pixelg
SA - PSr - 2020-09-30 - TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA (tarczynski)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA (tarczynski) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-100Ujeździec Mały
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ujeździec Mały80
(ulica)(numer)
+48 71 312 12 83+48 71 310 30 73
(telefon)(fax)
ir@tarczynski.plwww.tarczynski.pl
(e-mail)(www)
915-15-25-484932003793
(NIP)(REGON)
Poland Audit Services Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody 479 463422 088107 95698 435
Zysk operacyjny30 45715 9196 8583 713
Zysk przed opodatkowaniem 21 18311 0734 7702 582
Skonsolidowany zysk netto 16 7688 5613 7751 997
Zysk netto przypisany właścicielom 16 7688 5613 7751 997
Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 34711 34711 34711 347
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 1,480,750,330,18
Całkowite dochody ogółem19 94011 1154 4902 592
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 19 94011 1154 4902 592
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 98213 4037 8773 126
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-36 110-41 392-8 131-9 653
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-4 5887 060-1 0331 646
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -5 716-20 929-1 287-4 881
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa trwałe razem 512 696489 616114 800114 974
Aktywa obrotowe razem 198 819210 32244 51849 389
Suma aktywów 711 515699 939159 318164 363
Zobowiązania krótkoterminowe razem 187 069202 94441 88747 656
Zobowiązania długoterminowe razem302 398288 28667 71167 697
Kapitał własny razem222 047208 70849 72049 010
Kapitał własny przypisany właścicielom222 047208 70849 72049 010
Wyemitowany kapitał akcyjny11 34711 3472 5412 665
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowegopółrocze/2020półrocze/2019półrocze/2020półrocze/2019
Przychody 476 319403 475107 24894 094
Zysk operacyjny28 37416 2186 3893 782
Zysk przed opodatkowaniem 19 10611 3944 3022 657
Zysk netto 14 6918 8833 3082 072
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 32814 1637 7293 303
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-36 110-41 392-8 131-9 653
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-4 5887 060-1 0331 646
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -6 367-20 172-1 434-4 704
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa obrotowe razem 202 626215 38645 37150 578
Aktywa trwałe razem 512 851489 759114 834115 007
Suma aktywów 715 476705 144160 205165 585
Zobowiązania krótkoterminowe razem 164 990184 37636 94443 296
Zobowiązania długoterminowe razem254 957254 14557 08859 679
Kapitał własny razem225 946214 42750 59350 353
Kapitał podstawowy11 34711 3472 5412 665
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GTA_Sprawozdanie finansowe MSSF skrócone 2020_06.pdfGrupa Tarczyński - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierjące śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
GTA_ Sprawozdanie z Dzialalnosci Grupy 2020_06.pdfGrupa Tarczyński - Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
Oświadczenia Zarządu GTA_062020.pdfOświadczenia Zarządu - sprawozdanie skonsolidowane
Oświadczenia Zarządu TSA_062020.pdfOświadczenia Zarządu - sprawozdanie jednostkowe
GTA_Raport Biegłego 062020.pdfRaport Audytora z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
TSA_Raport Biegłego 062020.pdfRaport Audytora z przeglądu sprawozdania jednostkowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu
2020-09-30Radosław ChmurakWiceprezes Zarządu
2020-09-30Dawid TarczyńskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TARCZYŃSKI S.A.
Adres:Ujeździec Mały 80, 55-100 Ujeździec Mały
Telefon:+48 71 312 12 83
Fax:+48 71 310 30 73
Email:ir@tarczynski.pl
www:www.tarczynski.pl
NIP:915-15-25-484
REGON:932003793

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Tarczyński SA
TARCZYNSKI
2020-10-12 kupno akcji przez Jacka i Elżbietę Tarczyńskich
2020-09-30 SA - PSr
2020-09-30 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-08-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-24 powołanie RN
2020-08-24 WZ - podjęte uchwały: powołanie RN, podział zysku
2020-08-12 kandydatura do RN
2020-07-29 opinia RN w sprawie rekomendacji zarządu dot. podziału zysku

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy