pixelg
SA - PSr - 2020-08-27 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2020-08-27
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-168Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sołtysowicka13-15
(ulica)(numer)
+48 71 32 46 200+48 71 32 46 216
(telefon)(fax)
ir@toya.plyato.com
(e-mail)(www)
895-16-86-107932093253
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody ze sprzedaży 256 113 216 162 57 666 50 411
Zysk na działalności operacyjnej 39 137 30 539 8 812 7 122
Zysk przed opodatkowaniem 38 370 29 474 8 639 6 874
Zysk netto 30 949 23 516 6 968 5 484
Całkowite dochody netto 33 286 22 828 7 495 5 324
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41 0,31 0,09 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 013 9 504 18 241 2 216
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 290) (1 462) (966) (341)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (51 751) (7 072) (11 652) (1 649)
Przepływy pieniężne netto razem 24 972 970 5 623 226
Stan naStan naStan naStan na
30 czerwca 202031 grudnia 201930 czerwca 202031 grudnia 2019
XII. Aktywa trwałe 67 860 50 912 15 195 11 955
XIII. Aktywa obrotowe 341 084 325 702 76 373 76 483
XIV. Aktywa razem 408 944 376 614 91 568 88 438
XV. Zobowiązania długoterminowe 24 994 18 553 5 597 4 356
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 122 235 129 632 27 370 30 441
XVII. Kapitał własny razem 261 715 228 429 58 601 53 641
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_GK_TOYA_I_polrocze 2020.pdfWybrane dane finansowe Grupy TOYA I półrocze 2020
SF_MSSF_Grupa_Toya_I_polrocze_2020_podpisane.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy TOYA za I pólrocze 2020
Toya S.A_TG0X00_Raport_z_przegladu_SSF_30062020_PL.pdfRaport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TOYA za I półrocze 2020
SF_MSSF_Toya_SA_I_polrocze_2020_podpisane.pdfSprawozdanie finansowe TOYA S.A. za I pólrocze 2020
Toya S.A_TG0X00_Raport_z_przegladu_JSF_30062020_PL.pdfRaport biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego TOYA S.A. za I półrocze 2020
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_TOYA_I_polrocze_2020.pdfSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy TOYA za I półrocze 2020
Oswiadczenia_Zarządu_I_polrocze_2020.pdfOświadczenie Zarządu dotytczące rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za I półrocze 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-27Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu
2020-08-27Maciej LubnauerWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
Email:ir@toya.pl
www:yato.com
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy