pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-29 - TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA (tarczynski)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA (tarczynski) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-05-29
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-100Ujeździec Mały
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ujeździec Mały80
(ulica)(numer)
+48 71 312 12 83+48 71 310 30 73
(telefon)(fax)
ir@tarczynski.plwww.tarczynski.pl
(e-mail)(www)
915-15-25-484932003793
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody 246 465187 50356 06243 628
Zysk operacyjny13 89311 6093 1602 701
Zysk przed opodatkowaniem 7 6769 1061 7462 119
Skonsolidowany zysk netto 6 2687 2191 4261 680
Zysk netto przypisany właścicielom 6 2687 2191 4261 680
Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 346 93611 346 93611 346 93611 346 936
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,550,640,130,15
Całkowite dochody ogółem6 2687 2191 4261 680
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 6 2687 2191 4261 680
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 6968 9808412 089
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 756-28 065-3 812-6 530
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 0186 931-4591 613
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -15 078-12 155-3 430-2 828
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa trwałe razem 506 487489 616111 260114 974
Aktywa obrotowe razem 234 929210 32251 60749 389
Suma aktywów 741 416699 939162 866164 363
Zobowiązania krótkoterminowe razem 236 785202 94452 01447 656
Zobowiązania długoterminowe razem292 597288 28664 27467 697
Kapitał własny razem212 034208 70846 57749 010
Kapitał własny przypisany właścicielom212 034208 70846 57749 010
Wyemitowany kapitał akcyjny11 34711 3472 4932 665
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowegood 01.01.2020od 01.01.2019od 01.01.2020od 01.01.2019
do 31.03.2020do 31.03.2019do 31.03.2020do 31.03.2019
Przychody 241 059184 37854 83342 901
Zysk operacyjny11 84011 5172 6932 680
Zysk przed opodatkowaniem 5 6239 0201 2792 099
Zysk netto 4 2157 1339591 660
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 4638 8081 0152 049
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej16 756-28 0653 812-6 530
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 0186 931-4591 613
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -14 292-12 318-3 251-2 866
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa obrotowe razem 239 062215 38652 51550 578
Aktywa trwałe razem 506 633489 759111 292115 007
Suma aktywów 745 695705 144163 806165 585
Zobowiązania krótkoterminowe razem 213 135184 37646 81943 296
Zobowiązania długoterminowe razem258 478254 14556 78059 679
Kapitał własny razem216 007214 42747 45050 353
Kapitał podstawowy11 34711 3472 4932 665
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2020_03.pdfSkrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu
2020-05-29Radosław ChmurakWiceprezes Zarządu
2020-05-29Dawid TarczyńskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TARCZYŃSKI S.A.
Adres:Ujeździec Mały 80, 55-100 Ujeździec Mały
Telefon:+48 71 312 12 83
Fax:+48 71 310 30 73
Email:ir@tarczynski.pl
www:www.tarczynski.pl
NIP:915-15-25-484
REGON:932003793

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Tarczyński SA
TARCZYNSKI
2020-09-30 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2020-09-30 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-08-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-24 powołanie RN
2020-08-24 WZ - podjęte uchwały: powołanie RN, podział zysku
2020-08-12 kandydatura do RN
2020-07-29 opinia RN w sprawie rekomendacji zarządu dot. podziału zysku
2020-07-22 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy