pixelg
SA - PSr - 2020-08-19 - TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (tauronpe)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (tauronpe) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-08-19
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc
Przychody ze sprzedaży 9 888 017 9 325 844 2 226 379 2 174 870
Zysk operacyjny 1 139 502 924 658 256 569 215 639
Zysk przed opodatkowaniem 895 490 801 732 201 628 186 971
Zysk netto z działalności kontynuowanej 464 373 597 237 104 558 139 281
Zysk (strata ) netto z działalności zaniechanej(781 455) 75 149 (175 952) 17 525
Zysk (strata ) netto(317 082) 672 386 (71 394) 156 806
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(316 046) 671 543 (71 161) 156 610
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym(1 036) 843 (233) 197
Pozostałe całkowite dochody netto(190 755) 4 065 (42 950) 948
Łączne całkowite dochody(507 837) 676 451 (114 344) 157 754
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej(506 656) 675 589 (114 078) 157 553
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym(1 181) 862 (266) 201
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej)(0,18) 0,38 (0,04) 0,09
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej) 0,27 0,34 0,06 0,08
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 523 280 1 065 698 568 140 248 530
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 158 988) (1 889 762) (486 116) (440 709)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(963 214) 957 628 (216 877) 223 327
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(598 922) 133 564 (134 853) 31 148
Stan na:30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa trwałe 33 188 440 35 052 287 7 431 357 8 231 135
Aktywa obrotowe 6 821 897 6 865 478 1 527 518 1 612 182
Aktywa razem 40 010 337 41 917 765 8 958 875 9 843 317
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 962 102 2 057 707
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 684 743 18 192 226 3 959 862 4 271 980
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 899 840 900 434 201 487 211 444
Kapitał własny razem 18 584 583 19 092 660 4 161 349 4 483 424
Zobowiązania długoterminowe 16 145 402 14 963 274 3 615 182 3 513 743
Zobowiązania krótkoterminowe 5 280 352 7 861 831 1 182 345 1 846 150
Zobowiązania razem 21 425 754 22 825 105 4 797 527 5 359 893
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A. półrocze 2020 półrocze 2019 półrocze 2020 półrocze 2019
Przychody ze sprzedaży 5 206 920 4 877 470 1 172 386 1 137 470
Zysk operacyjny 65 550 6 407 14 759 1 494
Strata przed opodatkowaniem(1 996 497) (516 207) (449 530) (120 384)
Strata netto(1 955 125) (613 022) (440 215) (142 962)
Pozostałe całkowite dochody netto(107 340) (2 629) (24 169) (613)
Łączne całkowite dochody(2 062 465) (615 651) (464 383) (143 575)
Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona ze straty netto)(1,12) (0,35) (0,25) (0,08)
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 742 272 (114 412) 167 129 (26 682)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 115 763) 226 840 (251 224) 52 901
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(998 056) 634 769 (224 722) 148 034
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 371 547) 747 197 (308 817) 174 253
Stan na:30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa trwałe 25 129 661 27 010 590 5 626 883 6 342 747
Aktywa obrotowe 3 348 918 3 474 539 749 870 815 907
Aktywa razem 28 478 579 30 485 129 6 376 753 7 158 654
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 962 102 2 057 707
Kapitał własny 12 745 712 14 808 177 2 853 944 3 477 322
Zobowiązania długoterminowe 12 450 107 10 947 500 2 787 753 2 570 741
Zobowiązania krótkoterminowe 3 282 760 4 729 452 735 056 1 110 591
Zobowiązania razem 15 732 867 15 676 952 3 522 809 3 681 332

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2020 roku - 4,4660 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR),- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880 PLN/EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
TAURON skonsolidowany raport za I półrocze 2020.pdfSkonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. TAURON Polska Energia S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-19Wojciech IgnacokPrezes Zarządu
2020-08-19Marek WadowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansów


Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron.pl
www:www.tauron.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy