pixelg
SA-QSr1 - 2020-07-22 - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-07-22
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
11-040Dobre Miasto
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna21
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - działalność1011543721230110173
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - działalność zaniechana(488)84(111)20
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(7428)7369(1690)1715
Zysk (strata) brutto(121)3295(28)767
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(5162)(8924)(1174)(2076)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(488)84(111)20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8604484219610434
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 236189119144
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5375)(44356)(1223)(10321)
Środki pieniężne na koniec okresu1 5412074351483
Dane na dzień31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa obrotowe90333888081984320854
Aktywa dostępne do sprzedaży-6122-1438
Aktywa trwałe1069931096402350325746
Aktywa razem1973262045704334648038
Zobowiązania długoterminowe86731364019053203
Zobowiązania krótkoterminowe3319493221967291975660
Kapitał własny(143296)(137025)(31478)(32177)
Kapitał akcyjny64600646001419115170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)6460000006460000014190628915169661
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN) oraz (EUR) tj. zysk netto/średnioważona liczba akcji-0,08-0,14-0,02-0,03
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) tj. kapitał własny/średnioważona liczba akcji(2,32)(1)-0,51-0,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Informacje nt działalności GK URSUS - IQ 2020r_FINAL.pdfINFORMACJE NT. DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS S.A. w RESTRUKTURYZACJI ZA I KWARTAŁ 2020 roku
SSF_GK_URSUS_za_1Q2020_FINALdoc.pdfSKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS ZA I KWARTAŁ 2020 r.
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF
(za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-22Andrzej MłotekPrezes ZarząduAndrzej Młotek
2020-07-22Jan WielgusWiceprezes ZarząduJan Wielgus


Nazwa jednostki:URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:URSUS S.A.
Adres:Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto
Telefon:+48 22 506 56 00
Email:ursus@ursus.com
www:www.ursus.com
NIP:7392388088
REGON:510481080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy