pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-30 - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (sfinks)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (sfinks) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
SFINKS POLSKA S.A.
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-30
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-013 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów68 771127 27115 48229 539
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(19 433)(2 403)(4 375)(558)
Zysk (strata) brutto(34 000)(15 708)(7 654)(3 646)
Zysk (strata) netto(31 977)(13 381)(7 199)(3 106)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 65633 7403 2997 831
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(57)(3 403)(13)(790)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(18 515)(35 621)(4 168)(8 267)
Przepływy pieniężne netto, razem(3 916)(5 284)(882)(1 226)
Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)(0,99)(0,43)(0,22)(0,10)
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,99)(0,43)(0,22)(0,10)
Aktywa razem 190 251269 45642 02863 275
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania240 429287 68953 11267 556
Zobowiązania długoterminowe113 876147 23225 15634 574
Zobowiązania krótkoterminowe 126 553140 45727 95632 983
Kapitał własny (50 178)(18 233)(11 085)(4 282)
Kapitał podstawowy32 19932 1997 1137 561
Liczba akcji (w szt.)32 199 51232 199 51232 199 51232 199 512
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (1,56)(0,56)(0,34)(0,13)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (1,56)(0,56)(0,34)(0,13)
adeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000

Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBPa) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,4420 PLNb) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,3086 PLN.c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.09.2020 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 30.09.2020 roku, tj.: 4,5268 PLd) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2019 roku, tj.: 4,2585 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020.09_Wybrane_dane_SSF_GK_Sfinks_Polska.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FIN. ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09 2020 R.
SSF_2020.09_GK_Sfinks_Polska.pdfSRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FIN. GRUPY SFINKS POLSKA ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2020 R.
2020_09_Sprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks Polska.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA I SFINKS POLSKA S.A. ZA OKRES OD 01.01. DO 30. 09. 2020 R.
JSF_2020.09_Sfinks_Polska_SA.pdfSRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FIN. SFINKS POLSKA S.A. ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2020 R.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2020-11-30DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SFINKS POLSKA S.A.
Adres:Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne
Telefon:+48 22 702 71 01
Fax:+48 22 702 71 32
Email:biuro@sfinks.pl
www:www.sfinks.pl
NIP:7251752913
REGON:472247798

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy