pixelg
rejestracja zmian statutu - 2020-05-22 - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja zmian statutu - komunikat spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2020

Data sporządzenia: 2020-05-22
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z 27 lutego 2020 roku, Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, że Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował wnioskowane przez Emitenta zmiany w statucie Spółki, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 8/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafu nr 5 Statutu Spółki (rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki). Brzmienie § 5 Statutu Spółki przed zmianą:

Przedmiotem działalności Spółki jest (wg klasyfikacji PKD 2007): 1. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25),
2. produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (28.1), 3. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (28.2), 4. produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.3), 5. produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (28.4), 6. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (28.9), 7. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29),
8. wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1), 9. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z), 10. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z), 11. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną. gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), 12. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 13. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 14. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38), 15. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
16. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
17. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z), 18. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
19. sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.3),
20. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46), 21. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
22. pozostały transport lądowy pasażerski (49.3), 23. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4),
24. magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10), 25. działalność usługowa wspomagająca transport (52.2),
26. pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z), 27. działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
28. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
29. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 30. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 31. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
32. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), -
33. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
34. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 35. działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 36. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 37. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), 38. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z), 39. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), 40. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 41. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 42. ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z), 43. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).
Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
Aktualne brzmienie § 5 Statutu po zmianie dokonanej ww. uchwałą NWZ i zarejestrowane przez Sąd:

Przedmiotem działalności Spółki jest (wg klasyfikacji PKD 2007): 1. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25),
2. produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (28.1), 3. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (28.2), 4. produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.3), 5. produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (28.4), 6. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (28.9), 7. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29),
8. wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1), 9. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z), 10. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z), 11. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną. gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), 12. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 13. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 14. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38), 15. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
16. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
17. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z), 18. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
19. sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli (45.3),
20. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46), 21. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
22. pozostały transport lądowy pasażerski (49.3), 23. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4),
24. magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10), 25. działalność usługowa wspomagająca transport (52.2),
26. pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z), 27. działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
28. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
29. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 30. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 31. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
32. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), -
33. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
34. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 35. działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 36. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 37. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), 38. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z), 39. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), 40. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 41. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 42. ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z), 43. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
44. produkcja autobusów (29.10.C), 45. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
46. produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (28.11.Z), 47. produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z), 48. leasing finansowy (64.91.Z),
49. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), 50. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), 51. produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z), 52. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z). Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
Emitent informuje jednocześnie, że aktualna treść jednolitego tekstu Statutu Spółki udostępniona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem https:/www.ursus.com/files/imported/pages/Statut-URSUS-S.A.-27.02.2020.pdf .
Ww. rejestracja zmian Statutu nastąpiła w dniu 23 kwietnia 2020 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-22Andrzej MłotekPrezes Zarządu
2020-05-22Jan Wielgus Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:URSUS S.A.
Adres:Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto
Telefon:+48 22 506 56 00
Email:ursus@ursus.com
www:www.ursus.com
NIP:7392388088
REGON:510481080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ursus SA
URSUS
2020-06-26 SA - RS
2020-06-26 SA - R
2020-06-16 wpływ skutków koronawirusa COVID-19 na działalność grupy
2020-06-05 zmiana terminów publikacji Sa-R, SA-RS i SA-QSr1
2020-06-04 wyniki za 2019
2020-05-26 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-22 złożenie prokury
2020-05-22 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy