pixelg
SA - RS - 2020-03-24 - ULMA Construccion Polska SA (ulma)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki ULMA Construccion Polska SA (ulma) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-03-24
ULMA Construccion Polska SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-840Brwinów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Koszajec50
(ulica)(numer)
+48 22 506 70 40+48 22 814 31 31
(telefon)(fax)
info@ulmaconstruction.plwww.ulmaconstruction.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-299011201520
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
DANE za 12 miesięcy 2019 r. i 12 miesięcy 2018 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 229 366223 72153 31952 488
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 04955 81713 72713 096
Zysk(strata) brutto 59 08658 16413 735 13 646
Zysk (strata) netto 46 20146 99710 74011 026
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 76534 0186 4547 981
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 15910 1532 1292 382
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (36 350)(18 869)(8 450)(4 427)
Przepływy pieniężne netto 57425 3021335 936
Rozwodniony zysk na jedną akcję8,798,942,042,10
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,798,942,042,10
DANE na dzień 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2018 r.
Aktywa razem 393 172368 22592 33785 634
Zobowiązania 49 04045 37511 51610 552
Zobowiązania długoterminowe 12 1613 9502 856918
Zobowiązania krótkoterminowe 36 87941 4258 6609 634
Kapitał własny 344 132322 85080 82175 081
Kapitał podstawowy 10 51110 5112 4682 444
Średnia ważona liczba akcji5 255 6325 255 6325 255 6325 255 632
Liczba akcji na dzień bilansowy5 255 6325 255 6325 255 6325 255 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 65,4961,4315,3814,29
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
19 ULMA Audit Report conso (P).T.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 2019 rok
Pismo Prezesa Zarządu.pdfPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
SSF Grupa ULMA_2019-sigpodpisane.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019
Sprawozdanie_Zarządu_GRUPA_2019-sigpodpisane.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska S.A. i Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w 2019 roku
Oświadczenie o stosowaniu KDP w 2019 r.-sigpodpisane.pdfOświadczenie o stosowaniu KDP w 2019 roku
Ocena RN SSF Grupy ULMA 2019.pdfOcena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego Sprawozdania FinansowegoGrupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 2019 rok
Oświadczenie RN Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN wybór audytora.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Rodolfo Carlos Mu iz UrdampilletaPrezes Zarządu
2020-03-23Giordano Marcel WeschenfelderCzłonek Zarządu
2020-03-23Andrzej SterczyńskiCzłonek Zarządu
2020-03-23Krzysztof OrzełowskiCzłonek Zarządu
2020-03-23Ander Ollo OdriozolaCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Henryka PadzikGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:ULMA Construccion Polska SA
Nazwa skrócona jednoskti:ULMA Construccion SA
Adres:Koszajec 50, 05-840 Brwinów
Telefon:+48 22 506 70 40
Fax:+48 22 814 31 31
Email:info@ulmaconstruction.pl
www:www.ulmaconstruction.pl
NIP:527-02-03-299
REGON:011201520

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ULMA Construccion Polska SA
ULMA
2020-03-24 SA - RS
2020-03-24 SA - R
2020-03-17 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy
2020-02-07 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-02-03 wyniki Q4.2019
2020-01-21 terminarz raportów
2019-11-15 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-10-14 wyniki Q3.2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy