostkowe SF_Q3 2020_Selvita SAPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-11-24Bogusław SieczkowskiPrezes Zarządu


2020-11-24Dariusz KurdasCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELVITA S.A.
Adres:Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Telefon:+48 12 297 47 00
Fax:+48 12 297 47 01
NIP:6762564595
REGON:383040072

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy