pixelg
SA - QSr1 - 2020-02-28 - SOHO DEVELOPMENT SA (sohodev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki SOHO DEVELOPMENT SA (sohodev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla innych emitentów
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-10-01 do 2019-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-02-28
SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży4 25241 0139939 522
Koszt własny sprzedaży-3 159-30 814-738-7 154
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 09310 1992552 368
Koszty sprzedaży-43-1 828-10-424
Koszty ogólnego zarządu-2 669-2 589-623-601
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 6195 782-3781 342
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 4775 168-3451 200
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 4904 893-3481 136
Zysk (strata) netto za okres-1 4924 351-3481 010
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta-1 4924 351-3481 010
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -70823 371-1655 426
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 1318 0822641 876
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0-29 3860-6 822
Aktywa trwałe68723 8661615 550
Aktywa obrotowe34 459127 1528 09229 570
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta31 76850 5887 46011 765
Udziały niesprawujące kontroli0000
Zobowiązania długoterminowe521 39912325
Zobowiązania krótkoterminowe3 32699 03178123 030
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)1,151,5000,35
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)-0,050,1300,03
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)-0,050,13-0,010,03
Liczba akcji na dzień bilansowy27 530 11133 646 31927 530 11133 646 319
Średnia ważona liczba akcji27 530 11133 646 31927 530 11133 646 319

Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa liczba akcji wynosiła 27.530.111 na dzień 31.12.2019 r. oraz 33.646.319 na dzień 31.12.2018 r.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa średnia liczba akcji wynosiła 27.530.111 za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz 33.646.319 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. Na dzień bilansowy Emitent posiadał 6.116.208 akcji własnych. Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SAFQSR 1Q 2019-2020_SHD SA_28 02 2020.pdfSkonsolidowane i jednostkowe SF GK SHD S.A. ZA 1 kwartał 2019_2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-28Maciej WandzelPrezes Zarządu
2020-02-28Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
2020-02-28Beata MatasekGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:SOHO DEVELOPMENT SA
Nazwa skrócona jednoskti:SOHO DEVELOPMENT
Adres:Mińska 25, 03-808 Warszawa
Telefon:022 323 19 00
Fax:022 323 19 01
www:www.sohodevelopment.pl
NIP:5261029318
REGON:010964606

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy