pixelg
sprzedaż akcji przez Euro Investor sp. z o. o. - 2021-04-30 - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Euro Investor sp. z o. o. - komunikat spółki TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA (transpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2021

Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Informacje przekazane na podstawie art. 69 oraz art. 69a Ustawy o Ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 kwietnia 2021 roku, powziął od akcjonariuszy Emitenta: spółki Euro Investor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Dariusza Cegielskiego zawiadomienie, na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie"), Dariusz Cegielski, działający jako członek zarządu spółki Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Euro Investor"), uprawniony do samodzielnej reprezentacji oraz działający we własnym imieniu zawiadamia niniejszym, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym posiadanych akcji Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie ( Spółka"), skutkująca obowiązkiem dokonania zawiadomienia.
Zmiana udziału nastąpiła w związku ze zbyciem w dniu 27 kwietnia 2021 roku przez Euro Investor 3.835.000 sztuk akcji dających 3.835.000 głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki. Ww. zdarzenia spowodowały zmianę udziału w głosach Euro Investor.
Przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Spółki Euro Investor posiadał:

a. 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 10,94% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
b. 5.892.714 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 25,79% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.892.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 23,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;

Powyżej wymienione akcje posiadane przez Euro Investor dawały łącznie 8.392.714 akcji stanowiących 36,73% w kapitale zakładowym Spółki oraz 10.892.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 42,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualnie Euro Investor posiada:
a. 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 10,94% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
b. 2.057.714 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,01% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2.057.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
co daje łącznie 4.557.714 akcji stanowiących 19,95% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 7.057.714 głosów, stanowiących 27,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o ofercie:
Nie dotyczy.

Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o ofercie:
Nie dotyczy.

Euro Investor jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego, który posiada 100% udziałów Euro Investor. Nie istnieją podmioty zależne Euro Investor posiadające akcje Spółki.

Nie istnieją w stosunku do Euro Investor osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy o ofercie liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie, wynosiła 0.

Niezależnie Dariusz Cegielski działając we własnym imieniu oświadcza także, iż w związku z faktem, że zmiany, o których mowa powyżej nastąpiły w wyniku transakcji zawartej pomiędzy podmiotami zależnymi od Dariusza Cegielskiego, stan jego bezpośredniego oraz pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nie uległ zmianie, wobec czego aktualnie Dariusz Cegielski bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Euro Investor oraz z uwzględnieniem akcji własnych Spółki posiadanych przez Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie posiada:

a. 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 10,94% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz
b. 2.057.714 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 9,01% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2.057.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
c. 549.505 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Dariusza Cegielskiego stanowiących 2,41% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2,17 % głosów na Walnym Zgromadzaniu.
d. 4.071.509 akcji własnych zwykłych na okaziciela posiadanych przez Trans Polonia S.A. oraz jej spółkę zależną TP Sp. z o.o. stanowiących 17,82% w kapitale zakładowym oraz dających 16,06 % głosów,
co daje łącznie 9.178.728 akcji stanowiących 40,17% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 11.678.728 głosów, stanowiących 46,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2021-04-30Adriana BosiackaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TRANS POLONIA S.A.
Adres:Rokicka 16, 83-110 Tczew
Telefon:+48-58-533-90-15
Fax:+48-58-533-90-10
Email:kl@transpolonia.pl
www:www.transpolonia.pl
NIP:5932432396
REGON:193108360

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Trans Polonia SA
TRANSPOL
2021-06-22 WZ - zgłoszenie uzupełnienia porządku obrad
2021-06-16 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-06-10 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,27 zł/akcja, zmiana statutu, przerwa w obradach
2021-06-10 wypłata dywidendy 0,27 zł/akcja
2021-06-08 kandydatury do RN
2021-06-01 kupno akcji przez podmiot powiązany
2021-05-28 SA - QSr1
2021-05-21 WZ - zmiana porządku obrad

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy