pixelg
emisja obligacji - 2020-10-23 - TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (tauronpe)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

emisja obligacji - komunikat spółki TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (tauronpe) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr49/2020

Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z 6 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do wartości 2 mld zł oraz raportu bieżącego nr 46/2020 z 5 października 2020 r. w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do emisji obligacji w ramach wskazanego wyżej programu, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ( Emitent ) informuje, że 23 października 2020 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, podjął decyzję o emisji obligacji na okaziciela serii A ( Obligacje ) na następujących warunkach:

- Łączna wartość nominalna Obligacji: 1 000 000 000 zł
- Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 zł
- Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej jednej Obligacji
- Data emisji Obligacji: 30 października 2020 r.
- Data wykupu Obligacji: 30 października 2025 r.
- Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta: wcześniejszy wykup jest możliwy w dniach płatności odsetek
- Możliwość żądania przez obligatariuszy wykupu Obligacji przed terminem: w sytuacji utraty kontroli właścicielskiej przez Skarb Państwa, w wyniku której doszłoby do utraty ratingu inwestycyjnego Emitenta, nieopublikowanie wartości wskaźników zrównoważonego rozwoju lub niewprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni roboczych od daty emisji
- Okresy odsetkowe: 6-miesięczne
- Oprocentowanie Obligacji: zmienne w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 135 punktów bazowych
- Cel emisji: środki pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów OZE, finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną oraz refinansowanie zadłużenia Grupy zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć. Środki z emisji Obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności TAURON Wydobycie S.A. oraz działalności TAURON Wytwarzanie S.A. (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane w zdaniu poprzednim)
- Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zawarte w warunkach emisji Obligacji: wskaźnik redukcji emisji średniorocznie o 2 proc. oraz wskaźnik zwiększenia mocy OZE średniorocznie o 8 proc. W przypadku niezrealizowania powyższych wskaźników marża zostanie podwyższona o 5 punktów bazowych w stosunku do marży bazowej (w przypadku niespełnienia jednego wskaźnika) lub o 10 punktów bazowych (w przypadku niespełnienia dwóch wskaźników jednocześnie). Niezależny audytor będzie potwierdzał prawidłowość obliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju
- Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny
- Obligacje nie będą zabezpieczone
- Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, na podstawie wyjątków od obowiązku opublikowania prospektu przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu przywołanego rozporządzenia
- Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-23Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2020-10-23Krzysztof SurmaProkurent


Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron.pl
www:www.tauron.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Tauron Polska Energia SA
TAURONPE
2020-11-18 SA-QSr3
2020-11-13 oddanie bloku w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu do umowy
2020-11-04 wyniki Q3.2020
2020-10-30 dojście do skutku emisji obligacji
2020-10-27 piąte i ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-10-23 emisja obligacji
2020-10-19 złożenie pozwu przeciwko Abener Energia SA
2020-10-12 czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy