pixelg
SA - PSr - 2020-08-28 - STALPRODUKT SA (stalprod)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki STALPRODUKT SA (stalprod) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-08-28
STALPRODUKT SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPRODUKTMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-700Bochnia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wygoda69
(ulica)(numer)
014 615 10 00014 615 11 18
(telefon)(fax)
biuro@stalprodukt.plstalprodukt.com.pl
(e-mail)(www)
868-000-07-75850008147
(NIP)(REGON)
Polscy Biegli Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 647 0971 949 752370 859454 700

Zysk (strata) z działalności operacyjnej94 072132 44421 18130 887

Zysk (strata) brutto96 045124 99721 62529 150

Zysk (strata) netto w tym:81 82096 12018 42322 416

zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki dominującej77 16789 30317 37520 826

zysk netto przypad.na udziały nie dające kontroli4 6536 8171 0481 590

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej159 61828 50935 9396 648

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-141 412-124 234-31 840-28 972

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-34 206991-7 702231

Przepływy pieniężne netto, razem-16 000-94 734-3 603-22 093

Aktywa razem4 294 5054 345 081961 6001 020 331

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 509 8341 587 056338 073372 680

Zobowiązania długoterminowe510 300530 197114 263124 503

Zobowiązania krótkoterminowe545 316620 318122 104145 666

Kapitał własny w tym:2 784 6712 758 025623 527647 652

przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej 2 676 9332 650 456599 403622 392

przypadający na udziały nie dające kontroli107 738107 56924 12425 260

Kapitał zakładowy11 16111 1612 4992 621

Liczba akcji5 580 2675 580 2675 580 2675 580 267

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)14,6617,223,304,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)14,6617,223,304,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)499,02494,25111,74116,06

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
5,00
1,16

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVIII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2019 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.06.2019 r. i wynoszącego 4,4660 zł oraz 4,2585 zł na dzień 31.12.2019 r.- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,4413 zł dla I półrocza roku 2020 oraz 4,2880 zł dla I półrocza roku 2019.3. Do wyliczenia zysku na jedna akcję zwykła przyjęto 5 580 267 akcji .


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Oświadczenia Zarządu (PSr_2020).pdfOświadczenia Zarządu

Skonsolidowany raport półroczny_PSr_2020.pdfSkonsolidowany raport półroczny 2020

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy (PSr_2020).pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Grupy 2020

Raport biegłego rewidenta z przeglądu skons. spr. fin..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania fin.

Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego spr. fin..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania fin.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-08-28Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny


.

Nazwa jednostki:STALPRODUKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:STALPRODUKT
Adres:Wygoda 69, 32-700 Bochnia
Telefon:014 615 10 00
Fax:014 615 11 18
Email:biuro@stalprodukt.pl
www:stalprodukt.com.pl
NIP:868-000-07-75
REGON:850008147

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Stalprodukt SA
STALPROD
2020-10-09 rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
2020-10-02 kupno akcji przez Fcase sp. z o. o. sk.
2020-10-02 sprzedaż akcji przez STP Investment SA
2020-10-02 sprzedaż akcji przez STP Investment SA
2020-08-28 SA - PSr
2020-08-05 wyniki I półrocze 2020
2020-07-01 rejestracja w KRS zmiany statutu
2020-06-23 wypłata dywidendy przez spółkę zależną

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy