pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-25 - TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (tsgames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (tsgames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowosci
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardó Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-05-25
TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TEN SQUARE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50 - 416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta45
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8982196752021744780
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto95 01845 30421 96610 551
Koszt własny sprzedaży4 7561 9191 100447
Zysk (strata) na działalności operacyjnej37 55512 2968 6822 864
Zysk (strata) brutto39 1922 3189 060540
Zysk (strata) netto35 34110 3568 1702 412
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej29 78412 0056 8852 796
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-960-1 002-222-233
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1740-400
dane bilansowe na dzień 31.03.2020 oraz 31.12.2019
Aktywa trwałe11 2154 9362 4631 148
Aktywa obrotowe144 958101 10931 84323 507
Kapitał własny128 39492 14528 20421 423
Zobowiązania długoterminowe6 3235371 389125
Zobowiązania krótkoterminowe21 45513 3634 7133 107
Liczba akcji (w szt)7 241 2457 254 2137 241 2457 254 213
Średniważona liczba akcji (w szt)7 241 2457 254 2137 241 2457 254 213
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)4,881,431,130,33
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto94 05044 87221 74210 450
Koszt własny sprzedaży4 7561 9131 100445
Zysk (strata) na działalności operacyjnej36 71712 0308 4882 802
Zysk (strata) brutto40 14412 5309 2802 918
Zysk (strata) netto36 41510 2478 4182 386
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej28 08210 7846 4922 512
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-960-1 002-222-233
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 48303430
dane bilansowe na dzień 31.03.2020 oraz 31.12.2019
Aktywa trwałe11 2204 9412 4651 149
Aktywa obrotowe142 67997 73331 34222 722
Kapitał własny126 14588 82127 71020 650
Zobowiązania długoterminowe824549181128
Zobowiązania krótkoterminowe21 41813 3044 7053 093
Liczba akcji (w szt)7 241 2457 254 2137 241 2457 254 213
Średniważona liczba akcji (w szt)7 241 2457 254 2137 241 2457 254 213
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)5,031,411,160,33

2020
2019
Kurs EUR/PLN
- dla danych bilansowych
4,5523
4,3013
- dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
4,3257
4,2938
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
TSG raport 1Q20.pdfraport
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-25Maciej ZużałekPrezes Zarządu
2020-05-25Arkadiusz PernalWiceprezes Zarządu
2020-05-25Magdalena JurewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TEN SQUARE GAMES S.A.
Adres:Traugutta 45, 50 - 416 Wrocław
NIP:8982196752
REGON:021744780

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy