pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-20 - TIM SA (tim)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki TIM SA (tim) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-20
TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Grupa Kapitałowa TIM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów240 079207 54855 50148 292
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 3057 1411 6891 662
Zysk (strata) brutto7275 1171681191
Zysk (strata) netto5393866125900
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli----
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej707331391635730
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2072)(2739)(479)(637)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6670)(916)(1542)(213)
Przepływy pieniężne netto, razem(1669)(516)(386)(120)
stan na dzień 31.03.2020stan nadzień 31.03.2019stan nadzień 31.03.2020stan nadzień 31.03.2019
Aktywa, razem500 118468 474109 861110 009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania346 926315 82176 20974 162
Zobowiązania długoterminowe105 151102 71523 09824 120
Zobowiązania krótkoterminowe241 775213 10653 11150 043
Kapitał własny jednostki dominującej153 192152 65333 65235 847
Kapitał zakładowy22 199221994 8765 213
Liczba akcji (w tys. szt.)22 1992219922 19922 199
01.02.2020-31.03.202001.01.2019-31.03.201901.01.2020-31.03.202001.01.2019-31.12.2019
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,020,170,010,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,020,170,010,04
stan na 31.03.2020stan na 31.03.2019stan na 31.03.2020stan na 31.03.2019
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)6,906,881,521,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur)6,906,881,521,61
Rozwodniona liczba akcji ( w tys.szt)22 19922 199 22 19922 199
TIM S.A.01.01.2020-31.03.202001.01.2019-31.03.201901.01.2020-31.03.202001.01.2019-31.03.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów213 175188 05149 28143 755
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 2377 4591 4421 734
Zysk (strata) brutto5 8087 2981 3431697
Zysk (strata) netto4 5145 72610441331
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 5011 118809260
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 218)(3 790)(975)(881)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 828)2 011(423)468
Przepływy pieniężne netto, razem(2545)(661)(588)(154)
stan na 31.03,2020stan na 31.03.2019stan na 31.03.2020stan na 31.03.2019
Aktywa, razem406 988374 4578940387 932
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania233 675205 65851 33148 294
Zobowiązania długoterminowe12 85212 6572 8232 972
Zobowiązania krótkoterminowe220 823193 00148 50845 321
Kapitał własny 173 313168 79938 07239 638
Kapitał zakładowy22 19922 1994 8765 213
Liczba akcji (w tys. szt.)22 19922 19922 19922 199
01.01.2020-31.03.202001.01.2019-31.03.201901.01.2020-31.03.202001.01.2019-31.03.2019
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,200,260,050,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,200,260,050,06
stan na 31.03.2020stan na 31.03.2019stan na 31.03.2020stan na 31.03.2019
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)7,817,601,711,79
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur)7,817,601,711,79
Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt)22 19922 19922 19922 199

Zastosowane do przeliczeń kursy eur - kurs średnioroczny: 31.03.2020 r - 4,3257 zł, 31.03.2019 r. - 4,2978 zł, 31.12.2019 r - 4,2988 zł - kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 31.03.2020 r - 4,5523 zł, 31.03.2019 r - 4,3013 zł, 31.12.2019 r - 4,2585 zł

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TIM - 1Q_2020_20.05.2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-20Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2020-05-20Piotr TokarczukCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TIM SA
Nazwa skrócona jednoskti:TIM
Adres:Jaworska 13, 53-612 Wrocław
Telefon:(0-71) 37 61 621
Fax:(0-71) 37 61 620
Email:zarzad@tim.pl
www:www.timsa.pl
NIP:897 000 96 78
REGON:930339253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
TIM SA
TIM
2021-05-05 wyniki IV.2021
2021-04-21 SA-RS
2021-04-21 SA - R
2021-04-16 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2021-04-07 wyniki III.2021
2021-03-22 polityka dywidendowa na lata 2021-2023
2021-03-22 rekomendacja zarządu dot. wypłaty dywidendy
2021-03-12 powołanie zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy