pixelg
SA - PSr - 2020-09-11 - SIMPLE SA (simple)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki SIMPLE SA (simple) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
data przekazania: 2020-09-11
SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLEInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha49/51
(ulica)(numer)
812 58 98815 49 83
(telefon)(fax)
simple.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-22-578012642634
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży 20 50620 5204 6174 785
Zysk z działalności operacyjnej1 8921 241426290
Zysk za okres sprawozdawczy brutto1 7511 063394248
Zysk za okres sprawozdawczy netto1 775918400214
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej6 7652 0451 523477
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 369-683-308-159
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 820-1 023-410-239
Środki pieniężne na koniec okresu5 1551 5451 161360
Aktywa trwałe20 04620 1754 4894 738
Aktywa obrotowe23 22423 1475 2005 435
Kapitał własny18 56019 4324 1564 563
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 71123 8905 5335 610
Liczba akcji (sztuk)4 812 1604 812 1604 812 1604 812 160
Zysk na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)0,370,190,080,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)0,370,190,080,04

Pozycje dotyczące aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego i analogicznego w okresie poprzednim przeliczono w EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2020 r. wynoszącego 4,4660 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2019 r. wynoszącego 4,2585 zł/EURPoszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujacych na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wynosił odpowiednio 4,4413 zł/EURO w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz 4,2880 zł/EURO w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Śródroczne sprawozdanie finansowe GK Simple za I półrocze 2020 r..pdfŚródroczne sprawozdanie finansowe GK Simple za I półrocze 2020 roku
Sprawozdanie z działalności GK Simple za I półrocze 2020 roku.pdfSprawozdanie z działalności GK Simple w I półroczu 2020 roku
Simple GK raport z przeglądu 2020.pdfRaport z przeglądu GK Simple
Simple SA raport z przeglądu 2020.pdfRaport z przeglądu Simple SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-11Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2020-09-11Daniel FrygaWiceprezes Zarządu
2020-09-11Michał SiedleckiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:SIMPLE SA
Nazwa skrócona jednoskti:SIMPLE
Adres:Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa
Telefon:812 58 98
Fax:815 49 83
www:simple.com.pl
NIP:113-00-22-578
REGON:012642634

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy