pixelg
otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie konieczności zwrotu części środków otrzymanych w ramach dofinansowania realizacji projektu - 2020-03-31 - SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA (synerga)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie konieczności zwrotu części środków otrzymanych w ramach dofinansowania realizacji projektu - komunikat spółki SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA (synerga) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2020

Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SYNERGA.fund S.A.
Temat
Otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie konieczności zwrotu części środków otrzymanych w ramach dofinansowania realizacji projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synerga.fund SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2019 z dn. 09 listopada 2019 r. (w którym poinformował o otrzymaniu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP ) postanowienia w sprawie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego odnośnie projektu dotacyjnego) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo z PARP, w którym PARP działając jako Instytucja Wdrażająca, określa do zwrotu przez Spółkę kwotę 96.285,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Spółki, z wyłączeniem okresu od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia doręczenia niniejszej decyzji. W piśmie wskazano, iż kwotę wraz z odsetkami Spółka zobowiązana jest uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji.

Jednocześnie w otrzymanym piśmie wskazano, iż niniejsza decyzja nie jest ostateczna. Od decyzji służy Spółce odwołanie do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Niniejsze postanowienie jest skutkiem przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki, w którym biegły wniósł wyłącznie zastrzeżenia do osiągnięcia na dzień zakończenia projektu, bądź utrzymania w okresie trwałości projektu wskaźników rezultatu. W niniejszej sprawie PARP stwierdziła wystąpienie nieprawidłowości oraz oceniła jej charakter, wagę oraz skutki finansowe i na tej podstawie stwierdziła, iż ze względu na osiągnięcie celu projektu oraz osiągnięcie na zakończenie realizacji projektu wszystkich wskaźników produktów i rezultatu (z wyłączeniem wskaźnika rezultatu Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej ), nie jest zasadnym wzywanie Spółki do zwrotu całości dofinansowania wypłaconego w ramach Umowy. Ze względu jednak na brak utrzymania w okresie trwałości projektu dwóch wskaźników rezultatu oraz brak osiągnięcia jednego wskaźnika rezultatu, za zasadne PARP uznała nałożenie korekty finansowej w postaci pomniejszenia (anulowania) części udzielonej pomocy publicznej, którą obliczono na kwotę 96.285,00 zł.
Zarząd przypomina, iż niniejsze postepowanie dotyczy zrealizowanego przez Spółkę projektu pn. "Automatyzacja procesów zachodzących pomiędzy Silva Capital Group S.A. (poprzednia nazwa Spółki) a Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B", który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, dla osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w związku ze wszczętym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu środków pochodzących z dotacji. Kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosiła 330.120,00 zł
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Tomasz WykurzPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SYNERGA.fund S.A.
Adres:Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Email:biuro@synergafund.com.pl
www:www.synergafund.com.pl
NIP:7792383479
REGON:301570606

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy