pixelg
SA-P - 2020-10-01 - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (sfinks)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-P - komunikat spółki SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (sfinks) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
SFINKS POLSKA S.A.
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-10-01
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Świętojańska5a
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)
ROEDL AUDIT SP.Z O.O.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów42 67381 6509 60819 042
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(20 759)1 223(4 674)285
Zysk (strata) brutto(31 744)(5 979)(7 147)(1 394)
Zysk (strata) netto(28 932)(5 159)(6 514)(1 203)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 93021 4392 2365 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej64(2 606)14(608)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 531)(23 161)(2 821)(5 401)
Przepływy pieniężne netto, razem(2 537)(4 328)(571)(1 009)
Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)(0,90)(0,17)(0,20)(0,04)
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,90)(0,17)(0,20)(0,04)
Aktywa razem 212 508269 45647 58463 275
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania259 647287 68958 13967 556
Zobowiązania długoterminowe119 867147 23226 84034 574
Zobowiązania krótkoterminowe 139 780140 45731 29932 983
Kapitał własny (47 139)(18 233)(10 555)(4 282)
Kapitał podstawowy32 19932 1997 2107 561
Liczba akcji (w szt.)32 199 51232 199 51232 199 51232 199 512
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (1,46)(0,56)(0,33)(0,13)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (1,46)(0,56)(0,33)(0,13)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000

Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,4413 PLN.
b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,2880 PLN.
c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.06.2020 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 30.06.2020 roku, tj.: 4,4660 PLN.
d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2019 roku, tj.: 4,2585 PLN.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK Sfinks Polska SA raport przegląd MSSF 30.09.2020-sig-sig.pdfRaport niezaleznego biegłego rewidenta GK Sfinks Polska
SSF_2020.06_GK_Sfinks_Polska.pdfSkosolidowane sprawozdanie finansowe GK Sfinks Polska za okres od 1 01 2020 do 3006 2020
2020_06_Sprawozdanie_Zarzadu.pdfSprawozdanie Zarządu z działalnosci GK Sfinks Polska i Sfinks Polska SA za okres od1 01 2020 do 30 06 2020
Sfinks Polska SA raport przegląd MSSF 30.06.2020-sig-sig.pdfRaport niezaleznego biegłego rewidenta Sfinks Polska S.A.
JSF_2020.06_Sfinks_Polska_SA.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Sfinks Polska SA za okres od 1 01 2020 do 30 062020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2020-10-01DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SFINKS POLSKA S.A.
Adres:Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno
Telefon:+48 22 702 71 01
Fax:+48 22 702 71 32
Email:biuro@sfinks.pl
www:www.sfinks.pl
NIP:7251752913
REGON:472247798

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy