pixelg
SA - R - 2020-01-31 - SOHO DEVELOPMENT SA (sohodev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki SOHO DEVELOPMENT SA (sohodev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlainnych emitentów
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-10-01 do 2019-09-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-01-31
SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży3 4622 989804705
Koszt własny sprzedaży-2 548-1 312-591-309
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9141 677212395
Koszty sprzedaży-312-444-72-105
Koszty ogólnego zarządu-9 471-18 018-2 198-4 247
Zysk (strata) ze sprzedaży-8 869-16 785-2 059-3 957
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 802-31 750-2 043-7 484
Zysk (strata) przed opodatkowaniem12 136-113 5192 817-26 759
Zysk (strata) netto za okres7 635-107 0931 772-25 244
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 048-21 6775 814-5 110
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 272154 4171 22436 399
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-37 423-168 086-8 686-39 622
Aktywa trwałe46 74585 51610 68820 021
Aktywa obrotowe37 26852 8628 52112 376
Kapitał własny Emitenta34 04247 6617 78411 158
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe521201228
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe49 91990 59711 41421 210
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)1,241,420,280,33
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,24-1,850,06-0,44
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)0,24-0,870,06-0,21
Liczba akcji na dzień bilansowy27 530 11133 646 31927 530 11133 646 319
Średnia ważona liczba akcji31 601 99757 777 97431 601 99757 777 974

Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa liczba akcji wynosiła 27.530.111 na dzień 30.09.2019 r. oraz 33.646.319 na dzień 30.09.2018 r.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta. Wynikowa średnia liczba akcji wynosiła 31.601.997 za okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz 57.777.974 za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Na dzień bilansowy Emitent posiadał 6.116.208 akcji własnych. Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:
§  poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 4,3736  zł / EURO na 30 września 2019 r. i 4,2714 zł / EURO na 30 września 2018 r.),
§  poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio: 4,3083 zł / EURO za 12 miesięcy 2018 - 2019 r. i 4,2423 zł / EURO za 12 miesięcy 2017 – 2018 r.).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SHD SA_SF_ROCZNE_2018-2019.pdfJednostkowe SF SHD SA 2018-2019 na dzień 30.09.2019
SZ SHD SA ROCZNE_2018_2019.pdfSprawozdanie Zarządu Jed. i GK SHD SA 2018-2019 na dzień 30.09.2019
Informacja Zarządu w sprawie audytora SHD SA.pdfInformacja Zarządu w sprawie audytora SHD SA
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań SHD SA.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań SHD SA
Ocena RN SHD SA dotycząca sprawozdań.pdfOcena RN SHD SA dotycząca sprawozdań
Oświadczenie RN SHD SA dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN SHD SA dotyczące Komitetu Audytu
List Prezesa SHD SA do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa SHD SA do Akcjonariuszy
Soho Development sprawozdanie z badania_2018_2019.pdfSprawozdanie audytora z badania SF SHD SA 2018-2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-31Maciej WandzelPrezes Zarządu
2020-01-31Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-31Beata MatasekGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:SOHO DEVELOPMENT SA
Nazwa skrócona jednoskti:SOHO DEVELOPMENT
Adres:Mińska 25, 03-808 Warszawa
Telefon:022 323 19 00
Fax:022 323 19 01
www:www.sohodevelopment.pl
NIP:5261029318
REGON:010964606

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy