pixelg
SA - R - 2020-03-26 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (toya) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-26
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-168Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sołtysowicka13-15
(ulica)(numer)
+48 71 32 46 200+48 71 32 46 216
(telefon)(fax)
ir@toya.plyato.com
(e-mail)(www)
895-16-86-107932093253
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży 356 783 311 633 82 938 73 035
Zysk z działalności operacyjnej 51 865 49 764 12 057 11 663
Zysk przed opodatkowaniem 49 763 48 743 11 568 11 424
Zysk netto 40 085 39 246 9 318 9 198
Łączne dochody całkowite 39 985 39 200 9 295 9 187
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,52 0,12 0,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 845 (13 046) 7 868 (3 057)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 407) (2 203) (560) (516)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 792) 16 405 (7 623) 3 844
Przepływy pieniężne netto razem (1 354) 1 156 (315) 271
Stan naStan naStan naStan na
31 grudnia 201931 grudnia 201831 grudnia 201931 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 81 175 45 753 19 062 10 640
XIII. Aktywa obrotowe 247 782 244 029 58 185 56 751
XIV. Aktywa razem 328 957 289 782 77 247 67 391
XV. Zobowiązania długoterminowe 17 812 2 823 4 182 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 101 933 117 732 23 936 27 379
XVII. Kapitał własny 209 212 169 227 49 129 39 356
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa do Akcjonariuszy TOYA 2019.pdfList Prezesa do akcjonariuszy TOYA S.A.
Wybrane_dane_finansowe_Toya_S.A._2019.pdfWybrane dane finansowe TOYA S.A.
19 TOYA SA Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania TOYA S.A.
Sprawozdanie_finansowe_Toya_jednostkowe_2019_podpisane.pdfSprawozdanie finansowe TOYA S.A. za 2019 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_TOYA_SA_2019_podpisane.pdfSprawozdanie z działalności TOYA S.A. za 2019 r.
Oswiadczenie_Zarządu_Toya_2019.pdfOświadczenie Zarządu o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności
Załącznik - Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 2019.pdfInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Załącznik - Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej o Komitecie Audytu
Załącznik - Ocena Rady Nadzorczej 2019.pdfOcena dokonana przez Radę Nadzorczą dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu
2020-03-26Maciej LubnauerWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Iwona BanikGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
Email:ir@toya.pl
www:yato.com
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2020-05-21 WZ - projekty uchwał
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-20 WZ - żądanie zwołania walnego
2020-05-07 SA - QSr1
2020-03-26 SA - RS
2020-03-26 SA - R
2020-03-23 wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-18 akcje w posiadaniu pełnomocnika

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy