pixelg
SA-PSr - 2019-07-01 - SOHO DEVELOPMENT SA (sohodev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki SOHO DEVELOPMENT SA (sohodev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dla
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2018 obejmujące okresod 2018-10-01 do 2019-03-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-07-01
SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Przychody ze sprzedaży72 40665 41216 82915 598
Koszt własny sprzedaży-55 042-53 086-12 793-12 659
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży17 36412 3264 0362 939
Koszty sprzedaży-1 947-584-453-139
Koszty ogólnego zarządu-5 275-13 635-1 226-3 251
Zysk (strata) ze sprzedaży10 142-1 8932 357-451
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 952-18 2532 081-4 353
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 690-42 9562 020-10 243
Zysk (strata) netto za okres5 228-35 2831 215-8 414
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta5 228-35 2831 215-8 414
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 1095 5227 4631 317
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9 205159 1502 13937 951
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-49 852-150 053-11 587-35 782
Aktywa trwałe1 641118 17538228 080
Aktywa obrotowe115 904226 77426 94653 885
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta51 465122 24911 96529 048
Udziały niesprawujące kontroli0000
Zobowiązania długoterminowe1 90625 2474435 999
Zobowiązania krótkoterminowe64 174197 45314 92046 918
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)1,532,500,360,59
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,16-0,500,04-0,12
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,16-0,580,04-0,14
Liczba akcji na dzień bilansowy33 646 31948 942 76833 646 31948 942 768
Średnia ważona liczba akcji33 646 31970 701 05233 646 31970 701 052

Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa liczba akcji wynosiła 33.646.319 na dzień 31.03.2019 r. oraz 48.942.768 na dzień 31.03.2018 r.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa średnia liczba akcji wynosiła 33.646.319 za okres od 01.10.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz 70.701.052 za okres od 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r. Emitent nie posiadał akcji własnych na dzień bilansowy. Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:
-  poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 4,3013 zł / EURO na 31 marca 2019 r., 4,2714 zł / EURO na 30 września 2018 r. i  4,2085 zł / EURO na 31 marca 2018 r.),
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio: 4,3025 zł / EURO za 6 miesięcy 2018 - 2019 r., 4,2423 zł / EURO za 12 miesięcy 2017 – 2018 r. i 4,1936 zł / EURO za 6 miesięcy 2017 – 2018 r.).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK SHD SA_SSF i JSF_1H 2018-2019.pdfSkonsolidowane i jednostkowe SF 1H_2018_2019 GK SHD SA i SHD SA
GK SHD SA_SZ_1H 2018-2019.pdfSprawozdanie Zarządu GK SHD SA i SHD SA 1H_2018_2019
Oświadczenie Zarządu GK SHD 1H 2018_2019.pdfOświadczenie Zarządu SHD SA w sprawie rzetelności i sporządzania SF GK SHD SA i SHD SA
Soho Development GK raport z przeglądu 31032019.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu GK SHD SA 1H_2018_2019
Soho Development raport z przeglądu 31032019.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SHD SA 1H_2018_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Maciej WandzelPrezes Zarządu
2019-07-01Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
2019-07-01Beata MatasekGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:SOHO DEVELOPMENT SA
Nazwa skrócona jednoskti:SOHO DEVELOPMENT
Adres:Mińska 25, 03-808 Warszawa
Telefon:022 323 19 00
Fax:022 323 19 01
www:www.sohodevelopment.pl
NIP:5261029318
REGON:010964606

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy