pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-25 - TIM SA (tim)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki TIM SA (tim) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-25
TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-302 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Grupa Kapitałowa TIM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów761 396647347172102150242
Zysk (strata) z działalności operacyjnej341512461177195712
Zysk (strata) brutto242931741554914042
Zysk (strata) netto198641420244903296
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli----
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej321163874872598993
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6526)(4239)(1475)(984)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(18757)(16671)(4240)(3869)
Przepływy pieniężne netto, razem68331783815444140
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa, razem506717468474111937110009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3342003158217382774162
Zobowiązania długoterminowe1004231027152218424120
Zobowiązania krótkoterminowe2337772131065164350043
Kapitał własny 1725171526533811035847
Kapitał zakładowy221992219949045213
Liczba akcji (w tys. szt)22199221992219922199
01.01.2020-30.09.202001.01.2019-30.09.201901.01.2020-30.09.202001.01.2019-30.09.2019
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wPLN/EUR)0,890,640,200,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wPLN/EUR)0,890,640,200,14
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,776,881,721,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR)7,776,881,721,61
Rozwodniona liczba akcji (wtys.szt)22199221992219922199
TIM S.A.01.01.2020-30.09.202001.01.2019-30.09.201901.01.2020-30.09.202001.01.2019-30.09.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów671920583324151877135383
Zysk (strata) z działalności operacyjnej266942285560345302
Zysk (strata) brutto264382260159765244
Zysk (strata) netto215501825648714236
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli----
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej155243047235097072
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5404)(10017)(1221)(2324)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3763)(2506)(851)(582)
Przepływy pieniężne netto, razem63571794914374166
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa, razem413 8463744579142187932
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2234972056584937248294
Zobowiązania długoterminowe140371265731012972
Zobowiązania krótkoterminowe2094601930014627145321
Kapitał własny 1903491687994204939638
Kapitał zakładowy221992219949045213
Liczba akcji (w tys. szt.)22199221992219922199
01.01.2020-30.09.202001.01.2019-30.09.201901.01.2020-30.09.202001.01.2019-30.09.2019
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR)0,970,820,210,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,970,820,210,19
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,577,601,891,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,577,601,891,74
Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.)22199221992219922199

Zastosowane do przeliczeń kursy euro: kurs średnioroczny - 30.09.2020 - 4,4241 PLN; 30.09.2019 - 4,3087 PLN; 31.12.2019 - 4,2988 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego - 30.09.2020 - 4,5268 PLN; 30.09.2019 - 4,3736 PLN; 31.12.2019 - 4,2585 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK TIM_ Skonsolidowany raport kwartalny_3Q 2020.pdfSkonsolidowany raport kwartalny GK TIM za okres 01.01.2020-30.09.2020.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-25Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2020-11-25Piotr TokarczukCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TIM SA
Nazwa skrócona jednoskti:TIM
Adres:Jaworska 13, 53-612 Wrocław
Telefon:(0-71) 37 61 621
Fax:(0-71) 37 61 620
Email:zarzad@tim.pl
www:www.timsa.pl
NIP:897 000 96 78
REGON:930339253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy