pixelg
korekta SA-PSr - 2020-09-18 - TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA (tesgas)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-PSr - komunikat spółki TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA (tesgas) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr42/2020

Data sporządzenia:2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego GK TESGAS za I półrocze 2020r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A (Emitent, Spółka) z siedzibą w Dąbrowie, informuje, iż dokonana została korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 31 sierpnia 2020r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty. Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2020 roku, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:
- raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego spółki TESGAS S.A. oraz - raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS S.A.
Jest to jedyna zmiana w stosunku raportu opublikowanego wcześniej.
W pierwotnej wersji raportu nie załączono plików zawierających raporty niezależnego audytora.
Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 sierpnia 2020r. nie uległy zmianie.
W związku z powyższym Emitent przekazuje ponownie uzupełniony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 rok wraz ze wszystkim załącznikami uzupełniony (skorygowany) o brakujący dokument.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TESGAS 30 06 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK TESGAS za IH 2020
Sprawozdanie finansowe GK TESGAS 30 06 2020.pdfSprawozdanie finansowe GK TESGAS za IH 2020
Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności.pdfOświadczenie Zarządu dot. rzetelności
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu TESGAS.pdfRaport z przeglądu sprawozdania finansowego
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu GK TESGAS.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-17Włodzimierz KocikPrezes Zarzadu
2020-09-17Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TESGAS S.A.
Adres:Batorowska 9, 62-070 Dąbrowa
Telefon:(61) 89 01 600
Fax:(61) 89 01 602
Email:tegas@tesgas.pl
www:www.tesgas.pl
NIP:7772527260
REGON:639801998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy