pixelg
SA - PSr - 2020-09-23 - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-23
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.usługi inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
83-110Tczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rokicka16
(ulica)(numer)
+48-58-533-90-15+48-58-533-90-10
(telefon)(fax)
kl@transpolonia.plwww.transpolonia.pl
(e-mail)(www)
5932432396193108360
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
SKONSOLIDOWANE - GRUPA KAPITAŁOWA TRANS POLONIA
Przychody netto ze sprzedaży 115 022122 70725 89828 616
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 8816 9971 5491 632
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 3114 9441 1961 153
Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 4 2183 856950899
Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 4 2183 856950899
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 13211 1204 0832 593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3411 85777433
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 269-17 161-4 339-4 002
Przepływy pieniężne netto, razem-796-4 185-179-976
Aktywa razem282 885291 18763 34268 378
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania157 732169 64035 31839 836
Zobowiązania długoterminowe92 146101 32520 63323 793
Zobowiązania krótkoterminowe65 58668 31614 68616 042
Kapitał własny125 153121 54628 02428 542
Kapitał zakładowy2 2852 285512537
Liczba akcji w szt.22 847 71122 847 71122 847 71122 847 711
Zysk (strata) netto na akcję 0,190,170,040,04
Wartość księgowa na akcję5,485,321,231,25
JEDNOSTKOWE - TRANS POLONIA S.A.
Przychody netto ze sprzedaży 6 5537 1101 4751 658
Zysk (strata) na działalności operacyjnej84329119068
Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 5841 976582461
Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 5041 915564447
Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 5041 915564447
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej997-199224-46
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 2584 8355081 128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 624-6 049-816-1 411
Przepływy pieniężne netto, razem-370-1 413-83-329
Aktywa razem120 908124 51527 07329 239
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania32 42738 5397 2619 050
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe25 44628 7985 6986 763
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe6 9819 7411 5632 287
Kapitał własny88 48085 97619 81220 189
Kapitał zakładowy2 2852 285512537
Liczba akcji w szt.22 847 71122 847 71122 847 71122 847 711
Zysk (strata) netto na akcję 0,110,080,020,02
Wartość księgowa na akcję3,873,760,870,88

Wybrane dane finansowe z I półrocza 2020 r. pochodzące ze skonsolidowanego i jednostkowego bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) zaprezentowano na dzień 30 czerwca 2020 r.
Wybrane dane finansowe z I półrocza 2019 r. pochodzące ze skonsolidowanego i jednostkowego bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) zaprezentowano na dzień 30 czerwca 2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport 1P2020.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2020 roku
20 HY TP raport z przeglądu SSF.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
20 HY TP raport z przeglądu JSF.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-21Dariusz CegielskiPrezes Zarządu
2020-09-21Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2020-09-21Adriana Bosiacka Członek Zarządu
2020-09-21Mirosław ZubekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TRANS POLONIA S.A.
Adres:Rokicka 16, 83-110 Tczew
Telefon:+48-58-533-90-15
Fax:+48-58-533-90-10
Email:kl@transpolonia.pl
www:www.transpolonia.pl
NIP:5932432396
REGON:193108360

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Trans Polonia SA
TRANSPOL
2020-10-07 kupno akcji przez Dariusza Cegielskiego
2020-10-07 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-09-30 pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-23 SA - PSr
2020-08-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-27 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,09 zł/akcja
2020-08-27 wypłata dywidendy 0,09 zł/akcja
2020-08-13 kupno akcji przez Quercus TFI SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy