pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-26 - SONEL SPÓŁKA AKCYJNA (sonel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki SONEL SPÓŁKA AKCYJNA (sonel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-05-26
SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SONEL S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
58-100Świdnica
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Wokulskiego11
(ulica)(numer)
(74) 85 83 800(74) 85 83 809
(telefon)(fax)
sonel@sonel.plwww.sonel.pl
(e-mail)(www)
8840033448890236667
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 31723 7497 3515 526
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 0412 2761 147530
Zysk (strata) brutto5 2402 2891 192533
Zysk (strata) netto4 6621 5611 060363
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej4 6721 5621 063363
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 1134 9314811 147
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 063-2 357-242-548
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8621 810196421
Przepływy pieniężne netto, razem1 9124 3844351 020
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa, razem112 006105 39524 60424 749
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 88121 9085 4665 145
Zobowiązania długoterminowe657759144178
Zobowiązania krótkoterminowe14 53113 1083 1923 078
Kapitał własny87 12583 48719 13919 605
Kapitał akcyjny1 4001 400308329
Liczba akcji (w szt.)14 000 00014 000 00014 000 00014 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,330,110,080,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,225,961,371,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,500,000,12
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.
dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 71322 0576 7595 132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 6981 6481 069383
Zysk (strata) brutto5 0321 7111 145398
Zysk (strata) netto4 4891 3271 021309
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 4474 8995571 140
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 780-2 722-405-633
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8632 096196488
Przepływy pieniężne netto, razem1 5304 273348994
dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa, razem110 905101 49024 36223 832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 70618 7805 2074 410
Zobowiązania długoterminowe656759144178
Zobowiązania krótkoterminowe13 47210 0382 9592 357
Kapitał własny87 19982 71019 15519 422
Kapitał akcyjny1 4001 400308329
Liczba akcji (w szt.)14 000 00014 000 00014 000 00014 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,320,090,070,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,235,851,371,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,500,000,12

Dane za okresy porównywalne prezentowane są za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 roku w zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów i według stanu na dzień 31-12-2019 w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport grupy kapitałowej SONEL za I kwartał 2020.pdfKwartalny skonsolidowany raport grupy kapitałowej SONEL za I kwartał 2020
Pozostałe informacje do raportu grupy kapitałowej SONEL za I kwartał 2020.pdfPozostałe informacje do raportu grupy kapitałowej SONEL za I kwartał 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-26Krzysztof WieczorkowskiPrezes Zarządu
2020-05-26Tomasz HodijDyrektor Finansowy


Nazwa jednostki:SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SONEL S.A.
Adres:Stanisława Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica
Telefon:(74) 85 83 800
Fax:(74) 85 83 809
Email:sonel@sonel.pl
www:www.sonel.pl
NIP:8840033448
REGON:890236667

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Sonel SA
SONEL
2020-06-23 WZ - korekta podjętych uchwał
2020-06-23 wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja
2020-06-23 powołanie przewodniczącego RN
2020-06-23 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja, zmiana statutu, powołanie przewodniczącego RN
2020-06-23 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-17 kandydatura na przewodniczącego RN
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-26 SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy