pixelg
SA-PS - 2020-08-14 - SERINUS ENERGY PLC. (serinus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PS - komunikat spółki SERINUS ENERGY PLC. (serinus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie USD
data przekazania: 2020-08-14
SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)
BDO
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody ze sprzedaży / Revenue 53 41024 46112 0275 705
Opłaty koncesyjne / Royalties(3 631)(2 136)(818)(498)
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne /
Revenue net of royalties
49 77922 32511 2105 207
Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses(6 771)(6 233)(1 525)(1 454)
Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense(1 021)(1 897)(230)(442)
Koszty finansowe / Finance expense(8 609)(8 422)(1 939)(1 964)
Zysk/(strata) netto / Net loss for the period(50 129)(15 956)(11 288)(3 721)
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony / Loss per share - basic and diluted(0,20)(0,08)(0,05)(0,02)
Średnia ważona liczba akcji (w tys.) / Weighted average shares (in '000)238 881229 584238 881229 584
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Cashflows from (used in) operating activities12 37213 2472 7863 089
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Cashflows (used in) from financing activities(9 164)(1 081)(2 064)(252)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities(7 262)(9 264)(1 635)(2 160)
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 czerwca 2020 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. (kolumny 2. i 4.)30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa obrotowe razem / Current assets51 76057 89211 58913 594
Aktywa trwałe razem / Non-current assets318 531361 62971 32184 917
Aktywa razem / Total assets370 291419 52182 91098 511
Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities139 797122 27131 30128 711
Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities223 838242 11250 11956 852
Kapitał zakładowy razem / Share capital1 504 6931 435 404336 910337 057
Kapitał własny razem / Total equity6 65655 1391 49012 947

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2020 i 2019 roku zostały przeliczone z USD według następujących zasad: i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polskina dzień 30 czerwca 2020 r. - 3,9806 PLN/USD (na dzień 31 grudnia 2019 r. – 3,7977 PLN/USD);
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. – 4,0214 PLN/USD(od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. – 3,7936 PLN/USD);
ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR:
- pozycje aktywów i pasywów – na dzień 30 czerwca 2020 r. według kursu 1,1219 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. – 1,1213 USD/EUR) ustalonego na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polskina dzień 30 czerwca 2020 r. – 3,9806 PLN/USD i 4,4660 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. - 3,7977 PLN/USDi 4,2585 PLN/EUR);
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – za okresod 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. według kursu 1,1044 USD/EUR (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. – 1,1303 USD/EUR ) ustalonego na podstawie kursów stanowiących średnie arytmetyczne kursów określonychprzez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. – 4,0214 PLN/USD i 4,4413PLN/EUR (od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. - 3,7936 PLN/USD i 4,2880 PLN/EUR).
----------------------------------------------------ENGLISHAbove financial data for H1 2020 and H1 2019 were recalculated from USD according to the principles as set out below:
i) USD/PLN recalculation:
- items representing assets and liabilities - recalculated on the basis of the average exchange rate as keptby the Central Bank of Poland (Narodowy Bank Polski) as of 30 June 2020 - 3.9806 PLN/USD (as of 31 December 2019 - 3.7977 PLN/USD);
- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of Cash Flows - data recalculated on the basis of an arithmetic mean of average exchange rates settled by Narodowy Bank Polski for the last day of each month of the reporting period: 4.0214 PLN/USD for the period from 1 January to 30 June 2020;and 3.7936 PLN/USD for the period from 1 January to 30 June 2019;
ii) USD/EUR recalculation: - items representing assets and liabilities - as of 30 June 2020 recalculated based on the exchange rateof 1.1219 USD/EUR (as of 31 December 2019 – 1.1213 USD/EUR) as calculated according to the exchange rates settled by Narodowy Bank Polski as of 30 June 2020 - 3.9806 PLN/USD and 4.4660 PLN/EUR (as of 31 December 2019 - 3.7977 PLN/USD and 4.2585 PLN/EUR);
- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of Cash Flows - exchange rateof 1.1044 USD/EUR for the period from 1 January to 30 June 2020 (1.1303 USD/EUR for period from 1 January to 30 June 2019)  as calculated according to the exchange rates which represent the  arithmetic mean of exchange rates settled by Narodowy Bank Polski for the last day of each month of th reporting period: 4.0214 PLN/USDand 4.4413 PLN/EUR for period from 1 January to 30 June 2020 (3.7936 PLN/USD and 4.2880 PLN/EUR for period from 1 January to 30 June 2019).

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Serinus - 2020 - Raport półroczny wraz ze sprawozdaniem finansowym.pdf
Serinus - Half-Year Report and Accounts 2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-14Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld


Nazwa jednostki:SERINUS ENERGY PLC.
Nazwa skrócona jednoskti:SERINUS ENERGY PLC.
Adres:28 Esplanade, JE1 8SB St Helier, Jersey
Telefon:+1 (403) 264-8877
Fax:+1 (403) 264-8861
Email:info@serinusenergy.com
www:www.serinusenergy.com
NIP:-
REGON:-

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy