pixelg
SA-PSr - 2020-09-30 - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
11-040Dobre Miasto
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna21
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - działalność21 17558 9274 76813 742
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-16592-25730-3 736-6 000
Zysk (strata) brutto-33303-24314-7 499-5 670
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-32815-24262-7 389-5 658
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej-488-52-110-12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-52745 720-11910 662
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 997-1 8891 350-441
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5140-44566-1 157-10 393
Środki pieniężne na koniec okresu1 033703233164
Dane na dzień31.06.202031.12.201931.06.202031.12.2019
Aktywa obrotowe90 18988 80820 19520 854
Aktywa dostępne do sprzedaży06 12201 438
Aktywa trwałe104 663109 64023 43625 746
Aktywa razem194 852204 57043 63048 038
Zobowiązania długoterminowe8 35113 6401 8703 203
Zobowiązania krótkoterminowe357 504322 19680 05075 660
Kapitał własny-171003-137025-38 290-32177
Kapitał akcyjny64 60064 60014 46515 170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)64 60064 60064 60064 600
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN) oraz (EUR) tj. zysk netto/średnioważona liczba akcji-0,51-0,37-0,11-0,09
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) tj. kapitał własny/średnioważona liczba akcji-2,62-2,10-0,60-0,50

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za I półrocze 2020 na dzień 30.06.2020 4,2585
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za rok 2019 na dzień 31.12.2019 4,4660 kurs na ostatni dzień okresu
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za I półrocze 2020 4,4412
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za pierwsze półrocze 2019 4,2880 kurs średni

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SZzD GK URSUS - I półrocze 2020-sig-sig.pdfSZzD GK URSUS - I półrocze 2020
URSUS_SSF GK I półrocze 2020-sig-sig.pdfURSUS_SSF GK I półrocze 2020
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF URSUS S.A. 30.06.2020-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF URSUS S.A. 30.06.2020
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK URSUS 30.06.2020-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK URSUS 30.06.2020
Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odwmowy wydania opinii - URSUS_2020_09_30.pdfOpinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odwmowy wydania opinii - URSUS_2020_09_30
Stanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii_URSUS_2020_09_30-sig-sig.pdfStanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii_URSUS_2020_09_30
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2020-09-30Jan WielgusWiceprezes ZarząduJan Wielgus


Nazwa jednostki:URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:URSUS S.A.
Adres:Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto
Telefon:+48 22 506 56 00
Email:ursus@ursus.com
www:www.ursus.com
NIP:7392388088
REGON:510481080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy