pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-20 - TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (torpol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (torpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-20
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogileńska10G
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży986 2601 063 886222 028246 922
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży60 25551 68713 56511 996
Zysk (strata) ze sprzedaży36 52731 2318 2237 249
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 65231 2338 2517 249
Zysk (strata) przed opodatkowaniem32 80727 5887 3866 403
Zysk/strate netto za okres26 30222 1485 9215 140
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej207 18118 48846 6414 291
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 537-18 757-1 021-4 353
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej-49 25645 280-11 08910 509
Przepływy pieniężne netto, razem153 38845 01134 53110 447
Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/ )1,150,960,260,22
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/ )1,150,960,260,22
Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/ )0,900,250,200,06
Wg stanu na dzień:30.09.2020.31.12.2019.30.09.2020.31.12.2019.
Aktywa trwałe211 019206 96946 61548 601
Aktywa obrotowe882 9371 076 729195 047252 842
Aktywa razem1 093 9561 283 698241 662301 444
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania865 5761 060 839191 211249 111
Zobowiązania długoterminowe108 538117 05923 97727 488
Zobowiązania krótkoterminowe757 038943 780167 235221 623
Kapitał własny228 380222 85950 45152 333
Kapitał zakładowy4 5944 5941 0151 079
Ilość akcji (w szt.)22 970 00022 970 00022 970 00022 970 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/ )9,949,702,202,28
Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/ )9,949,702,202,28

Skonsolidowane dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2020 roku (1 EUR = 4,4420 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2019 roku (1 EUR = 4,3086 PLN). Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września 2020 roku (1 EUR = 4,5268 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019 roku (1 EUR= 4,2585 PLN).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK TORPOL 30 09 2020.pdfGK TORPOL Skrócone Skonsolidowane Spr. Finansowe za 3Q2020
Kwartalna informacja finansowa TORPOL 30 09 2020.pdfTORPOL SA Kwartala inf. finansowa 30.09.2020
GK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2020.pdfGK TORPOL pozostałe informacje do 3Q2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-20Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2020-11-20Konrad TulińskiWiceprezes Zarządu ds. ProdukcjiKonrad Tuliński
2020-11-20Marcin ZachariaszWiceprezes Zarządu ds. FinansowychMarcin Zachariasz
2020-11-20Tomasz KrupińskiWiceprezes Zarządu ds. HandlowychTomasz Krupiński


Nazwa jednostki:TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TORPOL S.A.
Adres:Mogileńska 10G, 61-052 Poznań
Telefon:+48 (61) 87 82 700
Fax:+48 (61) 87 82 790
Email:ri@torpol.pl
www:www.torpol.pl
NIP:9720959445
REGON:639691564

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy