pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-26 - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-26
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
11-040Dobre Miasto
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna21
(ulica)(numer)
+48 22 506 56 00
(telefon)(fax)
ursus@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - działalność33 24679 0927 48418 357
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-21 042-31 030-4 737-7 202
Zysk (strata) brutto-31 047-44 000-6 989-10 212
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-31 047-38 790-6 989-9 003
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej-488-52-110-12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej73056 52216413 118
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 997-2241 350-52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 234-56 740-1 403-13 169
Środki pieniężne na koniec okresu1 313858296199
Dane na dzień2020-09-302019-12-312020-09-302019-12-31
Aktywa obrotowe89 14488 80819 69220 854
Aktywa dostępne do sprzedaży-6 122-1 438
Aktywa trwałe102 231109 64022 58425 746
Aktywa razem191 375204 57042 27648 038
Zobowiązania długoterminowe8 35113 6401 8453 203
Zobowiązania krótkoterminowe352 261322 19677 81775 660
Kapitał własny-169 237-137 025-37 386-32 177
Kapitał akcyjny64 60064 60014 27115 170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)64 600 00064 600 00064 600 00064 600 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN) oraz (EUR) tj. zysk netto/średnioważona liczba akcji-0,48-0,60-0,11-0,14
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) tj. kapitał własny/średnioważona liczba akcji-2,62-2,12-0,58-0,50

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za III kwartał 2020 na dzień 30.09.2020: 4,5268Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za rok 2019 na dzień 31.12.2019: 4,2585 kurs na ostatni dzień okresu
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za III kwartał 2020: 4,4420
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za III kwartał 2019: 4,3086 kurs średni

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_GK_URSUS_za_3Q2020_FINAL.pdfSKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS ZA III KWARTAŁ 2020 r.
IzD GK URSUS - 3Q_ 26.11.2020_FINAL.pdfINFORMACJE NT. DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS S.A. w RESTRUKTURYZACJI ZA III KWARTAŁ 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-26Andrzej MłotekPrezesa ZarząduAndrzej Młotek
2020-11-26Ryszard JacynoWiceprezes ZarząduRyszard Jacyno


Nazwa jednostki:URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:URSUS S.A.
Adres:Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto
Telefon:+48 22 506 56 00
Email:ursus@ursus.com
www:www.ursus.com
NIP:7392388088
REGON:510481080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ursus SA
URSUS
2021-01-14 odpowiedź na korespondencję z ARP SA
2021-01-11 WZ - projekty uchwał
2021-01-11 WZ - zwołanie walnego
2021-01-11 WZ - projekty uchwał
2021-01-11 WZ - zwołanie walnego
2021-01-07 korespondencja z ARP SA dot. umowy pożyczki
2021-01-04 informacja nt. złożonych przez PKO BP i Getin Noble Bank wniosków dot. emitenta
2020-11-26 SA-QSr3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy